Gweithredu i wella llesiant Cymru - yn awr ac yn y dyfodol

Mae'r adnoddau hyn yn rhoi trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol fel polisi arloesol ac ymarferol; mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus seilio eu penderfyniadau ar gyfraniadau at y saith nod llesiant yn y Ddeddf a dilyn y pum ffordd o weithio.

Maent yn egluro pam y datblygwyd y Ddeddf, y rôl y mae'n ei chwarae yn sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru, a sut y gall y trydydd sector gyfrannu at ei rhoi ar waith.

Gallech ddechrau drwy wylio ein gweminar sy'n cyflwyno'r Ddeddf, gweithio'ch ffordd drwy ein hadnoddau ar y nodau llesiant a'r ffyrdd o weithio, ac yna brofi'ch gwybodaeth drwy gwblhau ein cwrs arlein byr ar y Ddeddf.


WFGA Goals Video Still 4 (C)
  
  


  
   
Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Yn meddwl mai dim ond i gyrff cyhoeddus y mae Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol? Mae'r trydydd sector yn cyfrannu'n fawr at gyflawni'r nodau, animeiddiad, a gweithdy a'r gobaith gyda'r taflenni ffeithiau hyn yw helpu grwpiau i feddwl yn fwy am eu cyfraniadau at y nodau; gan eu galluogi i ddangos yr effaith maent yn ei chael.

Ceir adnoddau esboniwch pham mae'r nodau'n bwysig, sut mae'r trydydd sector yn cyfrannu a beth allwn ei wneud i sicrhau ein bod yn cyfrannu gymaint â phosib. Ceir hefyd ystadegau er gwybodaeth a dolenni at adnoddau defnyddiol a gwasanaethau cymorth.

WFGA Goals Video Still (C) 


Ffyrdd o Weithio

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn cyflwyno pum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Maent yn ymdrin â'r hyn y gallai'r ffyrdd o weithio ei olygu yn ymarferol, rhai o'r rhwystrau wrth geisio eu gweithredu, eu heffaith bosib ar y trydydd sector, ac adnoddau a chymorth defnyddiol i'w hystyried ymhellach.
 Hoffem hyrwyddo'r adnoddau defnyddiol hyn yn eang felly mae croeso i chi eu rhannu â chynifer o bobl ag y gallwch! Fe fyddem wrth ein boddau hefyd o glywed unrhyw adborth sydd gennych i'n helpu i ganfod beth y mae ar y sector ei angen i weithio tuag at y nodau a chodi llais am yr hyn rydym yn ei wneud - help@wcva.org.uk.