Deunyddiau cyn y Refferendwm

Mehefin 2016 Yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, cynhaliodd tîm Ewropeaidd y trydydd Sector (3-SET) gweminar o'r enw 'Goblygiadau i'r Sector Gwirfoddol yng Nghymru'. Sesiwn ryngweithiol oedd hon i grynhoi rhai o'r prif effeithiau hyd yma a chanolbwyntio ar y newidiadau diweddar yng ngwleidyddiaeth Cymru a Phrydain, y goblygiadau cymdeithasol a'r dirwedd gyllido. Yn ystod y gweminar, cafwyd sesiwn Holi ac Ateb pan wahoddwyd gwylwyr i ofyn cwestiynau a mynegi pryderon. Mae'r cwestiynau a ofynnwyd wedi ffurfio sylfaen adran Cwestiynau Cyffredin sy'n cael ei diweddaru'r rheolaidd ac sydd i'w gweld isod. Y gweminar oedd y cam cyntaf mewn deialog parhaus â'r sector yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. I wylio'r gweminar a gwrando ar y pynciau a'r cwestiynau a drafodwyd, cliciwch ar y ddolen isod.

https://wcva.adobeconnect.com/_a1155017186/p3p039gpph3/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

EU webinar screenshot

Diwygio Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chyngor Mudiadau Gwirfoddol yr Alban (SCVO) yn gofyn i ASau Cymru a'r Alban gefnogi'r diwygiadau trawsbleidiol a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a'r Alban.

Lawrlwythio y bapur briffio - Diwygio Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)- Ymateb gan Drydydd Sector Cymru a'r Alban.

Mehefin 2016  Rydym wedi cyhoeddi papur briffio ar ganlyniad refferendwm yr UE a'i oblygiadau i'r trydydd sector yng Nghymru. Ynddo, edrychwn ar y rôl allweddol y mae'r sector yn ei chwarae i ddod â phobl at ei gilydd a gofynnwn am 'sicrwydd ar unwaith' na fydd hyn yn effeithio yn y tymor byr ar grwpiau sy'n cael cyllid gan yr UE. Pwysleisiwn bwysigrwydd llais y sector i siapio perthnasau a blaenoriaethau newydd yn sgil y refferendwm.

Gallwch ddarllen y papur briffio llawn yma

Byddwn yn parhau i roi gwybod i chi am y datblygiadau diweddaraf i'r sector ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd.
 

Papurau safbwyntiau cymdeithas sifil ar Refferendwm yr UE
 

Refferendwm yr UE a'r amgylchedd

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr - Asesiad o'r effaith cyn pleidlais Refferendwm yr UE

Ydych chi'n meddwl tybed beth mae'r UE yn ei olygu i fyfyrwyr?

British Bees and Bugs Better Off in EU

Gadael yr UE: Beth fyddai'r goblygiadau amgylcheddol?

Goblygiadau refferendwm yr UE i'r amgylchedd a byd natur

Papur trafod NCVO yn ystyried goblygiadau aelodaeth o'r UE i elusennau