Gwneud gwahaniaeth i gynnwys cymunedau BME (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig) mewn Chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn brosiect partneriaeth strategol dwy flynedd rhwng WCVA a rhwydwaith o bartneriaid darparu a chefnogi, a ariennir gan Chwaraeon Cymru.  

Nod y prosiect yw cynyddu, mewn modd cynaliadwy, faint o bobl o gymunedau BME sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ledled Cymru, er mwyn gwella canlyniadau iechyd a chyfleoedd hirdymor y cymunedau hynny. 

BME Sport Wales Logo

Caiff y prosiect ei arwain a'i reoli gan WCVA a darperir y gweithgareddau gan bedwar partner cyflenwi:

 • Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) - Abertawe
 • Race Equality First - Caerdydd
 • SEWREC (Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De-ddwyrain Cymru) - Casnewydd
 • NWREN (Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru) - Gogledd Cymru

Byddai rhwydwaith o bartneriaid cefnogi o'r sector BME a'r sector chwaraeon yn cynnig arbenigedd a chymorth hefyd. 

BME Sport Wales 2

Mae'r prosiect yn cynnig dull strategol o gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac mae'n cyflwyno rhaglen o gyngor, gwybodaeth, llwybrau cyfeirio, cymorth ac ymyriadau meithrin gallu eraill. 

Nod y rhain yw gwella sgiliau a chynyddu hyder, cymhwysedd ac effeithiolrwydd staff a gwirfoddolwyr, er mwyn iddynt gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

Mae gan y prosiect dair prif flaenoriaeth:

1. Mwy o Gyfranogiad

Bydd mwy o unigolion o gymunedau BME yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol cynaliadwy gan arwain at well iechyd a lles.

2. Meithrin Gallu

Bydd unigolion a grwpiau o gymunedau BME yn cael eu cefnogi i feithrin eu gallu ym meysydd gwirfoddoli, hyfforddi, llywodraethu ac ariannu er mwyn gwella cynaliadwyedd.

3. Trechu Anghydraddoldeb

Bydd cyrff anllywodraethol a sefydliadau chwaraeon prif ffrwd yn y gymuned yn datblygu cysylltiadau cryfach â chymunedau BME a dealltwriaeth ohonynt gan roi mynediad mwy cyfartal iddynt i weithgareddau chwaraeon cynaliadwy.


BME Sport Wales 1

Y stori hyd yn hyn...

Mae prosiect Chwaraeon BME Cymru wedi ei sefydlu a'i roi ar waith ers mis Mehefin/Gorffennaf 2016. 

Mae'r prosiect wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn, wedi ennill momentwm ac wedi rhagori ar y targedau mewn sawl maes gweithgarwch:

 

 • Mae'r prosiect, drwy'r swyddogion darparu, y cyllidebau gweithgarwch a'r partneriaethau wedi cynnig cyfleoedd go iawn i'r cymunedau gynyddu faint o weithgarwch corfforol maen nhw'n ei gyflawni, gan ddatblygu unigolion a grwpiau a bod yn gatalydd ar gyfer newid hefyd.
 • Paratowyd rhaglenni gwaith swyddogion darparu lleol, sy'n mynd i'r afael â'r tri maes blaenoriaeth, y targedau a osodwyd, y lleoliad daearyddol a'r ddemograffeg leol.
 • Treuliwyd cam cyntaf y prosiect yn nodi anghenion cymunedau a defnyddio egwyddorion datblygu cymunedol fel canllaw i gyflawni'r prosiect hwn.
 • Yn sgil y gyllideb gyfyngedig oedd ar gael, ystyriwyd pob ceiniog fel buddsoddiad yn hytrach na chost ac roedd cryfhau partneriaethau yn rhan annatod o'r gwaith hwn ar gyfer cynnal y prosiect.  Darllenwch yr adroddiad llawn

 


BME Sport Wales 3

Chwilio am gymorth?

Ydych chi'n unigolyn/ grŵp cymunedol/ sefydliad sy'n chwilio am help a chyngor ar gyfer chwaraeon neu weithgaredd hamdden?

Gall prosiect Chwaraeon BME Cymru gynnig help i chi gyda'r canlynol...

 • Cael gafael ar arian grant
 • Trefnu sesiynau blasu
 • Cyfeirio grwpiau at gyngor a chymorth ym maes llywodraethu
 • Cyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli
 • Cefnogi'r gwaith o gynllunio gweithgareddau a'u cynaliadwyedd
 • Llunio cysylltiadau â chlybiau chwaraeon a chyrff anllywodraethol
 • Datblygu llwybrau dilyniant ar gyfer gwirfoddolwyr, hyfforddwyr a chyfranogwyr BME

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

 


Strwythur y prosiect a chysylltiadau

BME Sport Wales Team

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi eich hun, eich grwpiau cymunedol neu eich chwaraeon, cysylltwch â'r rheolwr prosiect neu â'r swyddog lleol perthnasol.

Project manager

Rajma Begum
Rbegum@wcva.org.uk
02920 431726

Cardiff project Officer

Fateha Ahmed
fateha.ahmed@raceequalityfirst.org.uk
029 2048 6207

Newport  Project Officer

Lauren Boyd
lauren.boyd@sewrec.wales
01633 250 006 / 07788883507

Swansea Project Officer

Mohammed Basit
basit@eyst.org.uk
07982 930601

North Wales Project Officer

Sebastian Korszon
sebastian.nwren@gmail.com
01492 622233

Sport Wales Cardiff Thumbnail Sport Wales Newport Thumbnail Sport Wales Swansea Thumbnail Sport Wales North Wales Thumbnail

Click on the pictures for more information