Rydym yn darparu Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf yn rhan o gontract a ariennir gan Lywodraeth Cymru; o fewn y gwasanaeth rydym yn darparu rhaglen ddysgu, cyngor wedi’i deilwra a chymorth, ac yn hwyluso dysgu cymar i gymar.

Cliciwch yma i fynd i dudalen Cymunedau yn Gyntaf swyddogol Llywodraeth Cymru.
CF header

 

 

Darperir y gwasanaeth i'r canlynol:

  • Y gweithlu yn y 52 o glystyrau CyG - tua 800 o bobl
  • Darparwyr Canlyniadau a Rennir - mudiadau sy'n cynnal prosiectau penodol o fewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf
  • Broceriaid Esgyn - y rheini sy'n gweithio ar raglen Esgyn sy'n anelu at greu 5,000 o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl sy'n byw mewn cartrefi di-waith
  • Cyrff Cyflawni Arweinol

 

Hyfforddiant

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi presennol Cymunedau yn Gyntaf.

Training pic for webpage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma rai sylwadau o'n cyrsiau:

'Roedd yn hwyl - rwyf wedi dysgu offer defnyddiol i'm cefnogi yn fy rôl. Diolch!'

'Difyr ac addysgiadol - da iawn dros ben, diolch!'

'Mae'r cwrs yma wedi gorfod i fi meddwl yn yn feirniadol am ein gwasanaethau a wedi rhoi i mi'r hyder i newid beth a sut ydym ni'n gwneud.'

'Bendigedig!  Bendigedig!  Bendigedig!  Un o'r cyrsiau hyfforddiant gorau fy mod i wedi gwneud erioed.'

'Anhygoel.  Mwynhau yn llwyr. Dysgais i lot a byddwn i'n argymhell.'

 

Cyngor wedi'i Deilwra

Rydym yn darparu cyngor wedi'i deilwra, naill ai gan ein tîm, neu drwy gontractio ymgynghorwyr arbenigol. Mae'r cymorth ei hun yn cael ei ddylunio ar y cyd er mwyn diallu anghenion penodol y clwstwr. Gellir rhoi cymorth ar bynciau amrywiol gan gynnwys llywodraethu, monitro a gwerthuso, cynnwys y gymuned, hwyluso, a chynllunio. Daw'r holl ymgynghorwyr o gronfa ddata hyfforddwyr ac ymgynghorwyr WCVA.

Yr hyn mae clystyrau wedi'i gyflawni diolch i'n cymorth:

'Fe alluogodd y mudiad i fagu ychydig o gadernid. Roedd y strwythur rheoli yn o anarferol oherwydd amgylchiadau hanesyddol. Cymunedau yn Gyntaf oedd y gronfa grant fwyaf i'r mudiad ei gweinyddu. Roedd angen cymorth i dyfu systemau. Mae'r mudiad wedi cael archwiliad glân sy'n dangos bod y systemau wedi gweithio'

'Dealltwriaeth well o lawer o gynnwys y gymuned a Chynllun Cynnwys y Gymuned cyraeddadwy, sydd wedi'i strwythuro'n dda gyda chanlyniadau mesuradwy ac wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru'

Cliciwch yma i gymryd golwg yn ôl ar y digwyddiad ymylol a gynhaliwyd gennym y noson cyn Cynhadledd Flynyddol CyG yn Llandudno.
Fringe picture for website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafan Dysgu

iPadTablet

 

 

 

 

 

 

 

 

Darllenwch ein blognod am yr Hafan Dysgu am ragor o wybodaeth. Cliciwch yma i gofrestru fel dysgwr ar yr Hafan Dysgu

 

Podlediadau

Mae gynnom ni gyfres o bodlediadau sy'n cynnwys aelodau o'r gweithlu CyG trafod eu gweithgareddau Cynnwys y Gumuned. Trafodaethau bras a manwl yw hyn, sydd yn ffordd gwych o rannu ein dysgu gyda'n gilydd. 


Cymorth gan gymheiriaid - Setiau Dysgu Gweithredol (OLGA)

Mae ein grwpiau OLGA wedi'u seilio ar fethodoleg setiau dysgu gweithredol; drwy'r sesiynau hyn, mae gweithwyr CyG yn cefnogi ei gilydd i ganfod atebion posib i broblemau maent yn eu hwynebu yn eu gwaith.

These sessions are externally facilitated for a period of time before the group members assume responsibility for planning and running their own groups. Examples include RCT Cluster Managers, Mae'r sesiynau hyn yn cael eu hwyluso'n allanol am gyfnod cyn i aelodau'r grŵp gymryd cyfrifoldeb am gynllunio a chynnal eu grwpiau eu hunain. Mae enghreifftiau'n cynnwys Rheolwyr Clystyrau RhCT, Rheolwyr Clystyrau'r Gogledd, arweinwyr Dysgu'r Gogledd, a Rheolwyr Clwstwr y Gorllewin.

'Roedd fy mhrofiad cyntaf o set ddysgu dan arweiniad yr hwylusydd yn werth chweil ac mae'r pynciau a gododd y set wedi aros gyda mi ers hynny ac rwyf wedi treulio peth amser yn rhoi sylw iddynt. Rwyf wedi fy nghael fy hun yn myfyrio ar y profiad cyfan yn yr wythnosau sydd eisoes wedi pasio ac rwy'n edrych ymlaen at yr un nesaf'

'Roedd yn gyfle da i ganolbwyntio ar bwnc penodol. Er nad problem gen i oedd dan sylw, dysgais o'r set a'i roi ar waith yn fy sefyllfa fy hun. Roeddwn hefyd yn teimlo ei fod yn ffordd dda o feithrin tîm'

Mae Gwasanaeth Cymorth Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei gydlynu gan Russell Todd, a gellir cysylltu ag ef yn Gymraeg neu'n Saesneg drwy linell gymorth Cymunedau yn Gyntaf WCVA drwy ffonio 0800 587 8898 neu anfon ebost i help@wcva.org.uk.


I gael gwybod mwy ynghylch beth arall sydd ar gael gan Wasanaeth Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf, cliciwch yma.

Twitter Icon

 

      Mae Gwasanaeth Cefnogi CyG hefyd yn trydar. 

      Dilynwch ni @C1stSupport    #CymunedauynGyntaf  #C1af

Storify logo

 

Dilynwch ni ar Storify: http://storify.com/C1stSupport


 

C1st

WG

CF header