12 Rhag 2018

Atebwch arolwg byr iawn i’n helpu ni i’ch helpu chi’n well.

tssw logo

Mae WCVA yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru, rhwydwaith o fudiadau cymorth i'r trydydd sector yng Nghymru. Aelodau'r rhwydwaith yw'r Cynghorau Gwirfoddol Sirol a ninnau. Nod y rhwydwaith yw galluogi'r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

I'n helpu, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn ateb yr arolwg byr hwn. Mae'n gofyn ym mha ffordd yr ydym ni, fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru, wedi cefnogi'ch mudiad mewn meysydd megis llywodraethu, cyllid, gwirfoddoli a dylanwadu.

Dylai'r arolwg gymryd tua phum munud yn unig i'w gwblhau. Bydd yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella'r ffordd yr ydym ni, a rhwydwaith cyfan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, yn cefnogi mudiadau trydydd sector ledled Cymru.