Bydd hefyd yn nodi camau ymarferol, syml a chost effeithiol y gallwch eu cymryd i gyfrannu at Gymru wydn tra hefyd yn arbed amser, gwella moral staff a gwirfoddolwyr, a chyfrannu at gymunedau iachach a mwy bywiog...

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi trobwynt yn natblygiad cynaliadwy Cymru. Er mwyn creu'r Gymru a Garem mae angen i fudiadau hybu ein hadnoddau naturiol yn ogystal â hyrwyddo pŵer y bobl. I fynd i'r afael â'r pynciau mawr hyn rydym wedi creu pecynnau cymorth hwylus i'ch helpu i gymryd camau positif i wella Cymru, yn awr ac at y dyfodol...

Mae'r awgrymiadau a geir yma yn rhai syml i'w rhoi ar waith a byddant yn:

  • Arbed arian i chi, gan gwrdd â chyfrifoldebau ymddiriedolwyr
  • Arbed amser i chi, gan roi mwy o amser i wneud y pethau pwysig
  • Gwella profiad gwaith a llesiant staff a gwirfoddolwyr
  • Cynyddu cyfleoedd i gael dylanwad ehangach ar gymdeithas
  • Cyflawni rhwymedigaethau'r grŵp i ateb gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Environmental Volunteering Toolkit Welsh (cover)
Gwirfoddoli Amgylcheddol Pecyn Cymorth

Felly rydych am roi help llaw i'r amgylchedd ond yn ansicr sut i ddechrau arni?

Mae gwirfoddoli amgylcheddol yn ffordd wych o gefnogi'r blaned wrth roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned leol ac mae yna lawer o gyfleoedd a all weddu i'ch ffordd o fwy.

Mae yna gannoedd o weithgareddau ar gael i chi gymryd rhan ynddynt ond sut y gwyddech ba rai sy'n addas i chi?

Nod y pecyn cymorth hwn yw'ch helpu i benderfynu pa agweddau ar wirfoddoli amgylcheddol sy'n apelio fwyaf atoch yn seiliedig ar eich sgiliau, eich diddordebau a'ch amgylchiadau. Mae'r pecyn wedi'i rannu'n themâu gwahanol a nodir nifer o brosiectau enghreifftiol i'ch helpu i ddod o hyd i'ch rôl ddelfrydol, p'un ai ydych wrth eich bodd yn bwydo'ch cymuned, yn giamstar ar gyfrifiadur, eisiau gwella pryd a gwedd eich stryd, yn dwli ar fyd natur, yn mwynhau cadw'n heini, neu eisiau gwneud ffrindiau newydd. Pa weithgareddau bynnag a ddewiswch fe fyddwch yn helpu i wella ein hamgylchedd yn awr ac i genedlaethau'r dyfodol!

Os hoffech wneud mwy dros y blaned cymerwch gip ar yr adran Mynd Ymhellach i gael syniadau ar gyfer rhoi hwb gwyrdd i'ch bywyd bob dydd. Cliciwch yma i weld y Gwirfoddoli Amgylcheddol Pecyn Cymorth


Front Cover Image
Gwneud Eich Rhan Dros Gymru Wydn
Does dim dwywaith na fyddai'n well gan y rhan fwyaf ohonom weithle gyda mwy o wyrddni a chyfle i fwynhau ychydig o le i fyd natur. Ond sut ydym yn darbwyllo eraill sydd efallai'n poeni bod hyn yn gostus, yn golygu llawer o waith cynnal a chadw ac yn ddim byd mwy na 'rhywbeth bach neis i'w gael'? 

Adnodd 'Gwneud Eich Rhan Dros Gymru Wydn'
Environet, a gynhyrchwyd ar y cyd ag Ymddiriedolaethau Natur Cymru, yw newid y credoau hyn drwy ymchwil ac ystadegau ynglŷn â'r buddion i iechyd a llesiant o gael gweithle mwy cyfeillgar i fyd natur, gan gynnwys llai o salwch a gweithlu mwy cynhyrchiol a chreadigol!

(1) Eich Cyfrifoldeb Dros Gymru Wydn - Beth Gallwch Wneud
(2) Sut i Wneud Gwahaniaeth - Cyflawni Cymru Wydn
(3) Camau Syml Er Mwyn Cyflawni - Cymru Wydn
(4) Bywyd Gwyllt Cymru - Ble i Ffeindio Ysgogiad
(5) Rydych Chi yn Ran o Ecosystem - Cysylltu gyda Natur


Buddsodi Ym Myd Natur (cover)Buddsoddi ym Myd Natur

Mae'r canllaw Environet 'Buddsoddi ym Myd Natur' wedi'i lunio gan edrych ar yr effeithiau negyddol yr ydym efallai'n eu cael yn ddiarwybod ar fyd natur. Mae'n egluro hefyd y camau syml, ymarferol, sy'n aml yn cael eu hanwybyddu, y gallwn eu cymryd i Helpu Bywyd Gwyllt i Ffynnu.

Mae'n egluro yn ogystal sut y gallwch ddylanwadu ar eraill a gwneud mwy yn eich grŵp neu'ch mudiad drwyddo draw drwy Gynnwys Byd Natur yn Eich Polisi Amgylcheddol.Natur yn y Gweithle

Ydych chi'n colli allan ar deimlo'n dda? Edrycha ein hanimeiddiad 'Natur yn y Gweithle' ar rym byd natur i hybu llesiant yn y gweithle.
Animation Still (Welsh) - office with plants