Cael gwybod y diweddaraf am daith y Ddeddf hyd yma

Llinell Amser

2015

  • Pasio'r Ddeddf i mewn i ddeddfwriaeth


2016

  • Cyrff Cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn casglu data ynglŷn â llesiant lleol a chenedlaethol
  • Sgwrs gyhoeddus Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 'Siarad Cenedlaethau'r Dyfodol' (darganfod barn pobl drwy ddigwyddiadau cenedlaethol ac arolwg arlein)
  • Amcanion a Datganiad Llesiant Llywodraeth Cymru
  • Rhai Adroddiadau Blynyddol Llesiant Cyrff Cyhoeddus


2017

 

2018

 

2020

  • Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 'Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol' (erbyn Mai 2020)
  • Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (erbyn Mai 2020)

 Gweinidogion Cymru


Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol


Cyrff Cyhoeddus

Datganiadau Llesiant Cyrff Cyhoeddus

 

Awdurdodau lleol Cymru
- Merthyr Tudful

Awdurdodau lleol Cymru
- Casnewydd

Awdurdodau lleol Cymru
- Torfaen

Byrddau iechyd lleol Cymru
- Aneurin Bevan

Byrddau iechyd lleol Cymru
- Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Byrddau iechyd lleol Cymru
- Hywel Dda

Byrddau iechyd lleol Cymru
- Addysgu Powys

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Cyfoeth Naturiol Cymru

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru

Cyngor Chwaraeon Cymru

Amgueddfa Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Awdurdodau Tân ac Achub Cymru
- Y De

Awdurdodau Tân ac Achub Cymru
- Y Canolbarth a'r Gorllewin

Awdurdodau Tân ac Achub Cymru
- Y Gogledd

 Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Asesiadau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Môn a Gwynedd

Pen-y-bont ar Ogwr

Blaenau Gwent

Caerffili

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Conwy a Sir Ddinbych

Cwm Taf

Sir y Fflint

Sir Fynwy

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Sir Benfro

Powys

Abertawe

Torfaen

Bro Morgannwg

Wrecsam

 

 

Cynllun Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Môn a Gwynedd

Pen-y-bont ar Ogwr

Blaenau Gwent

Caerffili

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Conwy a Sir Ddinbych

Cwm Taf

Sir y Fflint

Sir Fynwy

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Sir Benfro

Powys

Abertawe

Torfaen

Bro Morgannwg

Wrecsam