Newyddion a diweddariadau gan grwpiau amgylcheddol'r trydydd sector ehangach.

News 

 

 

 

 

 

Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr yma


Chwefror 2018

 

Sustainable Development Goals Logo 200 150
A all ragor o fudiadau o Gymru helpu i ysgogi camau ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy? - 22.02.18

Y dyddiad cau i roi adborth yw 16 Mawrth 2018. Darllenwch mwy yma...

 


Landfill 200 150
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
- 20.02.18

Ar y Gweill! Rhaglen grant newydd i helpu cymunedau sy'n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd gwaredu gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol.

 


Ionawr 2018

Hedgehog -200 150
Eisiau gwneud eich rhan dros fyd natur? Darganfyddwch sut yn ein canllaw - 31.01.18

Mae canllaw Environet, 'Buddsoddi ym Myd Natur' yn dangos bod yna gamau syml, costeffeithiol y gallwch eu cymryd i wneud eich rhan dros fyd natur...

Green Days Volunteer 200 150
Allai'ch sgiliau chi gefnogi byd natur? Cewch wybod yn ein pecyn cymorth newydd - 29.01.18
Mae pecyn cymorth newydd Environet yn llawn dop o syniadau i fynd ati i wirfoddoli dros yr amgylchedd ac yn dathlu prosiectau ardderchog sy'n gwneud gwahaniaeth yng Nghymru drwy bobl fel y chi...Community Energy
Ynni adnewyddadwy o dan berchnogaeth leol - Cais am dystiolaeth
- 18.01.18
Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn am y manteision a'r effeithiau y gallwn ddisgwyl eu gweld o ganlyniad i gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy o dan berchnogaeth leol...Green Bulb 200 150

Beth am droi'n wyrdd yn 2018? - 15.01.18
Dyma 5 ffordd hawdd o groesawu byd natur i'ch gweithle...

 

 


Climate -man
Cyflwyno 'Climate Just' Yng Nghymru
- 03.01.18
Fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad ar Dydd Gwener 9 Chwefror 2018 lle gallwch weld ymlaen llaw wefan ac offeryn mapio Climate Just, sydd newydd ei ddiwygio, a gynhelir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ac a gyflwynir gan Brifysgol Manceinion...

 sophie howe
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Mlaenoriaethau Polisi
- 03.01.18
Mae cwmpas eang Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn darparu'r cyfle i gyflawni'r Gymru a garem...

 

 

 

 

 

Rhagfyr 2017


Landfill 200 150
WCVA yn cael contract £1.5 miliwn i weithredu'r Cynllun Cymunedau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi
- 18.12.17

Mae WCVA yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dosbarthu cyllid newydd i brosiectau cymunedol ac amgylcheddol o fis Ebrill 2018 ymlaen.

 

 

Tachwedd 2017


Wellbeing Act Publicity 200 150
Adroddiad Llywodraeth Cymru - Llesiant Cymru 2016-17
- 20.11.17
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gynhyrchu diweddariadau ar y cynnydd sy'n cael ei wneud yng Nghymru tuag at y 7 nod llesiant drwy ei fesur yn erbyn 46 dangosydd cenedlaethol. Mae gan Lywodraeth Cymru adran newydd ar ei gwefan sy'n eich galluogi i bori drwy'r data y tu ôl i adroddiad 'Llesiant Cymru 2016-17'. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy...

Sustainable Development Goals Logo 200 150


Allwch chi helpu i greu cynllun cenedlaethol ar gyfer y Nodau Datblygu Cynaliadwy?
- 20.11.17
Gall rhanddeiliaid gyfrannu mewn sawl ffordd wahanol o arwain y gwaith o gynhyrchu penodau sy'n canolbwyntio ar Nodau unigol i fod yn rhan o adolygiad cymheiriaid. Gofynnir i'r rheini sydd â diddordeb gysylltu erbyn 30 Tachwedd 2017.Energy Efficiency Image 200 150
Gweminar: Defnyddio Ynni'n Effeithlon yn y Gweithle - 20.11.17
Eisiau lleihau'ch costau rhedeg a helpu'r blaned hefyd? Ymunwch â ni 05.12.17SMNR Event Image (No Text ) 200 150
Archebwch Nawr - Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy - 06.11.17

Ymunwch â thîm Environet WCVA wrth i ni edrych ar y fframwaith polisi sy'n dod i'r golwg mewn perthynas â rheoli'n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a'r cyfleoedd mae hyn yn eu cynnig i gymryd camau ymarferol ac i gydweithio. 24 Tachwedd, Aberystwyth / 27 Tachwedd, Llanrwst / 28 Tachwedd, Abertawe


 


Hydref 2017


Nrw _logoCyfoeth Naturiol Cymru - Deddf yr Amgylchedd Diweddariad - 18.10.17

Datganiadau Ardal a Diweddariad Cyllid o'r Cyfoeth Naturiol Cymru...Environment Grant 200 150
Llywodraeth Cymru Digwyddiad Cydweithio ar Lunio Grantiau'r Amgylchedd - 10.10.17

Dydd: 20 Hydref 2017 - Lleoliad: Faes Sioe Frenhinol Cymru, Builth Wells - I Archebu E-bost: ESDGrantsManagementTeam@gov.wales...


Coproduction Nature 200 150 Gweithio gyda chymunedau a natur i greu newid cynaliadwy - 04.10.17

Wedi'i gyflwyno mewn cydweithrediad rhwng Adran yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru a Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd. 16 Tachwedd, Conwy / 17 Tachwedd, Caerdydd...