Newyddion diweddaraf a diweddariadau gan grwpiau amgylcheddol'r trydydd sector ehangach.

News 

 

 

 

 


Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr yma


Tachwedd 2018

Wellbeing Act Publicity 200 150
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r (Cymru) Dyfodol - Newydd Adnoddau Ffyrdd o Weithio - 15.11.18

Nod y Ddeddf hon yw creu dyfodol cynaliadwy, sicr i Gymru. Ond sut yn union y bydd yn gwneud hynny, a beth - os unrhyw beth - yw'ch rhwymedigaethau?

Cycling Wales 200 150
Cyllid ar gyfer yr Amgylchedd ac Iechyd - Recordiad o'r Gweminar - 15.11.18
Ydych chi'n awyddus i hybu adnoddau naturiol a chefnogi cymunedau Cymru? Dewch i gael gwybod mwy am grant newydd Llywodraeth Cymru yn ein gweminar...

Lloyds Bank Foundation Logo 200 150
Sefydliad Lloyds Bank - Adroddiad 'The Value of Small'
- 15.11.18

Mae astudiaeth wedi canfod bod elusennau bychain a lleol yn cynnig buddion economaidd a chymdeithasol lu ac yn chwarae rôl hanfodol yn eu cymunedau...

Cycling Wales 200 150
Gweminar: Cyllid ar gyfer yr Amgylchedd ac Iechyd - 07.11.18
Ydych chi'n awyddus i hybu adnoddau naturiol a chefnogi cymunedau Cymru? Dewch i gael gwybod mwy am grant newydd Llywodraeth Cymru yn ein gweminar 13.11.18

 Hydref 2018

Dormouse 200 150
Adnoddau Newydd - "Cofnodi Byd Natur" Pecyn Cymorth - 29.10.18
Mae cofnodi'r anifeiliaid, y planhigion, a'r cynefinoedd yr ydych yn eu gweld yn eich gardd neu pan fyddwch ar grwydr yn ffordd ardderchog o helpu i warchod byd natur wrth roi hwb i'ch iechyd a'ch llesiant chithau ar yr un pryd...

SSWAct 1
Mae llythyr ar y cyd gan Gomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - 24.10.18

Silvopasture Sheep 200 150
Ymgynghoriad Brexit a'n Tir - 24.10.18
Cyfarfu'r aelodau o'r grŵp Cynllunio Ynni a Materion Gwledig i drafod safbwyntiau sy'n cael eu rhannu a gwahaniaethau mewn safbwyntiau ar yr ymgynghoriad Brexit a'n Tir...

Climate -man
Adroddiad Newydd IPCC - Effeithiau Cynhesu Byd-eang sydd 1.5°C yn Uwch na Lefelau Cyn-ddiwydiannol - 23.10.18

Mae cyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C yn hytrach na 2°C yn cynnig buddion clir i bobl ac ecosystemau naturiol, ac fe allai hefyd sicrhau cymdeithas fwy cynaliadwy a chyfartal. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy…

Cardiff Bute Park 200 150
Arian Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 2019-2023 - Recordiad o'r Gweminar - 12.10.18
Ydych chi'n awyddus i hybu adnoddau naturiol a chefnogi cymunedau Cymru? Dewch i gael gwybod mwy am grant newydd Llywodraeth Cymru yn ein recordiad o'r gweminar...

Tssw -logo 200 150
Cefnogi Trydydd Sector Cymru a Chyllid - Galw am Astudiaethau Achos - 10.10.18
A oes gan eich grŵp neu'ch prosiect brofiadau diddorol o chwilio am gyllid? Os felly, byddai Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn falch o rannu'ch straeon ar ei wefan gyllido newydd...

Webinar _ ENRa W 3 (Welsh ) (Updated)
Gweminar: Arian Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 2019-2023 - 04.10.18

Ydych chi'n awyddus i hybu adnoddau naturiol a chefnogi cymunedau Cymru? Dewch i gael gwybod mwy am grant newydd Llywodraeth Cymru yn ein gweminar 11.10.18

Wellbeing Act Publicity 200 150
Llywodraeth Cymru - Llesiant Cymru 2017-18 Adroddiad - 03.10.18
Adroddiad ar ein cynnydd fel cenedl yn erbyn y 7 nod llesiant gan gyfeirio at y 46 dangosydd cenedlaethol...

Invest In Nature Cymru - Logo 200 150
Hoffech chi wneud eich mudiad yn fwy cynaliadwy? - 03.10.18

Cymerwch olwg ar dudalennau gwe Buddsoddi yn Natur Cymru i ddeall sut y gallwch wneud eich mudiad yn fwy parod i ymdopi â materion a fydd yn effeithio ar lesiant yn y dyfodol…

Nrw _logo
Diweddariad Cyllid Chwarterol Cyfoeth Naturiol Cymru - 03.10.18

Rhifyn yr hydref 2018 ar gael nawr ...

Webinar _ ENRa W 3 (Welsh ) (Updated)
Gweminar - Arian Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 2019-2023 - 01.10.18

Achub y dyddiad - 11.10.18

 Medi 2018

Clas _welsh _english _200 150

Cyllid Llywodraeth Cymru yn rhoi hwb i'r defnydd o dir gan y gymuned yng Nghymru- 26.09.18
Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (SF&G) wedi derbyn cyllid gwerth bron i £125,000 gan Lywodraeth Cymru, i gefnogi grwpiau cymunedol, awdurdodau lleol, a pherchnogion tir i gyrchu, perchnogi, a gwella mannau gwyrdd yn eu hardal...

Sustrans -bike 200 150
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'n galw ar Lywodraeth Cymru i fod yn ddewr wrth fuddsoddi mewn thrafnidiaeth - 26.09.18
Mae adroddiad newydd yn dangos sut y gallai Cymru drawsnewid ei system drafnidiaeth drwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol a sicrhau cyflawni pob cam o Fetro De Cymru gyda'r £1.4 biliwn a glustnodwyd ar hyn o bryd ar gyfer Llwybr Du yr M4...

Great Crested Newt 200 150
Hoffech chi wirfoddoli i brosiect gwarchod natur newydd yn Ne Cymru? - 26.09.18
Cymerwch ran drwy ateb arolwg prosiect 'Cysylltu'r Dreigiau' gan yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Amffibiaid ac Ymlusgiaid ac fe fydd eich enw yn yr het i ennill gwobrau...

Sustrans Linking Up 200 150
Sustrans Cymru - Cynhadledd Cysylltu Genedlaethol
- 24.09.18

27 Medi 2018, Y Fenni...

Beachclean 200 150
Glanhau Traethau Cymru Gyfan - 24.09.18
Hefyd mae cyfle o hyd i gymryd rhan yn yr ymgyrch 'Glanhau Traethau Cymru Gyfan' - 14-30 Medi...

Low Carbon 200 150
Ymgynghoriad Llwybr Carbon Isel i Gymru - 20.09.18
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle pwysig i'r holl randdeiliaid fynegi eu barn ynglŷn â'r y camau y dylem eu cymryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hyd 2030...

ZCB - Raising Ambition Report 200 150
Prydain Ddi-garbon - Adroddiad Raising Ambition
- 19.09.18

Mae'r adroddiad newydd hwn yn edrych ar senarios a ddyluniwyd i gyrraedd targedau Cytundeb Hinsawdd Paris; gan gynnwys cynlluniau ar gyfer ynni glân, defnydd o dir, a deiet...

Environment Grant 200 150
Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru 2019-2023 - Galw am Gynigion Grant
- 14.09.18

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 03 Rhagfyr 2018...

Tourism 200 150
Ydych chi eisiau cymryd rhan mewn gofalu am adnoddau naturiol lleol? - 07.09.18
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am bartneriaid i helpu i ddatblygu Datganiadau Ardal i ddiogelu ac i wella ecosystemau yng Nghymru...

Silvopasture Sheep 200 150
Ymgynghoriad Brexit a'n tir: Diogelu dyfodol ffermio yng Nghymru - 07.09.18
Rydym am wybod eich barn am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnig parhau i gefnogi rheolwyr tir ar ôl Brexit...