7 Maw 2018

Mae newidiadau mawr ar y gweill ar gyfer gwefan Gwirfoddoli Cymru. Os yw’ch mudiad yn defnyddio’r wefan i hysbysebu am wirfoddolwyr – talwch sylw!

Rydym wedi  rhoi gwybod i chi o'r blaen am y datblygiadau cyffrous sydd ar droed ac wedi addo diweddariadau rheolaidd; felly dyma'r newyddion diweddaraf am y wefan.

Mae'r safle wedi cael ei greu ac mae'n gweithio. Mae mudiadau dethol yn rhoi prawf arno drwy bostio cyfleoedd a rhoi cynnig ar ei nodweddion. O fewn rhyw wythnos rydym yn disgwyl gallu'ch annog i gofrestru a bwrw golwg dros y wefan eich hun.

Rydym yn annog mudiadau i bostio cynifer o gyfleoedd â phosib cyn i'r wefan 'fynd yn fyw' ym mis Ebrill, fel y bydd yna ddigon o bethau arni i ddenu pobl sy'n chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli.

Os oes gennych gyfleoedd ar wefan bresennol Gwirfoddoli Cymru mae angen ail-bostio'r rhain, dros gyfnod o amser. Dechreuwch gyda'r rhai pwysicaf, wrth gwrs. Os oes gennych lawer ac fe hoffech gymorth gweinyddol i bostio gwybodaeth, gallwn eich helpu dros y mis neu ddau nesaf. Cysylltwch â Gavin drwy ebostio gwilson@wcva.org.uk.

Fe fydd modd i chi hefyd boblogi'ch tudalen 'Darparwr' eich hun, a chreu tudalennau ar gyfer digwyddiadau gyda dolenni at gyfleoedd gwirfoddoli cysylltiedig. Fe fydd modd i chi reoli prosesau recriwtio a gweithgaredd gwirfoddoli.

Mae'r wybodaeth angenrheidiol ar y wefan newydd yn wahanol ac mewn fformat gwahanol i'r hyn a oedd yn ofynnol ar yr hen wefan felly nid yw'n bosib mudo'r data o'r naill i'r llall. Rydym ni gyd yn cydnabod y bydd yna lai o gyfleoedd ar y wefan newydd am gyfnod, ond fe fyddant yn gyfredol ac fe fydd y wybodaeth amdanynt yn gyflawn ac o safon dda!

Mae'r wefan yn ddwyieithog ac rydym yn eich annog yn gryf i ddefnyddio'r ddwy iaith. Os nad yw hyn yn bosib, beth am geisio sicrhau bod o leiaf deitl eich cyfle yn ddwyieithog fel y gall pobl ddod o hyd i chi drwy chwilio am allweddeiriau yn y naill iaith neu'r llall.

Fe fydd y wefan newydd yn hawdd i wirfoddolwyr ei defnyddio. Fe fydd gwirfoddolwyr yn gallu creu eu proffil eu hunain, chwilio ac ymgeisio am gyfleoedd, gadael adborth a chofnodi oriau gwirfoddoli. Mae apiau symudol ar gael ar gyfer Apple (ac fe fyddant ar gael ar gyfer systemau Android yn fuan hefyd) a gellir rhannu gwybodaeth a gweithgaredd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fe fydd canolfannau gwirfoddoli a WCVA yn parhau i reoli a goruchwylio'r wefan ac fe fyddant ar gael i roi cymorth wyneb yn wyneb pan fo angen; naill ai i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddoli addas, neu i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli.

Fe fydd cyfeiriad presennol y wefan: gwirfoddolicymru.net yn cael ei gadw ac ar ôl y trosglwyddo ym mis Ebrill fe fydd yr holl ddata ar yr hen safle yn dal i fod ar gael i ni am sawl mis wedyn.

Sut i gael gwybod mwy
Dewch i Gofod3 ddydd Iau 8fed Mawrth. Fe fydd Team Kinetic yno a gallwch wneud apwyntiad i gael sgwrs un wrth un â nhw drwy anfon ebost at Chris Martin Chris@teamkinetic.co.uk. Neu gallwch gael sgwrs anffurfiol ag un o dîm Gwirfoddoli WCVA.

Efallai y byddai sgwrs â Team Kinetic yn arbennig o fuddiol os ydych yn fudiad mawr sydd eisoes â'ch llwyfan digidol eich hun i reoli gwirfoddolwyr a chyfathrebu â nhw - er mwyn trafod a ellid defnyddio gwefan newydd Gwirfoddoli Cymru ar y cyd â'ch system bresennol, er enghraifft.

Dewch i un o sesiynau rhanbarthol Cefnogi Trydydd Sector Cymru a gynhelir yn Llambed (12fed Mawrth), Pont-y-Pŵl (15fed) a Wrecsam  (16eg). Mae'r sesiwn ym Mhont-y-Pŵl yn llawn bellach ond mae llefydd ar gael o hyd yn y ddwy arall.

Fe fydd y rhain yn rhoi cyfle i ddysgu mwy am y llwyfan newydd a sut i'w ddefnyddio. Fe fyddwch yn cael eich annog i gofrestru arlein a rhoi cynnig ar greu cyfle, er mwyn rhoi prawf ar y safle newydd.

Hefyd mae safle arddangos cyhoeddus ar gael https://demo.teamkinetic.co.uk/  Mae croeso i chi roi cynnig arno.

Gwyliwch am ein negeseuon ar Twitter, Facebook neu'r cylchlythyr yn rhoi gwybod y diweddaraf i chi a phryd mae'r dyddiad trosglwyddo ym mis Ebrill yn cael ei gadarnhau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar yr adeg yma, cysylltwch â Fiona fliddell@wcva.org.uk