Ein tudalen ymgynghoriadau ar ei newydd wedd, a ddiweddarir bob wythnos i’ch helpu i ddweud eich dweud.

consultation pic

Croeso i'n tudalen ar gyfer ymgynghoriadau, lle gallwch ddod o hyd i'r ymgynghoriadau diweddaraf sy'n effeithio arnoch chi a'ch mudiad. Byddwn yn rhoi gwybod sut y gallwch ymateb ac i ba rai y byddwn ni'n ymateb - a sut y gallwch chi ein helpu gyda'n hymatebion.

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?   Cymerwch olwg ar ein harchif. 

Ymgynghoriadau cyfredol - diweddarwyd 25.5.2018

Cliciwch ar deitl ymgynghoriad am ragor o fanylion amdano.

Gwyrdd = ymgynghoriad newydd; oren = bydd yr ymgynghoriad yn cau'n fuan

Polisi Teitl/Dolen Ffynhonnell Crynodeb Dyddiad olaf derbyn ymateb
Addysg Fframwaith drafft ar gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion Arbennig  Llywodraeth Cymru

Hoffem glywed eich barn ar ran 2 o'r fframwaith nyrsio mewn ysgolion sy'n ymdrin â materion iechyd ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion arbennig.

5.6.18
Addysg Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

8.6.18
Amgylchedd Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru  Llywodraeth Cymru

Rydym eisiau eich barn ar Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru er mwyn gwella ansawdd aer.

19.6.18
Amgylchedd Ymgynghoriad ar Reoleiddio Safleoedd Niwclear yng Nghyfnodau Terfynol Datgomisiynu a Glanhau: Crynodeb Gweithredol Llywodraeth DU

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ar gynigion i ddiwygio'r ddeddfwriaeth sy'n gymwys i safleoedd niwclear y Deyrnas Unedig yng nghyfnodau terfynol gwaith datgomisiynu a glanhau.

3.7.18
Cydraddoldeb Cenedl Noddfa - Cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches  Llywodraeth Cymru

Rydym am gael eich barn am y cynigion i ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru yn gallu cael hyd i gymorth, cyngor a gwasanaethau.

25.6.18
Cyffredinol Helpwch i lywio ein harchwiliadau a'r pynciau a ddewiswn Swyddfa Archwilio Cymru

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn galw ar aelodau o'r cyhoedd a phobl sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus i fynegi eu barn ar y pynciau a'r themâu y dylai'r Archwilydd Cyffredinol eu hystyried.

3.7.18
Cyfraith Y Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft  Llywodraeth Cymru

Hoffem gael eich barn ar gynigion i wella hygyrchedd cyfraith Cymru a'r modd y dehonglir hi'n statudol. Mae'r cynigion wedi'u nodi yn y Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft.

12.6.18
Cymunedau Canllawiau drafft ar gomisiynu gwasanaethau mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru  Llywodraeth Cymru

Rydym am glywed eich barn ar y cynigion i wella gwasanaethau i'r rhai sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

22.6.18
Diwylliant Esemptiad eglwysig a chanllawiau ar henebion cofrestredig  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn eich barn am orchymyn deddfwriaethol a ddiweddarwyd ac am ganllawiau ar reoli mannau addoli rhestredig penodol yng Nghymru. Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

13.7.18
Iechyd Iechyd ffoaduriaid a cheiswyr lloches  Llywodraeth Cymru

Rydyn ni'n ymgynghori ar ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.

29.6.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau gwasanaethau lleoli oedolion  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar newidiadau i'r ffordd y caiff gwasanaethau lleoli oedolion eu rheoleiddio, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau gwasanaethau eirioli  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar reoleiddio mathau penodol o wasanaethau eirioli, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau Gwasanaethau Maethu  Llywodraeth Cymru

Rydym yn gofyn am eich barn ar newidiadau i'r ffordd y caiff gwasanaethau maethu eu rheoleiddio yng Nghymru.

16.8.18
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau Di-fwg (Cymru) 2018  Llywodraeth Cymru

Rydym yn awyddus i gael sylwadau ar gynigion i ymestyn yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y rheoliadau di-fwg ac i gael gwared ar rai o'r esemptiadau.

17.8.18
Llywodraeth Leol Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl  Llywodraeth Cymru

Hoffem glywed eich barn ar yr opsiynau i greu llywodraeth leol gryfach, mwy pwerus yng Nghymru.

12.6.18

 

 

Bydd y rhestr hon yn diweddaru bob dydd Gwener. I ychwanegu ymgynghoriad newydd, cysylltwch â Catrin Roberts drwy ebostio croberts@wcva.org.uk

Yn chwilio am ein hymatebion i ymgynghoriadau?  Cymerwch olwg ar ein harchif.