Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 12.1.2018

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Rheoliadau Addysg (Diwygiadau'n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018 Llywodraeth Cymru

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i'r defnydd a wneir o ddata asesiadau athrawon.

30.1.18
Chwaraeon Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs Chwaraeon Cymru

Byddem yn hoffi gweld cymaint o bobl a sefydliadau â phosib yn cymryd rhan mewn sgwrs gyffrous i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

Dim dyddiad penodol
Cydraddoldeb Dogfen ymgynghori ar ein hamcanion arfaethedig ynghylch cydraddoldeb 2018-2022 Swyddfa Archwilio Cymru

Ym mis Ebrill 2018, bydd yn bryd i ni gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol diwygiedig. Fel rhan o'r broses o baratoi'r cynllun hwn, rydym wedi bwrw golwg yn ôl dros y cynnydd a wnaethom dros y pedair blynedd ddiwethaf, ac rydym wedi datblygu casgliad diwygiedig o amcanion cydraddoldeb, y credwn ddylai fod yn greiddiol i'n gwaith dros y pedair blynedd nesaf.

Cyn cwblhau ein hamcanion a'u cyhoeddi yn ein Cynllun diwygiedig, rydym am geisio barn ein rhanddeiliaid amrywiol ar ein hamcanion arfaethedig a'r camau posibl y gellid eu cymryd er mwyn eu cyflawni.

9.2.18
Cyfraith Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn ar y cynnig i ddileu amddiffyniad cosb resymol. 

2.4.18
Cyffredinol Cau'r bwlch: Gorfodi rheoliadau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

We want to hear from businesses, representative bodies and anyone with an interest in pay gaps on our planned approach to enforcing the gender pay gap regulations.

(Yn Saesneg cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn)

2.2.18
Cyffredinol Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cytuno i edrych ar Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

9.2.18
Economi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl Deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Bydd  Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol i adeiladu ar y gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol cychwynnol a wnaed gan y Pwyllgor Menter a Busnes blaenorol

14.2.18
Gofal Cymdeithasol Canllawiau ymarfer drafft i weithwyr gofal cartref Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym eisiau eich barn chi am ganllawiau newydd rydym wedi eu datblygu ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Bwriad y canllawiau drafft yw i gefnogi ac arwain gweithwyr gofal cartref yn eu gwaith

19.1.18
Iechyd Newid arfaethedig i ffin y byrddau iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar gynnig ynghylch trosglwyddo gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, gan symud ffin y bwrdd iechyd yn unol â hynny.

7.3.18
Iechyd Strategaethau toiledau lleol: Canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn am ganllawiau drafft i helpu awdurdodau lleol i lunio strategaethau toiledau lleol.

4.4.18
Llywodraeth Leol Adolygiad o'r Sector Cynghorau Cymuned a Thref Llywodraeth Cymru

Mae Panel Adolygu Annibynnol wedi ei sefydlu i ystyried rôl Cynghorau Cymuned a Thref yn y dyfodol.  

Dim  dyddiad penodol
Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit Llywodraeth Cymru

Mae degawdau o bartneriaeth Cymru â'r UE yn gadael etifeddiaeth y gallwn ddatblygu ein dyfodol economaidd arni. 

Rydym am glywed eich barn am y syniadau a'r cynigion a nodir yn y papur. 

23.3.18

 

 

Bydd y rhestr hon yn diweddaru bob dydd Gwener. I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Catrin Roberts drwy ebostio croberts@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.