15 Mai 2017

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio adroddiad sy’n mynd ati i nodi chwe ffactor a fydd yn effeithio ar y llywodraeth a gweinyddu cyhoeddus yn y dyfodol.

Mae'r meysydd a nodir yn Tueddiadau'r dyfodolyn cynnwys tueddiadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol mewn chwe maes: poblogaeth; iechyd; economi a seilwaith; newid yn yr hinsawdd; defnydd tir ac adnoddau naturiol; a chymdeithas a diwylliant.

Dywed yr adroddiad:

  • Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru yn cynyddu bump y cant yn yr 20 mlynedd nesaf, oherwydd newid naturiol ynghyd â mewnfudo o weddill y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
  • Dros yr 20 mlynedd nesaf, pobl dros 65 oed fydd 25 y cant o'r boblogaeth.
  • Mae gan Gymru gryn botensial twf sydd heb ei gyffwrdd eto ar gyfer creu ynni, gan gynnwys ynni o ffynonellau adnewyddadwy.
  • Mae'r angen am dai yn cynyddu'n gyflymach na nifer y tai sydd ar gael; ond mae'n debygol y bydd llai o dir addas ar gael i'w ddatblygu wrth i diroedd isel fod yn fwyfwy agored i lifogydd.
  • Nid oes gan Gymru gymaint o sgiliau digidol â gweddill y DU.

Mae Cymru yn dod yn fwy amrywiol, ond mae'r synnwyr o hunaniaeth Gymreig yn sefydlog, gydag 85 y cant o'r rhai a anwyd yng Nghymru yn ystyried eu hunain yn Gymry.

Yn nes ymlaen, noda'r adroddiad ei bod yn bosib mai gadael yr Undeb Ewropeaidd yw'r ffactor sy'n amharu fwyaf ar y tueddiadau a nodir. Dywed hefyd fod risgiau i dwf economaidd oherwydd gwrthdroi globaleiddio, a arweinir gan wleidyddiaeth.

Yn olaf, mae Tueddiadau'r dyfodol yn nodi cyfres o bwyntiau trafod, gan gynnwys effaith y duedd tuag at economi gwasanaeth a beth mae twf technolegau digidol yn ei olygu i gydlyniant cymunedol ledled Cymru.