2 Ion 2018

Mae arian ar gael ar gyfer dau ddarn o waith sy’n cael eu comisiynu i wella maes gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru.

Mae adborth a gasglwyd mewn ymgynghoriadau diweddar â phobl ifanc ledled Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill wedi amlygu dau fater allweddol;

1. Yr angen i wella a hyrwyddo arfer da o ran gwirfoddoli ymysg ieuenctid yng Nghymru.

Yn benodol, hoffai pobl ifanc iddi fod yn hawdd iddynt gael at ystod o gyfleoedd diddorool ac ystyrlon o ran gweithredu cymdeithasol a / neu wirfoddoli. Mae ar bobl ifanc eisiau rolau sy'n ffitio o amgylch eu diddordebau, eu dyheadau a'u hargaeledd. Mae'n bwysig i'r bobl ifanc hyn deimlo eu bod yn cael eu cefnogi fel gwirfoddolwyr, ac yr ymddiriedir ynddynt.

2. Yr angen i wella'r defnydd o dechnoleg ddigidol yn y ffordd y mae'r trydydd sector yn rhyngweithio â darpar wirfoddolwyr ifanc a'r rheini sydd eisoes yn gwirfoddoli.

Yn benodol, hoffai pobl ifanc weld llwyfannau cymdeithasol digidol Facebook, Twitter ac Instagram yn cael eu defnyddio'n amlach fel ffordd o ddarganfod am wirfoddoli, cynnwys cysylltiedig a'u helpu i ddeall yr effaith y gallant ei chael fel gwirfoddolwyr, arnynt eu hunain, ac ar y gymuned ehangach.

Amlinellir y canlyniadau yn nogfennau'r Ceisiadau am Ddyfynbris sydd ar gael i'w lawrlwytho. Y dyddiad cau i gyflwyno dyfynbris yw 30ain Ionawr 2018.

Mae'r cyllid ar gyfer y prosiect hwn wedi'i ddyrannu gan Grantiau Gwirfoddoli Cymru Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar wella'r ffordd o ymgysylltu ag ieuenctid ar draws y trydydd sector yng Nghymru.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiwn cysylltwch â Felicitie Walls yn WCVA, fwalls@wcva.org.uk