Rydym yn anelu at wella ansawdd gwirfoddoli yng Nghymru drwy ddarparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i’r rheini sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr.

Recriwtio Gwirfoddolwyr?
I hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli o fewn eich mudiad,  ewch i www.gwirfoddolicymru.net/organisations 

Yma mae Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli WCVA, yn cynnig cyngor ar ddefnyddio gwefan newydd Gwirfoddoli Cymru

Yn edrych am gyllid?
Ewch i Grantiau Gwirfoddoli Cymru

National Occupational StandardsMae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn amlinellu'r galluoedd a'r meysydd sgiliau y gall fod yn ofynnol i'r rheini sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr feddu arnynt. Fe'u diwygiwyd ddiwethaf yn 2008. Mae ein cyrsiau hyfforddi, megis y modiwl rheoli gwirfoddolwyr yn rhaglen Cyrsiau ar gyfer Cymunedau, wedi'u cynllunio yn unol â'r safonau hyn.

IiV very smallMae'r Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn darparu meincnod arfer da sy'n canolbwyntio ar y mudiad, yn hytrach nag yn benodol ar y rheolwr gwirfoddolwyr. Gall y Safon fod yn ganllaw defnyddiol, ni waeth a yw'r mudiad yn dewis gweithio tuag at gyflawni achrediad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ai peidio. Gellir ei lawrlwytho am ddim.

Bydd ein cyfres o daflenni gwybodaeth ar bynciau gwirfoddoli a'n detholiad o bolisïau enghreifftiol a thempledi yn eich helpu i ddatblygu'ch polisïau a'ch gweithdrefnau eich hun i gynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych ei angen cysylltwch â ni drwy Ddesg Gymorth WCVA, 0800 2888 329.info symbol

Mae ein tudalen adnoddau yn cynnwys deunydd a ddatblygwyd drwy brosiectau a ariannwyd ar wirfoddoli gwyrdd, ac ar wirfoddolwyr sydd ag anghenion cymorth ychwanegol, ac adnoddau eraill i'w lawrlwytho.

Mae Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru yn agored i bawb sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr ac sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud â pholisi ac arfer gwirfoddoli o bwys cenedlaethol. Mae croeso i chi fynychu cyfarfodydd neu dderbyn gwybodaeth drwy ebost. Awgrymir hefyd ffynonellau eraill o gymorth i reolwyr gwirfoddolwyr o dan Rhwydweithiau, Fforymau a Chymorth.

Yn ogystal â'n gwasanaeth newyddion gwirfoddoli rheolaidd, ar y tudalennau hyn mae erthyglau ar gael ar ' arfer da' ym maes gwirfoddoli a ' phynciau llosg'.

I gael gwybodaeth ynglŷn ag arian grant ar gyfer eich rhaglen wirfoddoli, ewch i 'Ein cynlluniau cyllido'.