9 Hyd 2019

Mae CGGC wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar Ofal Cymdeithasol Cymru ar Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yn ein hymateb, fe nodom fod angen i'r sector 'fod yn rhan o bob cam o'r Strategaeth weithredu', ond mae'n aneglur 'sut bydd gweithlu'r sector wirfoddol, yn cynnwys gwirfoddolwr, yn cael eu datblygu a'u cefnogi fel partneriaid allweddol mewn cyflwyno gwasanaethau ataliol yn y gymuned'.

Rydym hefyd yn nodi:

  • Mai ychydig iawn y cyfeirir ar y sector trwy gydol y Strategaeth
  • Nid yw'n eglur sut y gall y Strategaeth liniaru effeithiau posibl Brexit, pe bai gweithwyr yr UE yn cael eu gorfodi i adael y DU
  • Bod angen buddsoddiad mewn datblygu arweinyddiaeth ar gyfer rhaglenni gwirfoddoli strategol a chynaliadwy
  • Bod angen gwell dealltwriaeth ble gall gwirfoddolwyr fod fwyaf effeithiol ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth

Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yma.