Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 18.01.19

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft Llywodraeth Cymru

Mae'r fframwaith anghenion addysgol ychwanegol (ADY) statudol yn disodli'r ddeddfwriaeth ar anghenion addysgol arbennig a'r drefn asesu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

18.03.19
Addysg Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu LLywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwywyr addysgu a chynorthwywyr addysgu lefel uwch sy'n gweithio mewn ysgolion yng Nghymru.

14.03.19
Addysg Canllawiau drafft i herio bwlio mewn ysgolion Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar elfennau allweddol y canllawiau gwrth-fwlio arfaethedig a'r pecyn cymorth.

15.02.19
Addysg Canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion Llywodraeth Cymru

Rydym yn ymgynghori ar fforddiadwyedd, hwylustod dod o hyd i gyflenwyr gwisg ysgol, bod yn niwtral o ran rhywedd, ac ar eitemau gwisg ysgol ar gyfer tywydd gwael.

14.02.19
Deddfwriaeth

Bil deddfwriaeth (Cymru)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Deddfwriaeth (Cymru).

21.01.19
Cydraddoldeb

Dangosyddion cenedlaethol drafft ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Llwodraeth Cymru

Rydym eisiau clywed eich barn ar gyfres o ddangosyddion cenedlaethol i fesur y cynnydd a wneir yn erbyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

29.03.19
Cydraddoldeb

Ymgynghoriad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

Cynulliad Cenedlathol Cymru

 Ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, y cylch gorchwyl yw ystyried:

Effaith ehangu'r meini prawf cymhwystra am Fathodyn Glas yng Nghymru, ac a oes angen ehangu pellach ar y meini prawf;
Gweithredu ymarferol a chysondeb o ran cynllun y Bathodyn Glas ledled Cymru, gan gynnwys asesiadau, ffioedd a gorfodi; ac
Y gefnogaeth a'r wybodaeth sydd ar gael i bobl sy'n gwneud cais am fathodyn glas yng Nghymru.

01.03.19
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Pwysau Iach: Cymru Iach  Llwodraeth Cymru

Rydym yn ceisio eich barn ar ein cynlluniau i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru

12.04.19
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gweithredu ar anabledd: hawl i fyw'n annibynnol Llwodraeth Cymru

Dyma holi am eich barn am gynigion i ddatblygu a gwella'r gallu i fanteisio ar gymorth, cyngor a gwasanaethau i bobl anabl yng Nghymru.

19.01.18
Transport

Dim ond yn y Saesneg y cyhoeddwyd yr ymgynghoriad hwn

Disabled People's Protection Policy: guidance changes for train and station operators

UK Government

Seeks views on proposed changes to Disabled People's Protection Policy (DPPP) guidance on writing policies to help disabled people travel by rail.

18.01.19
Trafnidiaeth

Gwella trafnidiaeth gyhoeddus

Llwodraeth Cymru

Rydym am gael eich barn ar gynigion ar gyfer y gwasanaethau bysiau a thrwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru.

27.03.19
Yr Amgylchedd

Cynllun ymaddasu Cymru i newid yn yr hinsawdd

Llwodraeth Cymru

Mae Cynllun Ymaddasu Cymru i Newid yn yr Hinsawdd yn bodloni'r gofynion hynny drwy bennu 32 o gamau gweithredu ymaddasu i Gymru. Rydym nawr yn casglu barn y cyhoedd ar y cynllun drafft.

04.03.19
Yr Amgylchedd

  Bioamrywiaeth

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Byddai'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn croesawu eich barn ar fioamrywiaeth

18.01.19

 

I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Fiona Harris drwy ebostio fharris@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.