Mae cysylltu ag eraill sydd â rôl debyg yn gallu ein helpu i gynnal gweledigaeth a chymhelliant, i gael gwybod am bethau ac i feddwl ymlaen. Dyma rai opsiynau i’w hystyried:

 Digital communication

 
Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru
Mae'r rhwydwaith hwn o ymarferwyr a rheolwyr rhaglenni gwirfoddoli wedi'i fwriadu ar gyfer y rheini sydd â rhan weithgar mewn rheoli rhaglenni gwirfoddoli. Anela at fod y llais cydgysylltiedig ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru, dylanwadu ar lunwyr polisïau a phenderfyniadau, a hyrwyddo arfer da mewn mudiadau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr.

Gallwch lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl a darllen erthyglau ar bynciau y mae'r Rhwydwaith wedi'u trafod.

Cynhrychodd y Rhwydwaith ym 2014 Maniffesto i weithredu ar wirfoddoli

Mae'r rhain yn cynnwys hyrwyddo a gweithredu Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru (2015): Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau.

efnogi Cymunedau, Newid Bywydau, darparu gwybodaeth glir ynglŷn â gwirfoddoli a budd-daliadau [link to the guide to volunteering booklet on resources page], cadw llygad ar ymchwil berthnasol a sicrhau bod gwirfoddoli yn cael ei gynnwys yng nghylchoedd cynllunio a gwerthuso Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

I gael gwybod mwy am y Rhwydwaith Gwirfoddoli, neu i ymuno â'r rhestr ohebu, cysylltwch â Fiona Liddell fliddell@wcva.org.uk 02920 431730.

Rhwydwaith Ieuenctid Gwirfoddoli Cymru
Yn debyg i Rwydwaith Gwirfoddoli Cymru, mae'r Rhwydwaith Ieuenctid yn dwyn ynghyd y rheini sydd â diddordeb penodol mewn datblygu gwirfoddoli gan bobl ifanc yng Nghymru. Gallwch lawrlwytho'r cylch gorchwyl.

I gael gwybod mwy cysylltwch â Felicitie Walls fwalls@wcva.org.uk 029 2043 1743.

Ymuno â'ch Fforwm Rheolwyr Gwirfoddolwyr lleol
Efallai fod yna fforwm lleol ar gyfer rheolwyr a chydlynwyr gwirfoddolwyr. Cysylltwch â'ch canolfan wirfoddoli leol i gael gwybod mwy.

tssw thumb