20 Medi 2019

Ym mis Rhagfyr 2018, derbyniodd CGGC gyllid gan Gronfa Drosglwyddo Ewropeaidd Llywodraeth Cymru I archwilio effaith gall Brexit gael ar y trydydd sector a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Mae'r ymchwil, a gyhoeddwyd heddiw, yn ceisio adnabod pa gefnogaeth sydd ei angen i sichrau bod y trydydd sector yn wydn i ymdopi gydag unrhyw heriau a chyfleoedd y gall Brexit ei gyflwyno.  

Mae'r ymchwil wedi dangos bod y trydydd sector yn credu y bydd Brexit yn cael effaith negyddol ar argaeledd gwasanaethau o fewn y cymunedau maent yn eu gwasanaethu a bydd y rhai sydd fwyaf bregus o fewn cymunedau yn cael eu heffeithio fwyaf.

Dywedodd Dirprwy Weindiog Llywodraeth Cymru a'r Prif Chwip, Jane Hutt:

'Mae'r Trydydd Sector yn darparu ystod eang o wasanaethau i rai o bobl a chymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Rydym yn clywed o fyd busnes effaith yr ansicrwydd a greëir gan Brexit ei gael arnynt, ond mae hefyd yn wir am y Trydydd Sector. Mae'n dylanwadu ar eu gallu i gynllunio, i gyllido ac i recriwtio a chadw staff.'

'Fel llywodraeth gyfrifol mae ein cynllunio am Brexit yn dwysau ac rydym yn parhau i gynllunio am ddeilliannau posibl, er y cefndir ansicr presennol.'

'Dyma pam y byddwn yn cefnogi Cyngor Gweithredol Gwirfoddol Cymru, drwy ein Cronfa Drosglwyddo Ewropeaidd o £50miliwn, i ddatblygu porth ar-lein dwyieithog i gefnogi mudiadau Trydydd Sector.'

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr CGGC, Phil Fiander 'Mae'r ymchwil yn darparu tystiolaeth amlwg tra bod ffocws cynllunio Brexit ar fusnes, ni ellir tanbrisio'r effeithiau ar y trydydd sector a chymunedau. Mae'r ymrwymiad yma i gefnogi'r sector yn wrth wynebu'r heriau hyn yn amserol ac yn cael ei chroesawu.'

Mae CGGC nawr yn dechrau ar becyn o waith i fynd i'r afael â rhai o'r argymhellion o'r ymchwil, ac archwilio'r pwnc ymhellach megis

  • Deall mwy am effaith y broses Brexit ar fudiadau trydydd sector ar raddfa ficro yng Nghymru
  • Deall sut mae Brexit yn effeithio cymunedau gwledig  

Mae cyllid ychwanegol wedi cael ei ddarparu gan Gronfa Drosglwyddo Ewropeaidd i gefnogi  CGGC a TSSW i ddatblygu porth ar-lein newydd. Bydd y porth yn cefnogi'r sector wrth gynyddu eu gallu a helpu mudiadau i gynllunio am ddyfodol cynaliadwy. 

Gellir dod o hyd i ymchwil, a wnaed gan Resources for Change, a chrynodeb gweithredol gydag argymhellion eu gweld yma ac yma