Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 21.09.18

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cyngor Gweithlu Addysg

Mae'r ymgynghoriad hwn, yn unol â'r gofyniad statudol ar y Cyngor yn Neddf Addysg (Cymru) 2014, yn gofyn am farn cofrestreion a rhanddeiliaid CGA a'r cyhoedd ar ddrafft diwygiedig o'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

14.12.18
Amaethyddiaeth Cymorth i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit  Llywodraeth Cymru

Rydym am wybod eich barn am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnig parhau i gefnogi rheolwyr tir ar ôl Brexit

30.10.18
Amgylchedd Ymchwiliad Microblastigau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i llygredd microblastigau . Dywedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl mewn ymateb i'r cwestiynau canlynol

21.09.18
Amgylchedd Cynllun gweithredu ynghylch sŵn a seinwedd 2018-2023  Llywodraeth Cymru

Rhowch eich sylwadau ar ein cynllun gweithredu drafft ar gyfer 2018-2023 sy'n disodli cynllun gweithredu ynghylch sŵn cyfredol Cymru 2013.

3.10.18
Amgylchedd Llwybr carbon isel i Gymru  Llywodraeth Cymru

Hoffem glywed eich barn ynghylch y camau y dylem eu cymryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hyd 2030.

4.10.18
Cyffredinol The Charity Digital Code of Practice Consultation  Charity Digital Code

We are keen to hear your views about The Charity Digital Code of Practice. Everything you tell us will help shape the Code, so that it enables your charity and the rest of the sector to use digital effectively.

(Dim ond yn Saesneg cyhoeddwyd yr ymgynghorid hwn)

25.9.18
Cyffredinol Code of ethics NCVO

NCVO has been developing a set of principles that can act as a 'code of ethics' for the charity sector and is now consulting on a draft code.

(Dim ond yn Saesneg cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn)

26.9.18
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Diweddariad i ganllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i chi gael dweud eich dweud am y newidiadau ac i gynnig unrhyw sylwadau eraill. Rydym hefyd yn awyddus i ddarganfod sut rydych chi'n defnyddio'r arweiniad yn eich rôl chi.

09.11.18
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Labelu diodydd alcohol isel  Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn am y disgrifiadau sy'n cael eu defnyddio wrth labelu diodydd alcohol isel

19.09.18
Iechyd a Gofal Cymeithasol Fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu Llywodraeth Cymru

Hoffem wahodd eich sylwadau ar fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2019.

27.11.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Bwyd a maeth mewn lleoliadau gofal plant  Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn am ganllawiau drafft i helpu lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig i ddarparu bwyd a diod iach.

17.9.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dim ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn

Children's Future Food Inquiry

The Food Foundation

The Children's Future Food Inquiry was initiated to hear directly from children, young people and those who live and work with them about children's experiences of food and how it affects their lives

30.09.18
Justice

Dim ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn

Strengthening probation, building confidence

Ministry of Justice

A consultation to seek views on the future structure and services provided by the probation system

21.09.18
Tai Darparu tai drwy'r system gynllunio  Llywodraeth Cymru

Rhowch eich barn ynghylch sut i wella'r ffordd ofodloni'r gofyn am dai a nodir mewn Cynllun Datblygu Lleol.

10.10.18
Tai Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Rheoliadau mewn perthynas â Darpariaethau Atodol
Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar ddwy set o reoliadau drafft sy'n cael eu gwneud o dan adran 23 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

14.10.18

 

I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Fiona Harris drwy ebostio fharris@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.