Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 09.11.18

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Cyllido Ysgolion yng Nghymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r  Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i'r canlynol:
digonolrwydd cyllid ysgolion yng Nghymru; a sut y mae cyllidebau ysgolion yn cael eu pennu a'u dyrannu.

14.12.18
Addysg Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu Cwricwlwm newydd Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth ysgrifenedig gan randdeiliaid am unrhyw un o'r meysydd a ganlyn.

07.12.18
Addysg Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol diwygiedig ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cyngor Gweithlu Addysg

Mae'r ymgynghoriad hwn, yn unol â'r gofyniad statudol ar y Cyngor yn Neddf Addysg (Cymru) 2014, yn gofyn am farn cofrestreion a rhanddeiliaid CGA a'r cyhoedd ar ddrafft diwygiedig o'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Cofrestreion gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

14.12.18
Y Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth Minnau Hefyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried sut y gall cyrff sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus ddefnyddio diwylliant i fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru

14.12.18
Cymunedau

Cysylltu cymunedau - Mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ynglŷn â'r hyn y dylem ei wneud i fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

15.01.19
Cymunedau

Dangosyddion arfaethedig ar gyfer Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019

Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ar gynigion ar gyfer dangosyddion Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2019.

15.12.18
Cydraddoldeb

Hawliau Pleidleisio i Garcharorion

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion.

07.01.19
Equality

D im ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn.

Ethnicity pay reporting

Uk Government

We're seeking views on ethnicity pay reporting by employers

11.01.19
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gweithredu ar anabledd: hawl i fyw'n annibynnol Llwodraeth Cymru

Dyma holi am eich barn am gynigion i ddatblygu a gwella'r gallu i fanteisio ar gymorth, cyngor a gwasanaethau i bobl anabl yng Nghymru.

19.01.18
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gosod yr isafbris am alcohol Llwodraeth Cymru

Rydym am gael eich barn ar yr isafbris uned arfaethedig am alcohol o 50c.

21.12.18
Iechyd a Gofal Cymeithasol Fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu Llywodraeth Cymru

Hoffem wahodd eich sylwadau ar fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2019.

27.11.18
Tai Safonau gwasanaeth ar gyfer addasiadau i dai Llywodraeth Cymru

Hoffen ni gael eich barn ar safonau gwasanaeth drafft ar gyfer addasu tai yng Nghymru. Mae addasiadau tai yn helpu pobl anabl a hŷn i fyw'n fwy annibynnol yn eu cartrefi.

19.12.18
Local Government

Dim ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn.

Proposals for reform of the annual canvass

HM Government

Our intention is to amend legislation governing the annual canvass during 2019, with the desire for the whole of Great Britain to benefit from these changes from the start of the 2020 annual canvass.

20.11.18

 

I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Fiona Harris drwy ebostio fharris@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.