Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn ffordd allweddol i’r trydydd sector siarad â Llywodraeth Cymru, a chlywed ganddi.

engagement colour scrutiny colour

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n ei gadeirio ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau trydydd sector sy'n gweithio ar draws 25 o feysydd gweithgareddau'r trydydd sector ynghyd â Phrif Weithredwr WCVA.

Prif ddiben Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw sicrhau bod yr egwyddorion a osodir yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn gyfle i'r sector godi unrhyw feysydd o ddiddordeb neu bryder. Yn gyffredinol, nid yw'n trafod pynciau sy'n ymwneud ag un maes diddordeb yn unig (gellir trafod y rhain yn y cyfarfodydd gweinidogol a gynhelir ddwywaith y flwyddyn) a chan ei fod yn gorff cenedlaethol mae'n delio gyda materion sy'n effeithio ar Gymru gyfan.

Dyma'r aelodau o Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a'r rhwydweithiau maent yn eu cynrychioli:

Enw

Maes diddordeb

Rhwydwaith

Helene Hayes

Cyngor ac Eiriolaeth

Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol

Claire Lawson

Lles Anifeiliaid

Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru

Gareth Coles

Y Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Salah Mohamed

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

 Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Catriona Williams

Plant a Theuluoedd

Plant yng Nghymru

Chris Johnes

Cymuned

Ymddiriedolaeth Adeildu Cymunedau

Bernie Bowen Thompson

Cyfiawnder Cymunedol

Cyfiawnder Cymunedol Cymru

Rhian Davies

Anabledd

Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru

Cath Hicks

Addysg a Hyfforddiant

Addysg Oedolion Cymru 

Clair Brick

Cyflogaeth

Siawns Teg

Karen Whitfield

Yr Amgylchedd

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Uzo Iwobi

Lleiafrifoedd Ethnig

 Cynghrair Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Rocio Cifuentes

Lleiafrifoedd Ethnig

Catherine Fookes

Rhywedd

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Kate Young

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

 Cynghrair y Cynghreiriau

John Puzey

Tai

Cartrefi i Bawb Cymru

Carl Cooper

Cyfryngwyr Lleol a Rhanbarthol

CVC Cymru

Susie Ventris Field

Rhyngwladol

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Victoria Lloyd

Pobl Hŷn

Age Cymru

Gethin Rhys

Crefydd

Cyngor Rhyng-ffydd Cymru

Andrew White

Rhywioldeb

Stonewall

Derek Walker

Menter Gymdeithasol

Rhwydwaith Mentrau Cymdeithasol 

Kate Evans

Chwaraeon a Hamdden

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Sandy Clubb

Gwirfoddoli

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru

Elin Maher

Y Gymraeg

Mentrau Iaith Cymru

Paul Glaze

Ieuenctid

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Ruth Marks

Prif Weithredwr WCVA

Cynrychiolydd WCVA

Cliciwch ar ENW a MAES DIDDORDEB i gael mwy o wybodaeth.

Sylwch mai'r rhwydweithiau unigol sy'n darparu'r wybodaeth ac ni all WCVA dderbyn dim
cyfrifoldeb am ddibyniaeth ar y wybodaeth a ddarperir.

Mae cyngor y bartneriaeth yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn ac anogir i aelodau o'r cyhoedd ddod i'r cyfarfodydd. Gallwch ddarllen holl bapurau a chofnodion cyfarfodydd y cyngor ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os hoffech gymryd rhan, anfonwch ebost atom neu ffoniwch ni ar 0300 111 0124 i gael manylion pellach am y 25 rhwydwaith y gallwch gysylltu â nhw.

_______________________________________________________________________

Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth

Mae gan Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector hefyd is-bwyllgor ariannu a chydymffurfiaeth sy'n monitro'r cod ymarfer ar gyfer ariannu'r trydydd sector ac yn ystyried unrhyw achos o dorri'r cod neu bryderon gan y sector ynghylch materion ariannu. Mae Prif Weithredwr  WCVA, Ruth Marks, yn aelod o'r pwyllgor a gall unrhyw fudiadau sydd am drafod pryderon ynghylch trefniadau ariannu neu'r cod ymarfer gysylltu â Ruth yn gyfrinachol drwy anfon ebost at y Lein Gymorth.