7 Maw 2018

Agorwyd Carchar Berwyn yn Wrecsam yn ddiweddar. Mae nifer o fudiadau gwirfoddol yn helpu i adsefydlu’r dynion a chynnig cymorth i’w teuluoedd.

PACT

Un o'r mudiadau hyn yw prosiect Drwy'r Giâtgan PACT sy'n cynnig cymorth i deuluoedd. Dyma wirfoddolwraig a leolwyd gan Ganolfan Wirfoddoli Wrecsam gyda'r mudiad yn adrodd ei hanes:

'Yn fuan ar ôl dechrau fy nghwrs yn y brifysgol penderfynais wirfoddoli, ond doedd gen i ddim syniad beth oeddwn am ei wneud. Ar ôl cysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW), es i yno i drafod beth fyddai gwirfoddoli yn ei olygu. Roedd gan staff yn y Ganolfan Wirfoddoli yn AVOW wybodaeth helaeth ac roeddwn yn teimlo'n gyfforddus iawn wrth i ni fynd drwy unrhyw ofynion yr oedd y mudiadau amrywiol a minnau yn chwilio amdanynt.

Dyna pryd y penderfynais yr hoffwn fod yn fentor ar gyfer prosiect Drwy'r Giât PACT, sef elusen sy'n gweithio gyda throseddwyr agored i niwed ar y diwrnod maent yn cael eu rhyddhau o'r carchar.

Dwi wedi bod yn gwirfoddoli gyda PACT ers 8 mis bellach, ac yn yr amser hwnnw dwi wedi cwrdd â llawer iawn o bobl wahanol o bob math o gefndiroedd ac wedi bod i lefydd gwahanol amrywiol. Mae'r wybodaeth ymarferol dwi wedi'i hennill wrth wirfoddoli, gan sylweddoli'r bywydau anodd y mae rhai pobl yn eu hwynebu, wedi bod yn aruthrol. Ac mae'r cyfle i wneud gwahaniaeth positif ym mywyd rhywun yn rhoi llawer iawn o foddhad; dwi wedi cael adborth hyfryd gan amryw o gleientiaid.

Y newyddion gorau oll yw fy mod wedi cael cynnig swydd ran amser yn gweithio fel mentor i PACT. Mae gwirfoddoli wedi bod yn brofiad positif, gwerth chweil i fi fy hun a'r bobl dwi'n gweithio gyda nhw.'