Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn ffordd allweddol i’r trydydd sector siarad â Llywodraeth Cymru, a chlywed ganddi.

engagement colour scrutiny colour

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi sy'n ei gadeirio ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau trydydd sector sy'n gweithio ar draws 25 o feysydd gweithgareddau'r trydydd sector ynghyd â thri chynrychiolydd o WCVA.

Prif ddiben Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw sicrhau bod yr egwyddorion a osodir yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn gyfle i'r sector godi unrhyw feysydd o ddiddordeb neu bryder. Yn gyffredinol, nid yw'n trafod pynciau sy'n ymwneud ag un maes diddordeb yn unig (gellir trafod y rhain yn y cyfarfodydd gweinidogol a gynhelir ddwywaith y flwyddyn) a chan ei fod yn gorff cenedlaethol mae'n delio gyda materion sy'n effeithio ar Gymru gyfan.

Dyma'r aelodau o Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a'r rhwydweithiau maent yn eu cynrychioli:

Enw

Maes diddordeb

Rhwydwaith

Fran Targett

Cyngor ac Eiriolaeth

Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol

Claire Lawson

Lles Anifeiliaid

Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru

Gareth Coles

Y Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Salah Mohamed

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

 Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Catriona Williams

Plant a Theuluoedd

Plant yng Nghymru

I'w gadarnhau

Cymuned

Datblygu Cymunedol Cymru

Barbara Natasegara

Cyfiawnder Cymunedol

Cyfiawnder Cymunedol Cymru

Owen Williams

Anabledd

Grŵp Cyfeirio Anabledd Cymru

Kathryn Robson

Addysg a Hyfforddiant

Addysg Oedolion Cymru/Adult Learning Wales

Clair Brick

Cyflogaeth

Siawns Teg

Karen Whitfield

Yr Amgylchedd

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Uzo Iwobi

Lleiafrifoedd Ethnig

TBC

Aliya Mohammed

Lleiafrifoedd Ethnig

 

Mair Rigby

Rhywedd

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Kate Young

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

 Cynghrair y Cynghreiriau

John Puzey

Tai

Cartrefi i Bawb Cymru

Carl Cooper

Cyfryngwyr Lleol a Rhanbarthol

Cymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru

Martin Pollard

Rhyngwladol

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Ian Thomas

Pobl Hŷn

Age Cymru

Gethin Rhys

Crefydd

Cyngor Rhyng-ffydd Cymru

Andrew White

Rhywioldeb

Stonewall

Derek Walker

Menter Gymdeithasol

 Rhwydwaith Mentrau Cymdeithasol 

Kate Evans

Chwaraeon a Hamdden

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Bev Hampson

Gwirfoddoli

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru

Elin Maher

Y Gymraeg

Mentrau Iaith Cymru

Paul Glaze

Ieuenctid

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Ruth Marks

Prif Weithredwr WCVA

Cynrychiolydd WCVA

Cliciwch ar ENW a MAES DIDDORDEB i gael mwy o wybodaeth.

Sylwch mai'r rhwydweithiau unigol sy'n darparu'r wybodaeth ac ni all WCVA dderbyn dim
cyfrifoldeb am ddibyniaeth ar y wybodaeth a ddarperir.

Mae cyngor y bartneriaeth yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn ac anogir i aelodau o'r cyhoedd ddod i'r cyfarfodydd. Gallwch ddarllen holl bapurau a chofnodion cyfarfodydd y cyngor ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os hoffech gymryd rhan, anfonwch ebost atom neu ffoniwch y Lein Gymorth ar 0800 288 8329 i gael manylion pellach am y 25 rhwydwaith y gallwch gysylltu â nhw.

_______________________________________________________________________

Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth

Mae gan Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector hefyd is-bwyllgor ariannu a chydymffurfiaeth sy'n monitro'r cod ymarfer ar gyfer ariannu'r trydydd sector ac yn ystyried unrhyw achos o dorri'r cod neu bryderon gan y sector ynghylch materion ariannu. Mae Prif Weithredwr  WCVA, Ruth Marks, yn aelod o'r pwyllgor a gall unrhyw fudiadau sydd am drafod pryderon ynghylch trefniadau ariannu neu'r cod ymarfer gysylltu â Ruth yn gyfrinachol drwy anfon ebost at y Lein Gymorth.