Deunyddiau cyn y Refferendwm

Diwygio Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chyngor Mudiadau Gwirfoddol yr Alban (SCVO) yn gofyn i ASau Cymru a'r Alban gefnogi'r diwygiadau trawsbleidiol a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a'r Alban.

Lawrlwythio y bapur briffio - Diwygio Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)- Ymateb gan Drydydd Sector Cymru a'r Alban.

Mehefin 2016 Rydym wedi cyhoeddi papur briffio ar ganlyniad refferendwm yr UE a'i oblygiadau i'r trydydd sector yng Nghymru. Ynddo, edrychwn ar y rôl allweddol y mae'r sector yn ei chwarae i ddod â phobl at ei gilydd a gofynnwn am 'sicrwydd ar unwaith' na fydd hyn yn effeithio yn y tymor byr ar grwpiau sy'n cael cyllid gan yr UE. Pwysleisiwn bwysigrwydd llais y sector i siapio perthnasau a blaenoriaethau newydd yn sgil y refferendwm.

Gallwch ddarllen y papur briffio llawn yma

Byddwn yn parhau i roi gwybod i chi am y datblygiadau diweddaraf i'r sector ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd.
 

Papurau safbwyntiau cymdeithas sifil ar Refferendwm yr UE
 

Refferendwm yr UE a'r amgylchedd

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr - Asesiad o'r effaith cyn pleidlais Refferendwm yr UE

Ydych chi'n meddwl tybed beth mae'r UE yn ei olygu i fyfyrwyr?

British Bees and Bugs Better Off in EU

Gadael yr UE: Beth fyddai'r goblygiadau amgylcheddol?

Goblygiadau refferendwm yr UE i'r amgylchedd a byd natur

Papur trafod NCVO yn ystyried goblygiadau aelodaeth o'r UE i elusennau