Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 20.4.2018

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Fframwaith drafft ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion Arbennig  Llywodraeth Cymru

Hoffem glywed eich barn ar ran 2 o'r fframwaith nyrsio mewn ysgolion sy'n ymdrin â materion iechyd ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion arbennig.

5.6.18
Amgylchedd Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a'r amgylchedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i fframweithiau cyffredin y DU sy'n ofynnol yn absenoldeb cyfraith yr UE pan fyddwn yn gadael yr UE.

16.5.18
Cydraddoldeb Cenedl Noddfa - Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches  Llywodraeth Cymru

Rydym am gael eich barn am y cynigion i ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru yn gallu cael hyd i gymorth, cyngor a gwasanaethau.

25.6.18
Cyfraith Y Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft  Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar gynigion i wella hygyrchedd cyfraith Cymru a'r modd y dehonglir hi'n statudol. Mae'r cynigion wedi'u nodi yn y Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft.

12.6.18
Cyffredinol Charities that are connected with non-charitable organisations: maintaining your charity's separation and independence  Comisiwn Elusennau

Charity Commission is seeking feedback on draft guidance for charities that have close relationships with connected non-charitable entities or organisations. 

Bydd WCVA yn cyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad hwn.  Os oes gennych chi unrhyw sylwadau yr hoffech i ni eu cynnwys yn ein hymateb, a fyddech cystal a'u hanfon dros e-bost at mrigby@wcva.org.uk

(Dim ond yn Saesneg cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn)

15.5.18
Cyllid Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE.

11.5.18
Cymunedau Canllawiau drafft ar gomisiynu gwasanaethau mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru  Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn ar y cynigion i wella gwasanaethau i'r rhai sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

22.6.18
Cynllunio Polisi Cynllunio Cymru: Argraffiad 10  Llywodraeth Cymru

Rydym am dderbyn eich barn ar ein dogfen bolisi ar gynllunio y defnydd o dir.

18.5.18
Diwylliant Esemptiad eglwysig a chanllawiau ar henebion cofrestredig  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn eich barn am orchymyn deddfwriaethol a ddiweddarwyd ac am ganllawiau ar reoli mannau addoli rhestredig penodol yng Nghymru. Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

13.7.18
Gofal Cymdeithasol Cynllun cydraddoldeb strategol drafft Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym eisiau eich barn am ein cynllun cydraddoldeb strategol cyntaf a'n hamcanion cydraddoldeb.

27.4.18
Iechyd Iechyd ffoaduriaid a cheiswyr lloches  Llywodraeth Cymru

Rydyn ni'n ymgynghori ar ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

29.6.18
Plant Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) ('y Bil').

18.5.18

 

 

Bydd y rhestr hon yn diweddaru bob dydd Gwener. I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Catrin Roberts drwy ebostio croberts@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.