29 Maw 2019

…ac fe allech ennill £100 i’ch mudiad. Atebwch ein Harolwg Effaith.

impact survey 19_20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y llynedd, lansiodd WCVA ei Gynllun ar gyfer Newid, sy'n amlinellu'r hyn y gobeithiwn ei gyflawni ochr yn ochr â'r trydydd sector yng Nghymru. Nawr mae angen eich cymorth chi arnom i ddarganfod pa effaith y mae ein gwasanaethau yn ei chael ar y sector ac i weld ein cynnydd tuag at gyflawni'r amcanion a nodir yn y Cynllun. Mae'r rhain yn cynnwys

  • Y trydydd sector yng Nghymru yn gryfach ac yn fwy cadarn
  • Y trydydd sector a gwirfoddoli yn cael eu gwerthfawrogi'n fwy a phobl yn rhoi mwy o ffydd ynddynt
  • Y trydydd sector a gwirfoddoli yn cael mwy o effaith ar lesiant yn awr ac yn y dyfodol

Felly ewch ati i ateb ein Harolwg Effaith. Bydd yn ein helpu i ddeall beth rydym yn ei wneud yn dda a beth y mae angen i ni ei gryfhau i helpu'r trydydd sector i ffynnu mewn blynyddoedd i ddod, yn ogystal â chyfrannu at ein gwaith adrodd yn y flwyddyn nesaf.

Bydd gan y rheini sy'n gadael eu manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg siawns o ennill £100 i'w mudiad. Bydd enw'r enillydd yn cael ei dynnu allan o'r het ar ôl dyddiad cau'r arolwg sef 12 Ebrill 2019. Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

A does dim angen i chi fod yn aelod o WCVA i ateb yr arolwg.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich adborth!