Mae prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth yn rhoi cymorth cynhwysfawr i sefydliadau treftadaeth yng Nghymru.

catalyst kayak

Ar ôl llwyddiant prosiect Codi Arian ar gyfer Treftadaeth Catalydd Cymru (2014-2018), mae'n bleser gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru barhau ein gwaith gyda'r sector treftadaeth drwy brosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth.

Bydd Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth yn rhoi cymorth cynhwysfawr i sefydliadau treftadaeth o bob cwr o Gymru, er mwyn iddynt allu datblygu eu sefydliadau, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol,

Yn sefydliadau'r sector gwirfoddol, mae cydnerthedd yn golygu mwy na chynhyrchu incwm. Yn ogystal â pharhau i gynnig cymorth i godi arian, bydd y prosiect newydd hwn gan Catalydd Cymru yn rhoi cymorth i sefydliadau ddatblygu meysydd megis llywodraethu, marchnata a'r cyfryngau cymdeithasol, rheoli prosiectau, cynllunio busnes a mesur effaith.

Byddwn yn darparu'r cymorth hwn drwy gyfrwng tri phrif weithgaredd rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Mehefin 2021:

 1. Byddwn yn cynnal chwe diwrnod o hyfforddiant gweithredol cynhwysfawr  er mwyn meithrin gwybodaeth a hyder yn y meysydd a grybwyllwyd uchod. Mae 29 o leoedd ar gael i sefydliadau treftadaeth.
 2. Bydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnal rhaglen o gyrsiau hyfforddi a webinarau  wedi eu teilwra ar gyfer sefydliadau treftadaeth.
 3. Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau treftadaeth sydd wedi derbyn cymorth gan ddau brosiect Catalydd Cymru i ddarparu gwasanaeth mentora gan gyfoedion  i fwy byth o sefydliadau treftadaeth. 

 

Prosiect i bwy yw Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth?

Mae Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth yn cynnwys tri gweithgaredd. Mae ein hyfforddiant gweithredol yn agored i sefydliadau treftadaeth; mae'r rhaglen hyfforddi ar agor i bob aelod o staff, gwirfoddolwr ac ymddiriedolwr o fewn y sector treftadaeth yng Nghymru a bydd y mentora gan gyfoedion ar gael i Brif Weithredwyr/Uwch Reolwyr/ Ymddiriedolwyr sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i sefydliadau treftadaeth yn 2020.

Yn unol â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae ein diffiniad o 'dreftadaeth' yn cynnwys y canlynol:

 • Adeiladau a henebion hanesyddol
 • Natur a thirwedd (gerddi hanesyddol, bywyd gwyllt, coetir)
 • Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth
 • Amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifdai a chasgliadau
 • Treftadaeth anniriaethol (megis diogelu atgofion, neu brosiectau hanesyddol llafar)
 • Treftadaeth gymunedol

Cymryd rhan

I gael pecyn a ffurflen gais ar gyfer yr Hyfforddiant Gweithredol, cysylltwch ag Alison Pritchard, Rheolwr Prosiect Catalydd apritchard@wcva.cymru neu ar 02920 435 763.

Er mwyn gweld gwybodaeth am y rhaglen hyfforddi, ewch i dudalennau hyfforddiant a digwyddiadau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chadwch lygad am logo Catalydd Cymru.

 

Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth

Roedd ein prosiect Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn weithredol rhwng 2014 a 2018 ac yn canolbwyntio'n benodol ar helpu sefydliadau treftadaeth i ddatblygu eu gallu i godi arian a dod yn fwy cynaliadwy. Mae'r hyn a ddysgwyd yn sgil y prosiect hwn wedi cyfrannu at ein prosiect newydd - Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth.

Casgliad y gwerthusiad annibynnol o Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, a gynhaliwyd gan Wavehill, oedd bod y prosiect wedi bod yn hynod lwyddiannus.

Roedd canfyddiadau allweddol y gwerthusiad yn dangos y canlynol:

 • Gwelodd 44% o'r sefydliadau incwm cyson neu uwch ar unwaith o ganlyniad i hyfforddiant Catalydd.
 • Roedd 85% yn disgwyl incwm cyson neu uwch gan ffynonellau preifat yn y 12 mis nesaf

O ganlyniad i hyfforddiant Catalydd …

 • Dywedodd 74-90% o'r ymatebwyr fod ganddynt fwy o wybodaeth
 • Dywedodd 68-83% fod ganddynt fwy o ymwybyddiaeth
 • Dywedodd 65-81% fod ganddynt fwy o hyder
 • Dywedodd 70-79% fod eu sgiliau codi arian gan ffynonellau preifat wedi gwella
 • Roedd 82% yn disgwyl rhoi mwy o'r hyn a ddysgwyd yn yr hyfforddiant ar waith yn y dyfodol
 • Bydd 83% yn pasio'r hyn y maent wedi ei ddysgu ymlaen i eraill
 • Mae 79-83% yn meddwl y bydd yr hyn y maent wedi ei ddysgu yn parhau i effeithio ar eu gwaith bob dydd

Ynglŷn â'r cyllidwyr

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru (MALD) sy'n rhannol gyfrifol am ariannu'r hyfforddiant gweithredol ar gyfer Catalydd Cymru.

Mae MALD yn helpu i hyrwyddo a diogelu diwylliant a threftadaeth Cymru drwy ddarparu cyngor a chymorth i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol yng Nghymru ar safonau, arbenigedd a sgiliau proffesiynol, gweithredu grantiau a datblygu gwybodaeth ymchwil a gwybodaeth sylfaenol ar draws y sector. Mae'r is-adran hefyd yn rheoli'r gwaith gweithredol a pholisi cysylltiedig â nawdd y ddau sefydliad cenedlaethol - Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw cyllidwr treftadaeth penodedig mwyaf y DU. Maent o'r farn bod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl ynghyd, yn ysbrydoli balchder yn ein cymunedau ac yn hwb i fuddsoddiad yn yr economi leol.

 • Maent yn dyrannu grantiau o £3,000 i £5 miliwn a mwy gan y Loteri Genedlaethol i ariannu prosiectau sy'n cynnal ac yn trawsnewid treftadaeth y DU
 • Maent yn darparu arweiniad a chymorth ym mhob rhan o'r sector treftadaeth, ac yn eiriolwyr dros werth treftadaeth 

Cysylltu:

Os ydych chi'n sefydliad treftadaeth sydd ag anghenion datblygu o unrhyw fath, os oes gennych chi syniad i'w drafod gyda ni neu os hoffech chi fwy o wybodaeth am y ffordd y gall Catalydd Cymru eich helpu, cysylltwch â ni. Rydym ni'n awyddus i glywed gennych chi!

Neu os hoffech chi gadw mewn cysylltiad â datblygiadau diweddaraf y prosiect, dilynwch ein cyfrif Twitter @CatalystCymru.

 

 

Dolenni defnyddiol

 

Cyfeiriadur Cyllid The Heritage Alliance

 

Mae'r cyfeiriadur yn ganllaw y gellir ei ddefnyddio'n rhwydd ac am ddim i ddysgu am ffynonellau posibl o gefnogaeth, boed hynny'n ariannol neu beidio, gan unrhyw un sy'n awyddus i ymgymryd â phrosiectau cysylltiedig â threftadaeth y Deyrnas Unedig. Fe'i rheolir gan The Heritage Alliance a'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.

 

Achosion Da y Loteri - Dod o hyd i Gyllid ar gyfer eich Prosiect

 

Yma cewch chwilio am y rhaglen ariannu orau'r Loteri Genedlaethol ar gyfer eich prosiect neu eich gweithgaredd chi.

 

Cyllido Cymru

 

Platfform i chwilio am gyllid yw Cyllido Cymru a grëwyd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae'n chwilotwr arian sylfaenol ar-lein am ddim a all helpu i ddod o hyd i gyfleoedd addas am arian, o grantiau bach i brosiectau cyfalaf mawrion a chyfleoedd am gyllid drwy fenthyciadau.

 

Adnoddau eraill

 

Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol

 

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol yn rhwydwaith aelodaeth ffyniannus i amgueddfeydd, orielau a sefydliadau treftadaeth annibynnol ym mhob rhan o'r DU.

 

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol (CTB)

 

Mae'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig sy'n gweithio ers 1976 i hyrwyddo gwarchod ac ailddefnydd cynaliadwy o adeiladau hanesyddol er budd cymunedau ym mhob rhan o'r DU. Mae CTB yn gwneud hyn drwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau cynnar i brosiectau a drefnir gan elusennau a sefydliadau preifat dielw.

Art Fund 

 

Art Fund yw'r elusen genedlaethol sy'n codi arian ar gyfer celf. Mae'r gronfa'n rhoi cymorth i amgueddfeydd ac orielau brynu gwaith celf ac yn helpu'r cyhoedd i wneud yn fawr o gasgliadau cyfareddol y DU. Mae'r wefan yn gartref i Art Happens, un o'r platfformau cyllido torfol enwocaf ar gyfer y celfyddydau a threftadaeth. 

 

Association of Cultural Enterprises

 

Mae'r Association for Cultural Enterprises yn hyrwyddo arferion masnachol gorau yn sector ddiwylliannol a threftadaeth y DU gan ddarparu cyfleoedd hyfforddiant a rhwydweithio a hwyluso rhannu gwybodaeth a phrofiadau rhwng yr aelodau.

 

Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain

 

Mae Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain yma i helpu, annog, hysbysu a chynghori cyfeillion, cefnogwyr a gwirfoddolwyr sy'n ymwneud ag amgueddfeydd, orielau a sefydliadau celfyddydol eraill ym mhob rhan o dreftadaeth y DU.

 

Mae Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain yn cefnogi grwpiau Cyfeillion lleol, yn eu hysbysu am eitemau o fudd, ac yn rhwydwaith i helpu i rannu problemau ac atebion.

 

Comisiwn Elusennau 

 

Y Comisiwn Elusennau yw'r rheolydd annibynnol ar gyfer gweithgaredd elusennol. Mae'n galluogi elusennau i gynyddu eu heffaith i'r eithaf; sicrhau cydymffurfiad â rhwymedigaethau cyfreithiol; annog arloesedd ac effeithiolrwydd; amddiffyn budd y cyhoedd mewn elusennau er mwyn hyrwyddo ffydd a hyder y cyhoedd.

 

Community Knowledge Hub

 

Mae'r Community Knowledge Hub yn wasanaeth i Lyfrgelloedd a daw â chanllawiau ac adnoddau arbenigol ynghyd â chymuned ryngweithiol o sefydliadau ac awdurdodau lleol sy'n ymwneud â llyfrgelloedd a reolir ac a gefnogir gan y gymuned. Gall roi cyngor ar gydgynhyrchu a throsglwyddo asedau. Gwasanaeth a ddarperir gan Locality.

 

Cefnogi Trydydd Sector Cymru (Cynghorau Gwirfoddol y Siroedd)

 

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i'r trydydd Sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC). Nod y rhwydwaith yw galluogi'r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

 

Mae CTSC yn cynnwys pob un o'r 19 cyngor gwirfoddol sirol ac WCVA. Mae eich cyngor gwirfoddol sirol yn darparu cyngor a gwybodaeth ynglŷn â chodi arian a ffynonellau arian eraill, yn ogystal â'ch cynorthwyo gyda materion megis llywodraethu.

 

AMA

 

Mae AMA yn helpu pobl sy'n gweithio yn y celfyddydau a sefydliadau celfyddydol gyrraedd mwy o gynulleidfaoedd gyda hyfforddiant, digwyddiadau ac adnoddau

 

.

 

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

 

Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yw'r Is-adran yn Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau yng Nghymru. Mae'r Is-adran yn bartner i Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth ac yn darparu nifer o grantiau a hyfforddiant i Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Cymru.

 

Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol

 

Sefydliad annibynnol yw Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol sy'n darparu cyrsiau hyfforddi, cyhoeddiadau, cronfeydd data cyllido ar-lein, ymchwil a chynadleddau i'r sector gwirfoddol. Maent hefyd yn rhedeg siop lyfrau ac yn rhoi llawer o adnoddau am ddim ar eu gwefan, gan gynnwys awgrymiadau da ac erthyglau am arferion gorau.

 

Cynnal Cymru

 

Ffocws cyffredinol Cynnal Cymru yw datblygu a hyrwyddo cymdeithas gynaliadwy, effeithlon o ran adnoddau a chymdeithas garbon isel drwy ymgysylltu â mentrau, y trydydd sector a chymunedau. Maent yn cysylltu sefydliadau lleol a chenedlaethol o bob rhan o Gymru i helpu ei gilydd i ddatblygu gwasanaethau a gweithrediadau mwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i sefydliadau er mwyn eu gwneud yn fwy cynaliadwy - y gwasanaethau yw Cynnal Connect a Cynnal Consult.

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru yw'r corff strategol ar gyfer gweithwyr amgueddfeydd ac orielau celf proffesiynol yng Nghymru.

 

Tair neges allweddol y Ffederasiwn yw:

 

 • Mae amgueddfeydd yn grymuso pobl drwy ddysg, cyfranogiad ac ysbrydoliaeth
 • Mae amgueddfeydd a'u casgliadau'n cryfhau hunaniaeth gymunedol
 • Mae amgueddfeydd yn gwneud cyfraniad economaidd sylweddol drwy dwristiaeth ac adfywio

 

Y Rheoleiddiwr Codi Arian

 

Corff annibynnol, anstatudol yw'r Rheoleiddiwr Codi Arian sy'n rheoleiddio codi arian ar draws y sector elusennol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon Maent yn cefnogi'r arferion gorau yn y maes codi arian er mwyn diogelu rhoddwyr a chefnogi gwaith hanfodol y rhai sy'n codi arian. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â rheoleiddwyr eraill a'r cyrff cynrychioliadol yn y sectorau elusennol a chodi arian i fagu hyder y cyhoedd a sicrhau safonau codi arian cyson ledled y DU. Y Rheoleiddiwr sy'n gyfrifol am Y Cod Ymarfer Codi Arian ac sy'n gweinyddu'r Gwasanaeth Dewisiadau Codi Arian.

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, yr arferid ei galw'n Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yw cyllidwr treftadaeth penodedig mwyaf y DU.

 

Maent o'r farn bod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl ynghyd, yn ysbrydoli balchder mewn cymunedau ac yn hwb i fuddsoddiad yn yr economi leol.

 

 • Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn dyrannu grantiau o £3,000 i £5 miliwn a mwy, i ariannu prosiectau sy'n cynnal ac yn trawsnewid treftadaeth y DU
 • Maent yn darparu arweiniad a chymorth ym mhob rhan o'r sector treftadaeth, ac yn eiriolwyr dros werth treftadaeth i fywyd modern. O amgueddfeydd, parciau a mannau hanesyddol i archaeoleg, yr amgylchedd naturiol a thraddodiadau diwylliannol, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn buddsoddi ym mhob rhan o'n treftadaeth.

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw prif gyllidwr prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Gydnerth.

 

Y Sefydliad Codi Arian

 

Y Sefydliad Codi Arian yw corff aelodaeth broffesiynol genedlaethol codi arian yn y DU ac mae'n darparu cyfarwyddyd, hyfforddiant a chymwysterau mewn cysylltiad â nifer o ddulliau codi arian. Mae Sefydliad Codi Arian Cymru yn cynnal hyfforddiant, digwyddiadau rhwydweithio a chynadleddau yn arbennig ar gyfer elusennau a'r rhai sy'n codi arian yng Nghymru.

 

Locality

 

Mae Locality yn rhoi cymorth i bobl sefydlu sefydliadau sydd dan berchnogaeth ac arweiniad lleol. Maent yn rhoi cymorth i sefydliadau cymunedol fod yn gryf a llwyddiannus, ateb anghenion lleol a rhoi pwrpas, lle da i fyw ac iechyd da i bobl. Mae ganddynt rwydwaith aelodaeth ac maent yn rhoi adnoddau, cyngor a chymorth arbenigol ac yn ymgyrchu er mwyn rhoi gwell amgylchedd i sefydliadau cymunedol weithredu oddi mewn iddo.

 

Cymdeithas yr Amgueddfeydd

 

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn sefydliad aelodaeth annibynnol ar gyfer pawb sy'n gweithio mewn amgueddfeydd, orielau ac yn y maes treftadaeth.

 

Clymblaid Elusennau Bach

 

Mae Clymblaid Elusennau Bach yn rhoi cymorth i elusennau bach gyrraedd at y sgiliau, yr offerynnau a'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn cychwyn arni a gwneud yr hyn y maent yn ei wneud orau.

 

SOFII 

 

'Arddangosfa o arloesedd ac ysbrydoliaeth gysylltiedig â chodi arian'. Mae SOFII yn wefan sy'n llawn adnoddau, astudiaethau achos ac offerynnau codi arian i'ch cynorthwyo gyda'r dasg.

 

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Cadwraeth Adeiladu'r DU

 

Hyrwyddo a chynorthwyo'r gwaith o arbed adeiladau hanesyddol a'u defnyddio'n gynaliadwy.

 

UK Fundraising

 

Casgliad cynhwysfawr o wybodaeth, newyddion ac adnoddau defnyddiol sy'n ymwneud â chodi arian.

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

 

Pwrpas WCVA yw galluogi sefydliadau gwirfoddol Cymru i wneud mwy o wahaniaeth ar y cyd. WCVA yw'r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru.

 

Cyswllt Amgylcheddol Cymru

 

Rhwydwaith o sefydliadau amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth anllywodraethol sy'n gweithio dros Gymru gyfan.

 

Gwirfoddoli Cymru

 

Porth ar-lein yw Gwirfoddoli Cymru sy'n cynorthwyo gyda'r gwaith o recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr.