10 Tach 2017

Mae’r cwestiwn mawr hwn, sydd weithio’n un dadleuol, yn un o’r pynciau trafod yng nghyfarfod nesaf Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru ddydd Iau 16 Tachwedd. Mae’r Rhwydwaith yn paratoi papur i’w gyflwyno a’i drafod yn nigwyddiad Gofod3 WCVA yng Nghaerdydd fis Mawrth nesaf.

Mae angen i gyrff cyhoeddus weithio'n agosach gyda chymunedau lleol a mudiadau Trydydd Sector er mwyn sicrhau bod ystod o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu mor effeithiol â phosib, yn sgil cyllidebau sy'n crebachu ond anghenion sy'n cynyddu. 

Ac mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn annog meddwl yn fwy hirdymor, cydweithio yn fwy ac anelu at ymyriadau ataliol pan fo'n bosib. 

Mae gan wirfoddolwyr lawer i'w gyfrannu at lesiant ein cymunedau, ond mae angen cynllunio a chwmpasu rhaglenni gwirfoddoli yn briodol, a darparu adnoddau digonol ar eu cyfer. Ni ddylid ystyried gwirfoddolwyr fel 'llafur am ddim' ond yn hytrach dylid eu galluogi i ddatblygu gwasanaethau ystyrlon mewn ffordd wahanol. 

Mae Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru yn croesawu'r rheini sydd â diddordeb mewn polisi ac arferion gwirfoddoli cenedlaethol yng Nghymru. Mae'n cwrdd deirgwaith y flwyddyn drwy fideogynadledda yng Nghaerdydd, y Rhyl ac Aberystwyth ac mae aelodau yn cadw mewn cysylltiad drwy ebost rhwng cyfarfodydd. Mae croeso i chi ymuno â'r rhestr ohebu a dod i gyfarfodydd pan fyddwch ar gael, neu pan fo rhywbeth perthnasol i'ch diddordebau ar yr agenda. 

I gael gwybod mwy am y Rhwydwaith cysylltwch â Fiona Liddell fliddell@wcva.org.uk