Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar 24 Gorffennaf ac mae'n agored i bob mudiad trydydd sector.

Fcfsb

Am mwy o wybodaeth ar y prosiect, ymwelwch a'i wefan ar www.brexitforumwales.org

Mae WCVA, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, wedi ffurfio prosiect i helpu'r trydydd sector i ymwneud yn well â'r ddadl ynglŷn â Brexit ac i ddylanwadu arni.

Dyma amcanion y prosiect:

  • cysylltu mudiadau trydydd sector ac arbenigwyr blaenllaw yn y maes i ysgogi dadlau a thrafod gwybodus
  • galluogi grwpiau ac arbenigwyr i rannu gwybodaeth
  • datblygu safbwyntiau trydydd sector ar y cyd a chymryd camau ar y cyd pan fo'n berthnasol

Fel rhan o'r prosiect rydym wedi sefydlu Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit. Diben y Fforwm yw cael cyfarwyddyd clir gan aelodau ynglŷn â'u prif feysydd o ddiddordeb mewn perthynas â Brexit, beth yw eu prif bryderon a'r hyn yr hoffent ddylanwadu arno. Bydd hyn yn helpu i lywio cyfeiriad y prosiect a'i weithgareddau.

Y dyddiad nesaf am cyfarfod y Fforwm yw 4 Ebrill 2019, o 1pm tan 4pm yn Caerdydd (lleoliad tbc)

I gael gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau sydd ar y gweill a diweddariadau Brexit, anfonwch ebost at Jessica Williams jwilliams@wcva.org.uk. Gallwch ddarllen diweddariad Brexit mis Gorffennaf yma.

Ariennir y prosiect hwn gan The Legal Education Foundation.  

TLEF