21 Gorff 2015

Mae ein heiconau newydd yn eich cyfeirio at enghreifftiau o gydgynhyrchu.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ymrwymo i ddadlau dros ddull cydgynhyrchu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus - hynny yw, i benderfynwyr rannu grym â phobl a chymunedau, a'u galluogi i ddweud eu dweud wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus sydd mor hanfodol i gymaint o bobl. 'Rhoi pobl yn y canol' rydym yn galw hyn, a gallwch ddarllen mwy amdano yma.

O heddiw ymlaen, fe welwch gyfres o eiconau yn ymddangos ar hyd ein gwefan, a fydd yn eich cyfeirio at waith a ddaw o dan un o'r pedair 'colofn' rydym yn credu sy'n hanfodol er mwyn llwyddo i roi pobl yn y canol ledled Cymru, sef:

 

Ymgysylltu
engagement colour

Ar gyfer gwaith sy'n cynnwys pobl a chymunedau fel cyfranogwyr gweithredol a phartneriaid cyfartal wrth wneud penderfyniadau ac wrth weithredu, gan rannu cyfrifoldeb, grym ac adnoddau a sicrhau canlyniadau gwell i bawb. 

 

Atal ac ymyrraeth gynnar
prevention colour

Mae ymyrraeth gynnar yn gallach yn ariannol ac yn llai niweidiol na gweithredu'n ddiweddarach. Dylai gwasanaethau weithio i atal problemau rhag gwaethygu ar y cyfle cyntaf posib.

 

Gwasanaethau trawsffurfiol/modelau amgen
transformational colour

Mae arnom angen ffyrdd newydd beiddgar o ddylunio a darparu gwasanaethau, â strwythurau a chyllid arloesol, a chan weithio gyda phartneriaid ar draws sectorau.

 

 

Craffu
scrutiny colour

Mae angen cynnwys pobl, cymunedau a grwpiau yn fwy ym mhob agwedd ar graffu ar wasanaethau cyhoeddus ac adolygiadau allanol gan arolygiaethau.

 

 

Fe welwch hefyd eicon ar gyfer rhoi pobl yn y canol yn gyffredinol, ar gyfer gwaith sy'n cwmpasu pob un o'r pedair colofn.
ppatc colour

 

 

 

Gobeithiwn drwy hyn y gallwn gyfeirio'r sector yn rhwydd tuag at waith sy'n cyfrannu at ddull cydgynhyrchu mewn gwasanaethau cyhoeddus.