Mae pob un o Ysgrifenyddion Cabinet Cymru’n cwrdd â chynrychiolwyr y trydydd sector ddwywaith y flwyddyn, ac mae’n ffordd bwysig i ni gyfrannu ein barn at benderfyniadau a gwella’r ffordd y darperir gwasanaethau.

Ministerial Meetings 2015

 

 

 

 

 

 

Fel rhan o gynllun y trydydd sector mae pob un o  Ysgrifenyddion Cabinet/Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gwrdd â chynrychiolwyr rhwydweithiau perthnasol o fudiadau trydydd sector sy'n ymwneud â'r meysydd maent yn gyfrifol amdanynt o leiaf ddwywaith mewn unrhyw flwyddyn galendr.

Sylwch y gallai'r canllaw y cyfeirir ato uchod gynnwys hen wybodaeth; fe'i darperir yma i roi syniad i chi o drefn y cyfarfodydd.

Pwy sy'n mynychu'r cyfarfodydd ag Ysgrifenyddion y Cabinet?

Mae Ysgrifennydd y Cabinet neu Weinidog perthnasol Llywodraeth Cymru a swyddogion a chynrychiolwyr y trydydd sector yn mynychu pob cyfarfod. Yn 2000, bu i Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector gytuno y dylid llunio 'map' i ganfod holl rwydweithiau cenedlaethol y trydydd sector sy'n dwyn ynghyd grwpiau sy'n rhannu diddordeb cyffredin - pan na chanfuwyd dim un rhwydwaith mewn meysydd diddordeb o bwys, gofynnwyd i fudiadau unigol mawrion weithredu fel y rhwydwaith ar gyfer y maes diddordeb hwnnw.

Diben cynhyrchu'r map yw sicrhau cynrychiolaeth briodol yn y cyfarfodydd ag Ysgrifenyddion y Cabinet drwy ganfod rhwydweithiau trydydd sector perthnasol ar gyfer portffolio pob gweinidog. Gofynnir i bob rhwydwaith enwebu cynrychiolydd. Mae cynrychiolwyr y trydydd sector ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, gan gynnwys cynrychiolwyr y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, hefyd yn cael eu gwahodd i bob cyfarfod.

Cysylltwch â'r swyddog arweiniol perthnasol yn WCVA (fe'u rhestrir yn y tabl isod) i gael manylion y rhwydweithiau sydd wedi'u cysylltu â phob portffolio, ac enwau'r cynrychiolwyr.

Paratoi at y cyfarfodydd

Mae WCVA yn gyfrifol am drefnu o leiaf dau gyfarfod cynllunio i baratoi at bob cyfarfod ag Ysgrifenyddion y Cabinet, ac mae'n sicrhau bod y materion a godai'r trydydd sector yn berthnasol yn fras yn y sector drwyddo draw er mwyn gwneud y gorau o'r cyfarfodydd. Dylai cynrychiolwyr y trydydd sector fynd i o leiaf un o'r ddau gyfarfod cynllunio ac, os ydynt am fynd i'r cyfarfod gyda gweinidog, dylent hefyd fynd i'r rhag-gyfarfod (a gynhelir fel arfer yr un diwrnod â'r cyfarfod). Mae disgwyl iddynt gyflwyno eitemau ar gyfer yr agenda a pharatoi papurau yn ôl yr angen. Mae arnynt ddyletswydd i roi adborth i'w rhwydwaith a sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y sector a'r cyfarfodydd. Mae gweision sifil yn gweithio gydag arweinwyr polisi WCVA i baratoi agendâu, briffio gweinidogion ynghylch eitemau'r agenda, paratoi cofnodion pob cyfarfod ag Ysgrifenyddion y Cabinet, a mynd ar drywydd pwyntiau gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfodydd.

 

Portffolio

Ysgrifennydd Cabinet / Gweinidog

Swyddog arweiniol yn WCVA

Papurau cynllunio

Papurau cyfarfodydd ag Ysgrifenyddion y Cabinet

Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Alun Davies

Anna Nicholl 

    

06.06.18

Cyllid

Mark Drakeford

Anna Nicholl

Agenda 12.09.18

Brexit Forum Paper

Participatory Budgeting Paper 

Agenda 7/2/18

Cofnodion 07.02.18

Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Lesley Griffiths

Clare Sain-ley-Berry

Agenda 18.09.18

Cofnodion 18.09.18

24.11.18

Yr Economi a'r Thrafnidiaeth

Ken Skates

Matthew Brown

Agenda 12.07.18

Cofnodion 12.07.18

Agenda 10.10.18

Papur 1

Papur 2

Papur 3

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething

Ruth Marks

Agenda 12.07.18

Cofnodion

12.07.18

07.06.18

Plant a Gofal Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies

Ruth Marks

 

-

Addysg

Kirsty Williams

Judith Stone

Agenda 25.06.18

Cofnodion 25.06.18

Agenda 10/1/18
Papur 1 10/1/18
Papur 2 10/1/18
Papur 3 10/1/18

Minutes 10/1/18

Y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Eluned Morgan

Judith Stone

 

-

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeron

Dafydd Elis-Thomas

Matthew Brown

 

-

 Tai ac Adfywio

 Rebecca Evans

  Anna Nicoll

 

 

 Yr Amgylchedd

 Hannah Blythyn

  Clare Sain-ley Berry

 

Agenda 4/12/17
Cofnodion 4/12/17