Beth yw’r WSPRN? Nod y rhwydwaith yw adeiladu’r dystiolaeth hanfodol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n llwyfan ymchwil i gefnogi'r tair cymuned ymarfer yng Ngogledd, Gorllewin a Dwyrain Cymru. Mae'n rhwydwaith rhithwir yn bennaf gyda digwyddiadau wyneb yn wyneb ledled Cymru.

Rhagnodi cymdeithasol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn darparu'r fframwaith cyfreithiol i ni gyd weithio gyda'n gilydd i hyrwyddo lles a chefnogi mentrau megis rhagnodi cymdeithasol, sy'n hyrwyddo modelau atal afiechyd ac ymyriad cynnar i osgoi argyfwng ym mywydau pobl.

Mae rhagnodi cymdeithasol yn derm sy'n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gallai'r ystyr newid yn dibynnu ar p'un a ydych chi'n gweithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector neu'r sector cymunedol neu p'un a ydych chi'n ymgysylltu â gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector neu wasanaethau cymunedol fel unigolyn.

Fel unigolyn efallai y cewch gynnig presgripsiwn cymdeithasol ar gyfer gweithgaredd cymunedol neu weithgaredd na wasanaeth nad ydynt yn rhai clinigol. Mae amryw o resymau pam mae person yn cael ei gyfeirio ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Gallai ymwneud â rhesymau corfforol, seicolegol, seico-gymdeithasol neu ar gyfer lles cyffredinol, unigedd cymdeithasol ac unigrwydd, angen meddwl am newid ffordd o fyw, hunanofal, cyngor lle, cyngor ariannol neu gefnogaeth i hunan-reoli cyflwr sy'n bodoli eisoes neu gyflwr hirdymor. Mae presgripsiwn cymdeithasol yn eang; wedi'i deilwra i anghenion yr unigolyn sy'n gweithio gyda rhagnodwr cymdeithasol, gweithiwr cyswllt, cysylltydd cymunedol neu lywiwr i ddatblygu eu presgripsiwn unigryw. Er enghraifft, gallai'r presgripsiwn gynnwys mynediad at gynllun cyfeillio, prosiect garddio, grŵp celf a chrefft, ioga neu raglen colli pwysau.

Ymchwil cyfranogol

Mae'r WSPRN yn defnyddio dull ymchwil cyfranogol i ddal i gyfrif y syniad bod y gymdeithas yn seiliedig ar gydraddoldeb a democratiaeth. Mae ymchwil cyfranogol yn 'ddull a gynlluniwyd i ymgysylltu cyfranogwyr yn y broses ymchwil a gwerthuso, yn hytrach na set benodol o ddulliau a thechnegau' (Cousins & Chouinard, 2012, t.8). Mae'n tybio y daw'r wybodaeth a'r doethineb sydd eu hangen ar gyfer datblygu'r rhwydwaith a'i ymchwil drwy gyd-ddeallusrwydd a chreadigrwydd (Fouche & Light, 2010; Jorgenson & Steier, 2013).

Cardiff Event

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaenoriaethau'r rhwydwaith

Ym mis Mai 2018 fe wnaeth 64 o aelodau'r rhwydwaith gyfarfod yn ein digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf a datblygu wyth blaenoriaeth ymchwil.

1: Pa systemau a allai gynnal asedau cymunedol? Sut allwn ni ei wneud yn gynaliadwy?

2: Sut mae 'da' yn edrych? Beth yw'r ffactorau llwyddiant critigol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol? Beth yw'r rhwystrau i atal pethau rhag gweithio?

3: Sut fyddai fframwaith gwerthuso Cymru gyfan y cytunwyd arni yn edrych?

4: Sut allwn ni fod yn ymwybodol o ddad-feddygoli/meddygoli/pŵer-deinameg/iaith?

5: Sut ydyn ni'n aros yn driw i brofiad unigolyn yn erbyn profiad y 'boblogaeth'?

6: Sut allwn ni ddefnyddio prosesau ymchwil moesegol yn 'briodol'? Beth sy'n fathau priodol o ymchwiliadau i gynhyrchu tystiolaeth ddefnyddiol?

7: Sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud? A pha ysgogwyr sydd eu hangen?

8: Beth mae 'atebolrwydd' yn ei olygu?

Bellach rydym yn archwilio'r blaenoriaethau hyn yn fwy manwl wrth i ni gynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb eraill o amgylch Cymru.

 

Newyddion a chymryd rhan mewn digwyddiadau

Pan fyddwch yn dod yn aelod o'r rhwydwaith byddwn yn anfon newyddion i chi am ragnodi cymdeithasol a'n digwyddiadau drwy e-bost. Byddwn hefyd yn gofyn a hoffech rannu eich cyfeiriad e-bost gyda phobl eraill ar y rhwydwaith er mwyn i chi allu datblygu cysylltiadau a rhannu gwybodaeth.

Bangor Event


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd digwyddiad ym Mangor ym mis Medi 2018 ar ddatblygu fframwaith canlyniadau cyffredin ar gyfer rhagnodi cymdeithasol.

 

Dod yn aelod o'r rhwydwaith

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw unigolyn neu grŵp sydd â diddordeb mewn rhagnodi cymdeithasol. Mae'n cynnwys aelodau o'r trydydd sector, addysg uwch, y sector gofal iechyd cymdeithasol a sefydliadau statudol (e.e. ymarferwyr, comisiynwyr), aelodau o'r cyhoedd, diwydiant a'r sector annibynnol. Os hoffech fod yn aelod o'r rhwydwaith cysylltwch â Fiona Harris ar fharris@WCVA.org.uk neu Carolyn Wallace ar Carolyn.Wallace@southwales.ac.uk

Partneriaid

Logos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nad ydych chi'n gweld logo eich sefydliad yna cysylltwch â Carolyn Wallace i'w gynnwys. Rydym yn gwerthfawrogi pob partner ac am gydnabod y cyfraniad rydych chi'n ei wneud fel aelod o'r rhwydwaith.

Sut yr ariennir WSPRN?

Daeth ein cyllid cychwynnol gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r grant bach hwn yn ariannu ein gweinyddiaeth a digwyddiadau wyneb yn wyneb ar gyfer 2018-2019.

Cefnogwyd holl aelodau'r grŵp llywio gan eu sefydliadau i gymryd rhan yn natblygiad rhwydwaith hwn.

Mae Rhwydwaith Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru yn cael ei weinyddu gan Fiona Harris fharris@WCVA.org.uk.

TRYDARU

#SocialPresWales18

Aelodau o'r grŵp llywio