Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 18.04.19

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Cynulliad Cenedlathol Cymru

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) ('y Bil'). 

14.05.19
Addysg Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Cynulliad Cenedlathol Cymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud gwaith craffu ar ôl deddfu byr gyda ffocws ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

23.05.19
Addysg Diwrnodau HMS Ychwanegol: Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol 2019-2022 Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ar gynnig i roi mwy o amser i ysgolion baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd cyn iddo gael ei gyflwyno yn 2022.

01.05.19
Cylliad

Trafodaeth o'r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Cynulliad Cenedlathol Cymru

Cyflwynwyd Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ym mis Gorffennaf 2012 a daeth yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013. Roedd y Ddeddf yn amcanu i gryfhau a gwella atebolrwydd a threfniadau llywodraethu Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru gan sicrhau annibyniaeth a gwrthrychedd yr Archwilydd Cyffredinol ar yr un pryd.

Mae Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu cynnal gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar y Ddeddf, a fydd yn canolbwyntio ar ddwy agwedd:

03.05.19
Cylliad

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Cynulliad Cenedlathol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

23.04.19
Cenedlaethau'r Dyfodol

Mesur cynnydd ein cenedl

Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar gynigion i osod cerrig milltir cenedlaethol ar gyfer Cymru.

19.04.19
Economi

Dim ond yn u Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgyngoriad hwn

City Deals and Growth Deals in Wales inquiry

UK Government

The Welsh Affairs Committee is launching an inquiry into the effectiveness of the current Growth and City Deals for Wales, and the potential for similar funding to be granted to Mid Wales.

14.05.19
Economi Mynediad at Fancio Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae  Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am gael eich barn am:

  • Y sefyllfa bresennol o ran mynediad at wasanaethau bancio yng Nghymru, gan gynnwys materion yn ymwneud â chynhwysiant ariannol a chynhwysiant digidol.
  • yr amryfal ffyrdd y mae cau canghennau a mynediad at beiriannau codi arian sy'n rhad ac am ddim i'w defnyddio yn gallu effeithio ar gymunedau lleol (er enghraifft yr effeithiau ar fusnes, twristiaeth, y gymdeithas, demograffeg ac adfywio).
  • Deall y broses, y manteision a'r heriau posibl sy'n gysylltiedig â sefydlu banc cymunedol sydd â nifer o ganghennau yng Nghymru.
17.05.19
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol Gofal Cymdeithasol Cymru

Hoffwn ni gael eich barn ar ein canllawiau drafft i weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol.

31.05.19
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion Cynulliad Cenedlathol Cymru

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn canolbwyntio ar brofiadau carcharorion o Gymru o wasanaethau iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion.

14.05.19
Tai Ymchwiliad i eiddo gwag Cynulliad Cenedlathol Cymru

 i ba raddau y mae eiddo gwag yn effeithio ar y cyflenwad o dai fforddiadwy yng Nghymru;
effaith eiddo gwag ar gymunedau yng Nghymru a'r heriau y mae awdurdodau yn eu hwynebu wrth geisio ymdrin â'r broblem hon;
i ba raddau y mae gan awdurdodau lleol y pwerau deddfwriaethol sydd eu hangen arnynt i ymdrin ag eiddo gwag;
esiamplau o arfer gorau wrth droi eiddo gwag yn dai fforddiadwy ac effeithlon o ran ynni; ac
i ba raddau y mae awdurdodau lleol wedi manteisio ar y newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, sy'n rhoi disgresiwn iddynt godi premiwm y dreth gyngor ar dai gwag, ac effeithiolrwydd y polisi hwn.

31.05.19
Yr Amgylchedd

Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru ar ôl ymadael â'r UE

Llywodraeth Cymru

Hoffem dderbyn eich sylwadau ynghylch sut i fynd i'r afael â bylchau mewn egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu sy'n gysylltiedig â Chymru pan fydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

09.06.19
Yr Amgylchedd

Cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd

Llywodraeth Cymru

Rydym yn ymgynghori ar y cyd â Llywodraeth y DU ar gynigion i gyflwyno cynllun dychwelyd ernes (DRS) ar gyfer cynwysyddion diodydd.

13.05.19
Yr Amgylchedd

Estyn cyfrifoldebau cynhyrchwyr deunyddiau pacio

Llywodraeth Cymru

Rydym yn ceisio eich safbwyntiau ar gynigion i ddiwygio'r system gyfredol ar gyfer cynhyrchwyr deunyddiau pacio drwy gyflwyno cyfrifoldebau estynedig i gynhyrchwyr deunyddiau pacio (EPR).

13.05.19

 

I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Fiona Harris drwy ebostio fharris@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.