Rhan fawr o’n gwaith ni yw sicrhau y gall y trydydd sector yng Nghymru ddylanwadu ar benderfynwyr ac y gwrandewir ar lais y sector. Gwnawn hyn drwy ein gwaith polisi a dylanwadu, gan gynnwys ymateb i ymgynghoriadau a chyhoeddi papurau briffio, ein hunain ond hefyd drwy gynllun y trydydd sector

engagement colour scrutiny colour

 

 

 

Cynllun y trydydd sector

3ss w

Mae'r cynllun hwn yn unigryw i Gymru ac mae'n ofyniad statudol yn ôl Deddf Llywodraeth Cymru 2006 - sy'n golygu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru amlinellu'r ffordd y bydd yn hyrwyddo lles mudiadau'r trydydd sector.

Mae cynllun y trydydd sector yn rhoi'r cyfle i fudiadau fynegi eu barn i Lywodraeth Cymru. Mae'r  cynllun ei hun yn amlinellu'r ffordd y bydd y Llywodraeth a'r trydydd sector yn cydweithio ac yn cyfathrebu â'i gilydd. Mae'n cynnig ffyrdd ffurfiol i'r trydydd sector siarad â'r Llywodraeth a chodi pryderon ein haelodau a defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae'r rhain yn cynnwys  Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector  a  chyfarfodydd gweinidogol  rheolaidd rhwng y sector a phob Gweinidog yn Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n cynhyrchu adroddiad ar y cynllun bob blwyddyn sydd ar gael ar eigwefan  ynghyd â chyhoeddiadau eraill ynglŷn â'r cynllun a'r trydydd sector.

Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd Sector (Atodiad i Gynllun y Trydydd Sector)

Mae Llywodraeth Cymru yn gyllidwr mawr i'r trydydd sector yng Nghymru ac felly mae natur y berthynas gyllido honno yn bwysig iawn.  Rhan o gynllun y trydydd sector yw bod rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu cod ymarfer ar gyfer ariannu'r trydydd sector.  Mae'r cod hwn yn rhestru'r egwyddorion allweddol a fydd yn sail i gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y trydydd sector a'r hyn a ddisgwylir yn ôl.  Mae'r cod yn cael ei fonitro ac unrhyw faterion cyllido yn cael eu codi gan Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Mwy o wybodaeth

Gallwch gael gwybod mwy am Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a'r cyfarfodydd gweinidogol, gan gynnwys sut y gallwch gymryd rhan, drwy glicio ar y dolenni ar y chwith. Gallwch hefyd gael gwybod mwy am berthynas Llywodraeth Cymru â'r trydydd sector ar ei gwefan.