Ceir yma archif o ymatebion WCVA i ymgynghoriadau.

Teitl Ymateb WCVA
Ymchwiliad i ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru 'Bydd unrhyw wanhad mewn hawliau yn dynodi ychydig iawn o gydnabyddiaeth ar gyfer safbwynt datganoli Cymru.'
Cod Ymarfer Codi Arian - Diogelu Data 'Er mwyn cysondeb argymhellir y dylai diffiniadau a ddefnyddir, fel y rhai i ddisgriffio 'data personal' a 'prosesu', adlewyrchu'r diffiniadau sydd mewn canllawiau cyhoeddus megis y Bil Diogelu Data'.
Dullia gweithredu lleol ar gyfer lleihau tlodi 'Rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ymgysylltu'n well a dinasyddion a chymunedau, ac ni ddylid bychanu'r sgiliau a'r adnoddau sydd eu hangen i gynnnwys dinasyddion yn effeithiol.'
Ffurflen Flynyddol 'Mae WCVA yn teimlo nad yw cyflogau staff yn dynodi a yw elusen yn cyflawni ei hamcanion yn effeithiol ac yn cale effaith bositif.'
Gwasanaethau sy'n addas i'r dyfodol 'Mae WCVA ffafrio ehwyddorion sy'n hybu llywodraeth, yb hyrwyddo trloywder ac yn sicrhau gofal sy'n canolbyntio ar yr unigolyn.'
Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc 'Nid yw'r data yn ddigon cadarn gan nad yw'n llwyr grnrychioli lefel y cyfranogi (neu'r diffyg) ymhlith plant BME.'
Cynigion cylliden ddraft Llywodraeth Cymru ar gyfer 18-19 'Rydym yn pryderu bod cyllid tymor byr yn cael effaith niweidiol ar gadernid mudiadau trydydd sector.'
Cymundau yn Gynfar - yr hyn a ddysgwyd 'Pan for Cymunedau yn Gyntaf wedi gwithio'n dda, mae wedi arwain at bobl yn cael eu grymuso i ddod at ei gyllid i wneud cyfrnaid positif yn eu cymenedua.'
Y BIll Diddymu Mawr a'i oblygidau i Gymru 'Byddai cyfle enfawr yn cael ei golli pe nad eir ati i ymgysylltu a'r cyhoedd yngyln a Brexit.'
Diwygio llywodraeth leol: Cadernid ac adnewyddiad 'Mae'r trydydd sector mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu gwasanaethau mewn sawl maes gwaith y cynigir i gael eu trefnu ar sail ranbarthol, ac felly dylid ei gynnwys fel rhanddeiliad allweddol cyn, yn ystod ac ar ôl y newid.'
Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru 'Mae yna ofn dilys y bydd gadael yr UE yn erydu hawliau dynol dinasyddion o ganlyniad i adael fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol yr UE.'
Ymchwiliad i lobio 'Mae angen ystyried ymhellach y syniad o gofrestr lobïwyr er mwyn asesu pa mor addas ydyw.'
Trafod Cymunedau 'Mae gan y trydydd sector ran allweddol i'w chwarae yn cryfhau ac yn grymuso cydlyniant cymunedol, a rhaid i'r llywodraeth ei gefnogi i wneud hynny.'
Adrodd am ddigwyddiadau difrifol mewn elusennau Awgrymwn nad yw'r canllaw 'yn darparu ar gyfer elusennau bychain o dan y trothwy adrodd blynyddol na'r trothwy cofrestru'.
Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ymgynghoriad ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd 'Cynhaliodd WCVA arolwg ymysg mudiadau trydydd sector i gasglu barn ar y ddau gwestiwn a ofynnir yn yr ymarfer ymgynghori hwn. Gofynnwyd i fudiadau roi naw maes rhagddiffiniedig yn eu trefn yn ôl pwysigrwydd i Gymru yn y trafodaethau, ac i nodi unrhyw bryderon eraill. Cafodd WCVA 77 o ymatebion i'r arolwg ac mae'r canlyniadau yn dangos yn glir bod 'effaith ar yr economi a swyddi' yn cael ei hystyried fel y brif flaenoriaeth i Gymru, gyda 'cydraddoldeb, cyfiawnder a hawliau dynol' a 'mynediad at gyllid' yn agos at y brig hefyd.'
Cylideb Drafft 2016-17 'Mae WCVA am weld y rôl y bydd angen i'r trydydd sector ei chwarae i gyflawni nifer o amcanion Llywodraeth Cymru yn cael ei hadlewyrchu mewn penderfyniadau am y gyllideb. Hoffem weld y gyllideb yn adlewyrchu'r gwerth cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y mae'r sector yn ei gynnig. Yn benodol, byddem yn disgwyl gweld arwyddion o'r ffordd y bydd gwariant yn symud tuag at ganolbwyntio'n fwy ar weithgaredd ataliol a chyllidebu yn fwy hirdymor. '
Bil Cyrmu Llywodraeth y DU 'Mae yna feysydd allweddol sydd wedi'u cadw o hyd y gallem eu rhagweld yn gwrthdaro â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.'
Y Pwyllgor Dethol ar Elusennau - Galwad am Dystiolaeth  'Mae'r trydydd sector yn parhau i deimlo'r pwysau sy'n  gysylltiedig â chynnydd yn y galw a thoriadau ariannol, ac mae pryder y bydd Brexit yn dwysáu'r broblem hon.'
Elusennau i ddiarddel rhywun rhag bod yn ymddiriedolwr Dywedwn ei bod yn ymddangos yn aneglur ym mha ffordd y bydd y Comisiwn yn ystyried euogfarnau.
Ymgynghoriad ar flaenoriaethau'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Mae llawer o'r gweithgareddau sy'n cael eu darparu gan y trydydd sector wedi'u hanelu at unigolion sy'n wynebu sawl rhwystr sy'n golygu eu bod yn cael eu gwthio i'r ymylon yn barhaus. Mae llawer ohonynt yn byw bywydau anhrefnus mewn cymunedau sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol, yn aml heb y sgiliau sylfaenol, yr hyder a'r adnoddau sy'n hanfodol iddynt deimlo eu bod yn gyflogadwy.
Deddf Lleisant Cenedlaethau'r Dyfodol a beth mae'n ei olygu i'ch archwiliad Mae egwyddorion y Fforwm Archwilio Cyhoeddus yn gadarn, ond ym mha ffordd y bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn eu defnyddio i archwilio o ddifrif i ba raddau y mae pob corff cyhoeddus wedi rhoi'r egwyddor deblygu cynaliadwy ar waith?
Bil Drafft Llywodraeth Lleol (Cymru) 'Croesawn anogaeth i'r cyhoedd chwarae mwy o ran mewn democratiaeth leol ac i hynny fod yn ddyletswydd statudol'
Sut mae mesur cenedi? Mwyn eu helpi i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol.
Ymgynhoriad Llwyodraeth Cymru Modelau darpau amgen i ddarpau gwasanaethau cyhoeddus Bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd yn darparu dylanwad hanfodol i danategu holl ddarpariaeth gwasaneathau cyhoeddus yn y dyfofol ac felly rhaid ei chynnwys wrth osod y cyd-destun ar gyfer gweithredu yn y dyfodol.
Cynigion ynghylch cyllideb drafft Llywordraeth Cymru ar gyfer 2016-17 Bydd cyfyngiadau pellau ar gyllid craiid Llywordraeth Cymru i fudiadau trydydd sector yn cael effaith sylweddol ar hyfywedd ariannol tymor hir mudiadau sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt holl bwysig i'r sector cyhoeddus i ynmysylltu ac i ddefnyddio'r trydydd sector ehangach.
Ymgynghoriad ar y Bil Cymru Drafft Mae gan WCVA bryderon ynghylch ymarferoldeb y model cadw pwerau.