15 Awst 2017

Roedd cynhadledd y Gymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau (Association for Events Management Education – AEME) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle i WCVA rannu a thrafod rhai o ganfyddiadau prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ag academyddion ym maes rheoli digwyddiadau o bob rhan o Brydain.

Hwyluswyd y gweithdy gan Sandy Clubb, gydag wyth o gyfranogwyr y gynhadledd yn bresennol ynddo. Roedd y cyfranogwyr yn ymwneud â dysgu rheoli digwyddiadau, lleoli myfyrwyr fel gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau a gwneud gwaith ymchwil.

Cafodd casgliad o astudiaethau achos o brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, sy'n disgrifio profiad chwe mudiad peilot a aeth ati i roi arferion da rheoli gwirfoddolwyr ar waith mewn gwahanol ddigwyddiadau, groeso da. Dywedodd un cyfranogwr 'Mae'r Astudiaethau Achos hyn yn adnodd defnyddiol dros ben, does dim llawer o astudiaethau achos da ar gael i ddysgu ynglŷn â gwirfoddoli mewn digwyddiadau, felly fe fyddwn yn sicr yn manteisio arnynt ac yn annog myfyrwyr i'w defnyddio'.

Amlygodd y drafodaeth y buddion a geir wrth gynnwys gwirfoddolwyr yn llawn yn y digwyddiad, ac am sawl rheswm:
Mae cynnwys pobl fel gwirfoddolwyr digwyddiadau yn ffordd bwysig o gynyddu eu cysylltiad â'ch mudiad a'u hymrwymiad i'ch achos. Gall arwain at fwy o effeithiolrwydd wrth hyrwyddo'ch mudiad, yn ystod y digwyddiad ac yn fwy hirdymor.

Yn ail, mae safbwynt gwirfoddolwyr yn werthfawr fel adborth i alluogi trefnwyr digwyddiadau i werthuso llwyddiant digwyddiad a gwella agweddau ar y cynllunio a'r trefnu yn y dyfodol. Mor aml ni fanteisir ar y ffynhonnell hon o adborth ymarferol a phwysig ac felly collir cyfoeth o sylwadau a allai fod yn ddefnyddiol iawn. Weithiau mae gan wirfoddolwyr brofiad helaeth, efallai hyd yn oed brofiad proffesiynol, sy'n golygu y gallai fod ganddynt arbenigedd i'w rannu - os gofynnir iddynt!

Yn drydydd, drwy gynllunio'n gynnar ar gyfer gwirfoddoli a chynnwys gwirfoddolwyr yn gynnar bydd diddordeb a brwdfrydedd gwirfoddolwyr yn cynyddu. Pan fo myfyrwyr rheoli digwyddiadau yn cael eu cynnwys fel gwirfoddolwyr mae'n arbennig o ddefnyddiol i'w cynnwys yn gynnar yn y broses gynllunio fel y gallant efallai gyfrannu at y cynllunio strategol yn ogystal â'r tasgau ymarferol ar y diwrnod. Dyma'r math o brofiad y mae ar fyfyrwyr rheoli digwyddiadau ei angen ac felly mae yma botensial i fod o fudd llawnach i fyfyrwyr yn ogystal â threfnwyr digwyddiadau.

Spirit Wales 2012 bi 450x200