Yn unol â’n cenhadaeth, bydd WCVA yn gweithio i gysylltu rhanddeiliaid, galluogi deialog â’r sector a dylanwadu ar y broses wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae WCVA yn derbyn bod y Deyrnas Unedig wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid Ewrop.

Ers canlyniad refferendwm yr UE, mae WCVA wedi cynnal cyfres o weithgareddau er budd y trydydd sector yn ystod y cyfnod Pontio Ewropeaidd. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys:

  • Digwyddiad ar y cyd â'r Gymdeithas Diwygio Etholiadol i ysgogi dadl 'Refferendwm gwell'.
  • Datganiad yn ymateb yn syth i ganlyniad y refferendwm.
  • Gweminar i ddiweddaru'r sector ar ddigwyddiadau ers canlyniad y refferendwm, rhoddodd hyn gyfle hefyd i fudiadau ofyn cwestiynau. Ffurfiodd hyn adran Cwestiynau Cyffredin sylfaenol ar y wefan.
  • Uwch Dîm Rheoli WCVA yn mynychu pedwar cyfarfod ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru gyda mudiadau Trydydd Sector amrywiol.
  • Sicrhau aelodaeth ar gyfer Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA a Tom Jones, Is-lywydd, o'r  Grŵp Cynghori ar Ewrop a sefydlwyd gan Brif Weinidog Cymru.
  • Casglu barn y trydydd sector i lywio ein  hymateb i ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.
  • Casglwyd barn aelodau WCVA ar Brexit drwy Giparolwg. Gallwch ddarllen canlyniadau'r arolwg yma.
  • Cynhyrchwyd adroddiad yn dilyn y cyfarfod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector mwyaf diweddar. Wnaeth y cyfarfod canolbwyntio ar yr effaith y byddai ymadawiad Prydain o'r UE yn ei chael ar y trydydd sector yng Nghymru.
  • Cyhoeddwyd datganiad ar y cyd gyda NICVA a SCVO ar pam mae rhaid i'r DU aros yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau

 


Beth sy'n bwysig i'r sector?

Mae gan ganlyniad y refferendwm ym mis Mehefin 2016 oblygiadau i'r trydydd sector drwyddo draw yng Nghymru, goblygiadau sy'n amlweddog ac yn torri ar draws efallai'r holl agweddau a meysydd sy'n cael eu hystyried yn nhrafodaethau ymadael y Deyrnas Unedig â Brwsel.

Mae'r sector yn dweud wrthym mai dyma'r prif feysydd sydd o bwys mwyaf iddo:

Cydlyniant cymunedol

Dangosodd y refferendwm wahanol batrymau pleidleisio yn ôl rhanbarth, oed a chefndir economaidd-gymdeithasol, gan amlygu datgysylltiad rhwng y sefydliad Cymreig a'r cymunedau mae'n eu gwasanaethu. Mae tystiolaeth anecdotaidd gan ein haelodau a'n rhwydweithiau, a brofir gan ymchwil y Llywodraeth ar  Hate Crime, England and Wales 2015/16 ac a  amlygir yn y cyfryngau, yn dangos gwahaniaeth clir mewn agweddau rhwng y cenedlaethau at adael yr UE a chynnydd mewn troseddau casineb â chymhelliad hiliol. Mae gan y sector rôl hanfodol i'w chwarae yn cryfhau cydlyniant cymunedol.

Colli dylanwad

Mae'r 'Egwyddor Partneriaeth' sy'n sail i'r ffordd o ddylunio, rheoli a gweithredu'r Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru wedi galluogi cynrychiolwyr o'r trydydd sector i gyfrannu at y broses benderfynu ynghylch penderfyniadau cyllido. Byddai WCVA yn mynnu bod unrhyw drefniadau cyllido olynol yn cadw'r Egwyddor Partneriaeth a'r ymrwymiad i fframwaith cyllido amlflwydd.

Colli cyllid

Mae'r trydydd sector yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth gael at gyllid Ewropeaidd, a chreu effaith gyda'r cyllid hwnnw, drwy raglenni'r prif gronfeydd strwythurol ond hefyd ffrydiau cyllid eraill yr UE. Ers 2007 mae'r sector wedi cael at dros £317 miliwn o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi yr UE drwy ystod o grantiau a chontractau a gaffaelir. Byddai colli'r cronfeydd hyn yn cael effaith fawr ar allu'r sector i gynnal prosiectau sy'n cyfrannu at y broses adfywio cymdeithasol ac economaidd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Colli cyfleoedd trosglwyddo gwybodaeth

Mae bod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn hwyluso mynediad at rwydweithiau a chyfleoedd ledled Ewrop i gynnal prosiectau ar y cyd ag Aelod-wladwriaethau eraill. Un o'r peryglon mawr sy'n bosib wrth adael yr Undeb Ewropeaidd yw colli'r cyfleoedd hyn a fyddai'n effeithio ar ein gallu i fod yn eangfrydig ac yn agored i syniadau newydd.

Mae WCVA yn cadw llygad ar y broses a bydd yn parhau i roi gwybod i'r sector am ddatblygiadau allweddol drwy e-fwletin Newyddion WCVA, y wefan a digwyddiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â Thîm Ewropeiadd y Trydydd Sector ar 3SET@WCVA.org.uk.