Defnydd Cynaliadwy o Adnoddau – Defnyddio Llai ac Arbed Mwy!

Green Bulb
Un o'r prif resymau dros fuddsoddi amser, egni - ac arian weithiau - i wneud eich mudiad yn fwy 'gwyrdd' (e.e. yn effeithlon o ran ynni, yn ymwybodol o wastraff ac yn ysgafn ei ddefnydd o adnoddau) yw ei fod yn rhoi arbedion net mewn costau y gellir eu defnyddio i ariannu'ch gwasanaethau neu'ch cenhadaeth. Bydd y gweithredoedd hyn hefyd yn chwarae rhan yn helpu i fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y byd, yn diogelu mynediad at adnoddau ac ansawdd bywyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.


Polisi Amgylcheddol

Lightbulb Green MS4N
Un o'r ffyrdd gorau i ddangos ymrwymiad i 'wyrddio' eich mudiad yw drwy lunio Polisi Amgylcheddol a chytuno arno fel mudiad er mwyn i'ch holl aelodau o staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr ei ddeall a'i barchu. Gall y polisi fod mor syml neu mor fanwl ag sydd ei angen yn ôl maint eich grŵp ond gall helpu i rannu dealltwriaeth ynglŷn â chredoau a gwerthoedd eich grŵp a hefyd sicrhau bod unrhyw gamau rydych yn penderfynu eu cymryd yn cael eu gwneud yn gyson o fewn eich mudiad. Mae arweiniad ar ddatblygu Polisi Amgylcheddol ar gael yma

Does dim rhaid i chi roi'r gorau i 'wyrddio' eich mudiad ar ôl gwella ei ddefnydd o ynni a dŵr - cofiwch gymryd golwg ar ffyrdd y gallwch weithredu ar y newid yn yr hinsawdd a gwneud lle i fyd natur hefyd!

 

Cymryd Rhan!
 

Defnyddio Ynni a Dŵr yn Effeithlon

Ffyrdd syml o arbed ynni

Swan _and _Cygnets _Roath _Park _Lake _0606
Mae Waterwise yn rhoi cyngor ar arbed dŵr a gwybodaeth am rai o'r newidiadau syml y gallwch eu gwneud i arbed dŵr a lleihau faint o ddŵr sy'n gollwng yn eich cartref, eich gwaith a'ch gardd.  

  Teithio Byw
Sustrans has also developed the Smarter Journeys to Work Toolkit which is designed to encourage organisations to take a fresh look at the way their staff travel to work and to help with designing and implementing a Travel Plan.  

 

Rhannu a Dysgu

Green -dragon -enviroment -standard -logo

 

Safon amgylcheddol yw'r Ddraig Werdda ddyfernir i fudiadau sy'n cymryd camau i ddeall, monitro a rheoli eu heffaith ar yr amgylchedd. Fe'i rhennir yn bum "Lefel" - gall cwmnïau ymgeisio am ba lefel bynnag maent yn teimlo sydd fwyaf perthnasol iddyn nhw. Mae hyn yn eu galluogi i feithrin System Reoli Amgylcheddol gydnabyddedig ac ardystiedig sy'n briodol i'w maint a'u gweithgareddau nhw. Groundwork Cymru sy'n berchen ar Safon y Ddraig Werdd ac yn ei gweithredu.