Yma ceir adnoddau defnyddiol amrywiol sydd wedi’u trefnu o dan y penawdau canlynol:

Egwyddorion Gwirfoffoli
Recriwtio
Gwirfoddoli a budd-daliadau lles
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Datblygiad proffesiynol ar gyfer rheolwyr gwirfoddolwyr
Micro-wirfoddoli
Cyfryngau Cymdeithasol
Adnoddau fideo
Gweler hefyd erthyglau ar agweddau ar arfer da wrth weithio gyda gwirfoddolwyr

WCVA volunteering english material 200x150

Egwyddorion gwirfoddoli

Cod ymarfer ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr
Mae'r cod ymarfer hwn wedi ei ddatblygu i helpu unrhyw un sy'n defnyddio gwasanaeth gwirfoddolwyr yn eu gweithgareddau i sicrhau eu bod yn gwneud hynny o fewn fframwaith arferion da. Ffurflen archebu yma.

Datganiad cyffredinol o wirfoddoli
Mae'r Datganiad yn cefnogi hawl pob menyw, dyn a phlentyn i gymdeithasu'n rhydd a gwirfoddoli ni waeth beth yw eu tarddiad diwylliannol ac ethnig, eu crefydd, eu hoed, eu rhywedd, a'u cyflwr corfforol, cymdeithasol neu economaidd. Saesneg yn unig.

Ymarfer da i ddiogelu gwirfoddolwyr
Dogfen sy'n llawn cyngor ar bob agwedd ar ddiogelu gwirfoddolwyr, ar gyfer gwirfoddolwyr yn gyffredinol a'r rheini mewn sefyllfaoedd penodol, megis gyrru, gweithio'n unigol, codi arian neu wirfoddoli mewn digwyddiadau. Fe'i hysgrifennwyd gan Sandy Adirondack, cyfreithwraig sy'n arbenigo mewn gwirfoddoli a'r Trydydd Sector.

Siarter ar gyfer Cryfhau'r Cysylltiadau rhwng Staff Cyflodegi a Gwirfoddolwyr (2011) mae WCVA wedi cynhyrchu Siarter ar y cyd gyda TUC Cymru i gryfhau'r berthynas rhwng staff sy'n cael cyflog a staff di-dâl. Mae'n gosod egwyddorion ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr er mwyn hyrwyddo gweithle cytûn iach. Mae Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru wedi ardystio'r Siarter.

Volunteers and the law - canllaw cynhwysfawr diwygiedig i reolwyr gwirfoddolwyr neu unrhyw un sy'n cefnogi gwirfoddolwyr - yr atebion i'ch holl gwestiynau cyfreithiol mewn un lle ar wefan Knowhow (angen mewngofnodi).

Pecyn Cymorth Gwirfoddoli Amgylcheddol - Beth am wella'ch sgiliau personol a phroffesiynol eich hun wrth helpu i warchod cynefinoedd a bywyd gwyllt er budd y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.

Gyrru gwirfoddol - ymrwymiad yswiriant modur ABI (2017)
Mae rhai yswirwyr yn ymdrin â gyrru gwirfoddolwyr o fewn polisïau yswiriant modur rheolaidd tra gall eraill godi premiwm ychwanegol neu osod gormod uwch ar gyfer gyrwyr gwirfoddol. Mae ABI wedi cynhyrchu rhestr i helpu.

Dyma astudiaethau achos sy'n dangos y ffordd y mae gwahanol fudiadau wedi ceisio datblygu arfer da wrth gynnwys gweithiwr sy'n cael cyflog a gweithiwr di-dâl:
Mind Cymru
Partneriaeth Cwmdulais
Marie Curie
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Recriwtio

Recriwtio gwirfoddolwyr ifanc

Rhestr wirio; paratoi ar gyfer gwirfoddolwyr ifanc

Recriwtio gwirfoddolwyr llawlyfr ymarfer da (WCVA 2006) Gan dynnu ar brofiad mudiadau yng Nghymru yn ystod prosiect tair blynedd a ariannwyd gan y loteri, mae'r llawlyfr hwn yn adnodd defnyddiol i gynllunio proses recriwtio gwirfoddolwyr ac yn fframwaith ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Gwirfoddoli a budd-daliadau lles
Prif nod y Canllaw i Wirfoddoli Adran Gwaith a Phensiynau / Gwirfoddoli Cymru yw helpu i roi gwybod i bobl sy'n hawlio budd-daliadau'r wladwriaeth am fanteision dod yn wirfoddolwr. Bydd yn helpu drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol am wirfoddoli, gan gynnwys, Canllawiau'r Adran Gwaith a Phensiynau a gwefannau defnyddiol. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Meddwl am gydraddoldeb ac amrywiaeth - Adam May (2005)
Hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Gwirfoddoli

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rheolwyr gwirfoddolwyr
Safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr - gellir defnyddio'r safonau hyn yn sail ar gyfer adolygu a chynllunio datblygiad proffesiynol.

The Complete Volunteer Manager (WCVA 2006) - Canllaw ar y we ar bopeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn â rheoli gwirfoddolwyr. Saesneg yn unig.

Gwirfoddoli gwyrdd
Gweld mwy o adnoddau a ddatblygwyd fel rhan o'n prosiect gwirfoddoli gwyrdd a gynhaliwyd yn 2011/12.

Micro-wirfoddoli
Giving a little time (NCVO 2013)
Llyfy ymarferol i archwilio a datblygu potensial micro-wirfoddoli ar gyder eich mudiad. 
The value of giving a little time  (NCVO 2013)
Deall potensial Micro-wirfoddoli.

Cyfryngau Cymdeithasol 
Yr adnoddau gorau ar gyfer ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus yn 2018
Pum peth i'w cofio mewn argyfwng cyfryngau cymdeithasol 
Canllaw i ddiogelu gwirfoddolwyr ifanc sydd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

Adnoddau fideo
Tri fideo byr gyda thri mudiad sydd wedi cyflawni'r safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gan ddangos rhai o'r buddion a geir wrth ymgymryd â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.  Mae nodiadau trafod ar gael ar gyfer pob un.

Amgueddfa Wrecsam
Mae'r amgueddfa wedi addasu ei diwylliant a'i threfniant er mwyn cynnwys gwirfoddolwyr yn llawnach yn ei gwaith.
Nodiadau trafod

Headway Caerdydd
Trwy gyflwyno sesiynau goruchwylio mwy systematig â gwirfoddolwyr mae Headway wedi gwella cyfathrebu dwyffordd â gwirfoddolwyr.
Nodiadau trafod

Cyswllt Cyfeillio Gorllewin Cymru
Mae ymgymryd â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr wedi helpu Cyswllt Cyfeillio Gorllewin Cymru i edrych o'r newydd ar 'daith' gyfan gwirfoddolwyr o ddechrau'r broses hyd at ei diwedd.
Nodiadau trafod