Newyddion a diweddariadau gan grwpiau amgylcheddol'r trydydd sector ehangach.

News 

 

 

 

 


Tanysgrifiwch i'n e-gylchlythyr ymaMehefin 2018

Green Infrastructure Events - All (Welsh)
Agenda ar gael nawr - Helpu Byd Natur i Weithio Dros Eich Cymuned - 11.06.18
Os ydych yn awyddus i gael gwybod am y polisïau amgylcheddol diweddaraf, cyfleoedd cyllido, a dod o hyd i bartneriaid i brosiectau, dewch i'n digwyddiadau a gynhelir yn fuan! 19, 21, 22 Mehefin 2018


Valeways 200 150
Pam fod mannau gwyrdd o bwys yn eich cymuned - 08.06.18

O barciau cenedlaethol i goed stryd unigol, mae ein hamgylchedd naturiol yn gallu helpu i wella cydlyniad cymunedol, rhoi hwb i iechyd a llesiant, a chynyddu gwydnwch i dywydd eithafol


Sustrans -bike 200 150
Pa gamau sy'n cael eu cymryd i genedlaethau'r dyfodol gael aer glân i'w anadlu? - 01.06.18
Yr ydym wedi casglu a chrynhoi ymgynghoriadau llywodraethol presennol, ymgyrchoedd trydydd sector, a chamau y gallwch eu cymryd i leihau bygythiadau i ansawdd ein haer...

 Mai 2018

 

Webinar _ Woodlands Action Plan (Welsh)
Gweminar: Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru - 30.05.18

Hoffech chi siapio'r Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru? Cewch wybod sut i gyfrannu ato yn ein gweminar 06.06.18

 

Community Energy
Creu Cydweithfeydd Ynni Cymunedol lleol newydd - 24.05.18
Dysgu sut mae cyllid Ewropeaidd yn grymuso cymunedau yng Nghymru drwy ynni dan berchnogaeth leol…

 

Webinar _ NDF Consultation (Welsh)
Gweminar: Ymgynghoriad ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - 24.05.18

A hoffech siapio Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yng Nghymru? Cewch wybod sut i ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus yn ein gweminar 02.07.18


Webinar _ Air Consultation (Welsh)
Gweminar: Ymgynghoriad Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru
- 24.05.18

A hoffech siapio Fframwaith Parth Aer Glân yng Nghymru? Cewch wybod sut i ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus yn ein gweminar 08.06.18

Green Infrastructure Events - All (Welsh)
Helpu Byd Natur i Weithio Dros Eich Cymuned - 11.05.18
Allai'ch cymuned chi elwa'n fwy o'r amgylchedd naturiol? Neu a oes gennych brosiect amgylcheddol sydd angen arian a chymorth? Os felly, dewch draw i'r digwyddiad hwn! 19, 21, 22 Mehefin 2018


W4A - Image 200 150
Arian grant newydd gan Llywodraeth Cymru nawr ar agor i gefnogi cymunedau yng Nghymru ac Affrica
- 04.05.18
Mae WCVA yn falch iawn o gyhoeddi cronfa grant newydd gwerth £230,000 i fudiadau ledled Cymru ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae'r rownd gyntaf ar agor nawr, a hynny ers 4 Mai 2018 a'r dyddiad cau yw 29 Mehefin 2018.

 Ebrill 2018

Landfill 200 150
Cynllun Budd i'r Gymuned bellach ar agor i geisiadau
- 30.05.18
Mae rhaglen arian grant newydd i helpu cymunedau sydd o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol i weithredu er budd eu hamgylchedd lleol bellach ar agor i geisiadau - a hynny ers 30 Ebrill 2018. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyllido hon yw 26 Gorffennaf 2018.

Butterfly Survey - Nat Vill 200 150
Gwarchod byd natur un arolwg ar y tro - 23.04.18
Darllenwch am y ffordd y mae prosiect Natur Ein Pentref yn cynnwys y gymuned wrth ddarganfod a gwarchod y bywyd gwyllt lleol…

Webinar _ Planning Policy Wales Consultation (Welsh)
Gweminar: Ymgynghoriad ar Bolisi Cynllunio Cymru
- 06.04.18
A hoffech siapio polisi cynllunio yng Nghymru? Cewch wybod sut i ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus yn ein gweminar 18.04.18

Tackling Climate Change Guide (Welsh ) - Front Cover

Ydych chi'n awyddus i amddiffyn rhag peryglon newid hinsawdd? - 06.04.18
Ein newydd canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o faterion yn ymwneud â'r hinsawdd ac o ble i gael cymorth pellach mewn gwahanol feysydd cysylltiedig…

 

 


Mawrth 2018

SEWBRe C_RCT 200 150
Helpwch i fonitro bywyd gwyllt gyda'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol - 23.03.18
Ydych chi'n mwynhau gwylio adar, creaduriaid bychain neu famaliaid yn eich gardd, eich parc lleol, neu'r traeth? Beth am gofnodi'r anifeiliaid rydych yn eu gweld a dysgu mwy am eich cymdogion gwyllt drwy'r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol...