Bil yr UE (Ymadael) – y 5 peth pwysicaf i fod yn ymwybodol ohonynt

Bil yr UE (Ymadael)

 

Ar 26ain Hydref cynhaliodd Cynghrair y Bil Diddymu, ar y cyd â WCVA, drafodaeth ford gron ynglŷn â Bil yr UE (Ymadael) a'r cwmpas a'r goblygiadau posib i'r trydydd sector yng Nghymru. Cafodd llawer ei drafod ac mae Jane Thomas, Cydlynydd Cynghrair y Bil Diddymu, wedi llunio rhestr o'r 5 peth pwysicaf y dylai mudiadau yng Nghymru fod yn ymwybodol ohonynt ynglŷn â'r Bil.

1. Rhaid gweithredu nawr i ddiwygio'r bil - ni waeth a yw'ch mudiad yn fawr neu'n fach, nac ym mha sector rydych yn gweithio, o addysg uwch i hawliau menywod, os yw'r bil yn cael ei basio heb ei ddiwygio fe fydd yn effeithio arnoch chi, eich aelodau, neu ddefnyddwyr eich gwasanaethau, mewn rhyw ffordd.

2. I bobl yng Nghymru mae'r bil, fel y mae ar hyn o bryd, yn gosod cyfyngiad newydd a sylweddol ar y setliad datganoli, gan danseilio hawliau a chyfrifoldebau y brwydrwyd yn galed amdanynt a symud pŵer yn ôl i San Steffan.

3. Mae'n fil cymhleth a dyw'r holl wleidyddiaeth o'i gwmpas ddim yn helpu i wneud unrhyw beth yn fwy dealladwy. Yr hyn y mae mudiadau ac unigolion ei angen yw canllaw dealladwy a hwylus ynglŷn â'r bil - a map o ryw fath sy'n dangos i ba gyfeiriad y mae'n mynd.

4. Mae lobïo wedi bod yn effeithiol ond mae cyflymder datblygiadau gwleidyddol yn ei gwneud yn anodd i bron pawb gadw'n gyfysgwydd â nhw. Amseru yw popeth, ac mae grym mewn gwybodaeth - gorau po fwyaf y gallwn ddefnyddio ein rhwydweithiau i roi'r diweddaraf i bobl a chynnal eu diddordeb.

5. OND, nid yw'n rhy hwyr i weithredu - ac os daw cymdeithas sifil at ei gilydd gallwn sicrhau bod ein lleisiau yn cael eu clywed. Dyma ddiben y Gynghrair - darparu gwybodaeth, rhwydweithiau ac adnoddau. Y cam cyntaf: ymunwch â rhestr ohebu'r Gynghrair i gael e-fwletin rheolaidd ynglŷn â'r bil, ac adnoddau i'ch mudiad (fe fydd pecyn ymgyrchu ar gael yn fuan!) 

Lawrlwythio y bapur briffio - Y Bil Diddymu a Chymru.