Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 13.7.2018

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Cyflenwi a chyllido addysg oedolion yn y gymuned  Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ar gynigion i ailstrwythuro sut mae Llywodraeth Cymru yn cyflenwi ac yn cyllido addysg oedolion yn y gymuned.

11.9.18
Addysg Meini prawf cymhwystra ar gyfer prydau ysgol am ddim  Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ynglŷn â diwygio'r meini prawf cymhwystra ar gyfer prydau ysgol am ddim.

14.9.18
Addysg Statws y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i'r cymhwyster diwygiedig Bagloriaeth Cymru a gyflwynwyd i'w addysgu ym mis Medi 2015.  Bydd y Pwyllgor yn edrych ar y cymhwyster yng Nghyfnod Allweddol 4 ac ôl-16.

20.9.18
Amaethyddiaeth Cymorth i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit  Llywodraeth Cymru

Rydym am wybod eich barn am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnig parhau i gefnogi rheolwyr tir ar ôl Brexit

30.10.18
Amgylchedd Cynllun gweithredu ynghylch sŵn a seinwedd 2018-2023  Llywodraeth Cymru

Rhowch eich sylwadau ar ein cynllun gweithredu drafft ar gyfer 2018-2023 sy'n disodli cynllun gweithredu ynghylch sŵn cyfredol Cymru 2013.

3.10.18
Amgylchedd Llwybr carbon isel i Gymru  Llywodraeth Cymru

Hoffem glywed eich barn ynghylch y camau y dylem eu cymryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hyd 2030.

4.10.18
Cydraddoldeb Ymchwiliad i amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ymchwiliad i amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

24,8.18
Cyllid Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am wybodaeth i gynorthwyo gyda'r gwaith o graffu ar Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20. Mae gennym ddiddordeb mewn ymchwilio i'r disgwyliadau o ran cyllideb 2019-20, gan gynnwys parodrwydd ariannol ar gyfer blwyddyn 2019-20 ac effaith cyllideb 2018-19.

12,9,18
Cymunedau Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

7.9.18
Cyffredinol The Charity Digital Code of Practice Consultation  Charity Digital Code

We are keen to hear your views about The Charity Digital Code of Practice. Everything you tell us will help shape the Code, so that it enables your charity and the rest of the sector to use digital effectively.

(Dim ond yn Saesneg cyhoeddwyd yr ymgynghorid hwn)

25.9.18
Gofal Cymdeithasol Y rheolau a rheoliadau ar gyfer addysg gwaith cymdeithasol Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn awyddus i gael eich barn ar y newidiadau arfaethedig i'r rheolau a'r gofynion ar gyfer addysg gwaith cymdeithasol.

31.7.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau gwasanaethau lleoli oedolion  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar newidiadau i'r ffordd y caiff gwasanaethau lleoli oedolion eu rheoleiddio, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau gwasanaethau eirioli  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar reoleiddio mathau penodol o wasanaethau eirioli, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau Gwasanaethau Maethu  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar newidiadau i'r ffordd y caiff gwasanaethau maethu eu rheoleiddio yng Nghymru.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau Di-fwg (Cymru) 2018  Llywodraeth Cymru

Rydym yn awyddus i gael sylwadau ar gynigion i ymestyn yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y rheoliadau di-fwg ac i gael gwared ar rai o'r esemptiadau.

17.8.18
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Deintyddiaeth yng Nghymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn galw am dystiolaeth ar y canlynol:-

Y gwaith o ddiwygio contract deintyddol Llywodraeth Cymru

Materion yn ymwneud â hyfforddi, recriwtio a chadw deintyddion yng Nghymru;

(Ceir mwy o dystiolaeth ar y wefan)

31.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Byw gyda phoen parhaus yng Nghymru  Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ar y canllawiau drafft i ddisodli Cyfarwyddebau Datblygu a Chomisiynu ar gyfer Poen Anfalaen Cronig, a gyhoeddwyd fis Mehefin 2008.

14.9.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Bwyd a maeth mewn lleoliadau gofal plant  Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn am ganllawiau drafft i helpu lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig i ddarparu bwyd a diod iach.

17.9.18

 

 

Bydd y rhestr hon yn diweddaru bob dydd Gwener. I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Catrin Roberts drwy ebostio croberts@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.