Mae ystod o adnoddau ar gael yn ogystal â chefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu chi i recriwtio gwirfoddolwyr.

Yma fe welwch ystod o adnoddau defnyddiol.

Cod ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr 2016
Mae'r cod ymarfer hwn wedi ei ddatblygu i helpu unrhyw un sy'n defnyddio gwasanaeth gwirfoddolwyr yn eu gweithgareddau i sicrhau eu bod yn gwneud hynny o fewn fframwaith arferion da. Ffurflen archebu yma.

Datganiad cyffredinol o wirfoddoli 2001
Mae'r Datganiad yn cefnogi hawl pob menyw, dyn a phlentyn i gymdeithasu'n rhydd a gwirfoddoli ni waeth beth yw eu tarddiad diwylliannol ac ethnig, eu crefydd, eu hoed, eu rhywedd, a'u cyflwr corfforol, cymdeithasol neu economaidd. Saesneg yn unig.

Ymarfer da i ddiogelu gwirfoddolwyr 2015
Dogfen sy'n llawn cyngor ar bob agwedd ar ddiogelu gwirfoddolwyr, ar gyfer gwirfoddolwyr yn gyffredinol a'r rheini mewn sefyllfaoedd penodol, megis gyrru, gweithio'n unigol, codi arian neu wirfoddoli mewn digwyddiadau. Fe'i hysgrifennwyd gan Sandy Adirondack, cyfreithwraig sy'n arbenigo mewn gwirfoddoli a'r Trydydd Sector. Saesneg yn unig.

Siarter ar gyfer Cryfhau'r Cysylltiadau rhwng Staff Cyflodegi a Gwirfoddolwyr (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd)
Mae WCVA wedi cynhyrchu Siarter ar y cyd gyda TUC Cymru i gryfhau'r berthynas rhwng staff sy'n cael cyflog a staff di-dâl. Mae'n gosod egwyddorion ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr er mwyn hyrwyddo gweithle cytûn iach. Mae Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru wedi ardystio'r Siarter.

Volunteers and the law 2019
Mae canllaw cynhwysfawr diwygiedig i reolwyr gwirfoddolwyr neu unrhyw un sy'n cefnogi gwirfoddolwyr - yr atebion i'ch holl gwestiynau cyfreithiol mewn un lle ar wefan Knowhow (angen mewngofnodi).

Pecyn Cymorth Gwirfoddoli Amgylcheddol 2018
Beth am wella'ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.

Gyrru gwirfoddol - ymrwymiad yswiriant modur ABI 2017
Mae rhai yswirwyr yn ymdrin â gyrru gwirfoddolwyr o fewn polisïau yswiriant modur rheolaidd tra gall eraill godi premiwm ychwanegol neu osod gormod uwch ar gyfer gyrwyr gwirfoddol. Mae ABI wedi cynhyrchu rhestr i helpu.

Prosiect gwirfoddoli gwyrdd 2012
Gwirfoddoli gwyrdd yw unrhyw weithgaredd gwirfoddol sy'n gwneud gwahaniaeth amgylcheddol cadarnhaol yn y gymuned.

Daflenni Gwybodaeth
Yma fe ddewch o hyd i daflenni gwybodaeth sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau sy'n berthnasol i weithio gyda gwirfoddolwyr, o ddatblygu'ch strategaeth wirfoddoli, ysgrifennu polisi gwirfoddoli, i wybodaeth ar recriwtio, treuliau, diogelwch, materion cyfreithiol a sut i ddenu a chynnwys gwahanol grwpiau targed yn effeithiol.

Polisïau enghreifftiol
Mae polisïau enghreifftiol yn ffordd ddefnyddiol o sicrhau bod arfer gorau wrth weithio gyda gwirfoddolwyr. Gellir addasu'r polisïau ar gyfer eich sefydliad a'ch pwrpas eich hun.

Pecyn Cymorth Rheolwyr Gwirfoddolwyr Digwyddiadau 2017
Datblygwyd y pecyn hwn er mwyn cefnogi'r rhai sy'n dymuno defnyddio gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda digwyddiadau cyhoeddus.

Recriwtio gwirfoddolwyr ifanc 2018 ffeithlun

Rhestr wirio; paratoi ar gyfer gwirfoddolwyr ifanc 2018

Troi profiad yn gyflogaeth 2019
I helpu gwirfoddolwyr o bob oed i wneud hyn, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru i ddatblygu cyflwyniad syml a ffeithlun y gellid eu defnyddio i helpu gwirfoddolwyr i ddeall beth maent wedi'i ennill wrth wirfoddoli a throi hyn yn iaith y gellid ei defnyddio ar CV, mewn datganiad personol neu gyfweliad.
Mae'r adnodd hwn ar gael yma ar ffurf ffeithlun a chyflwyniad.

Gwirfoddoli a budd-daliadau lles 2019
Prif nod y Canllaw i Wirfoddoli Adran Gwaith a Phensiynau / Gwirfoddoli Cymru yw helpu i roi gwybod i bobl sy'n hawlio budd-daliadau'r wladwriaeth am fanteision dod yn wirfoddolwr. Bydd yn helpu drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol am wirfoddoli, gan gynnwys, Canllawiau'r Adran Gwaith a Phensiynau a gwefannau defnyddiol. 

Gall yr adnodd gael ei ddefnyddio gan y gwirfoddolwyr eu hunain neu gan rywun sy'n cefnogi gwirfoddolwyr mewn bron â bod unrhyw sefyllfa.

Arweiniad gan Barnardo's 2014 fel offeryn i sefydliadau sy'n rhoi gwirfoddolwyr mewn lleoliadau lle mae Trydydd Parti yn gyfrifol am eu gweithgarwch o ddydd i ddydd. Mae'n ffordd o sicrhau arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr, ac mae'n seiliedig yn agos ar y Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rheolwyr gwirfoddolwyr
Safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr - gellir defnyddio'r safonau hyn yn sail ar gyfer adolygu a chynllunio datblygiad proffesiynol.

Micro-wirfoddoli  NCVO 2013 
Giving a little time
Llyfy ymarferol i archwilio a datblygu potensial micro-wirfoddoli ar gyder eich mudiad.
The value of giving a little time
Deall potensial Micro-wirfoddoli.

Cyfryngau Cymdeithasol 
Yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus yn 2018 (Cynhyrchwyd gan Promo Cymru ar gyfer WCVA ym mis Mai 2018)
Pum peth i'w cofio mewn argyfwng cyfryngau cymdeithasol 2018
Canllaw i ddiogelu gwirfoddolwyr ifanc sydd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol 2018