16 Meh 2017

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae chwe mudiad yng Nghymru wedi bod yn edrych ar y ffordd maent yn cynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau, ac ar ffyrdd o wella hynny.

Volunteering Spirit Wales bi logo

Roedd y chwech yn bartneriaid ym Mhrosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, a ariannwyd gan Ysbryd 2012. Dyma'r chwe phartner: Run4Wales, Eisteddfod yr Urdd, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Amgueddfa Cymru (Sain Ffagan) a'r Bartneriaeth Awyr Agored.Bu i bob un ohonynt recriwtio a chynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau a gynhaliwyd rhwng mis Ionawr a mis Tachwedd 2016. Aeth pob un ati, gydag Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, i nodi'r hyn yr hoffent ei wneud yn wahanol neu'n well, mewn perthynas â gwirfoddoli yn eu digwyddiad.

Roedd ar Amgueddfa Cymru, er enghraifft, eisiau dod o hyd i ffyrdd effeithiol o gefnogi a chydnabod gwirfoddolwyr a gefnogodd ei Gŵyl Fwyd. Roedd ar yr Urdd eisiau recriwtio'n ehangach drwy ddiffinio amrywiaeth o rolau gwirfoddoli a'u hysbysebu'n ehangach, gan gynnwys drwy ganolfan wirfoddoli leol Sir y Fflint. Roedd gan Run4Wales 1500 o wirfoddolwyr ym Mhencampwriaethau Hanner Marathon y Byd Caerdydd. Roedd am gynyddu brwdfrydedd a diddordeb gwirfoddolwyr, i sicrhau eu bod yn bresennol pan oeddynt i fod a'u bod yn cyfrannu'n llawn at y digwyddiad, ond hefyd er mwyn iddynt ddod yn ôl i wirfoddoli mewn digwyddiadau tebyg yn y dyfodol. Aethant ati i wneud hyn drwy gynnal sesiynau briffio helaethach cyn y diwrnod yn ogystal â dathliad ar ei ôl.

Cefnogwyd pob un o'r chwe mudiad gan Ysbryd Gwirfoddoli Cymru i roi cynnig ar bethau newydd i wneud y newidiadau roeddynt wedi'u nodi. Roedd rhywfaint o gymorth ariannol ar gael drwy'r prosiect i dalu am gostau perthnasol - dylunio ac argraffu tystysgrifau a chardiau sgorio sgiliau a ddatblygwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru, er enghraifft, ac am gostau datblygu fersiwn ddwyieithog o'r feddalwedd Volunteer Kinetic er mwyn i'r Bartneriaeth Awyr Agored roi prawf ar ddefnyddio'r feddalwedd wrth recriwtio gwirfoddolwyr, rheoli data gwirfoddolwyr, olrhain profiad gwirfoddolwyr ac adrodd ar ddemograffeg gwirfoddolwyr.

Roedd cymorth hefyd ar gael drwy gyfarfodydd y partneriaid a'r rhanddeiliaid, a gynhaliwyd bob deufis yn ystod dwy flynedd y prosiect. Roedd y rhain yn gyfle i rannu profiadau, a thrafod unrhyw broblemau.

Dywedodd Ffion Davies Cydlynydd Gwirfoddolwyr Sain Ffagan 'Mae ein profiad ar brosiect Ysbryd 2012 wedi cael effaith wirioneddol, nid yn unig ar Sain Ffagan ond ar Amgueddfa Cymru. Rydym bellach yn cynnig gwirfoddoli mewn digwyddiadau fel rhaglen benodol.

Ar gyfer digwyddiadau yn y gorffennol roeddem yn arfer recriwtio o blith ein gwirfoddolwyr presennol yn unig, gan gymryd gwirfoddolwyr o'u swyddogaethau arferol a gofyn iddynt wneud diwrnod ychwanegol yma ac acw.

Mae gennym bellach raglen gyflawn ar gyfer gwirfoddoli mewn digwyddiadau felly erbyn hyn mae gan unrhyw ddigwyddiad mawr wirfoddolwyr; gall pobl wirfoddoli am 2 awr, hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn heb orfod ymrwymo i'r hirdymor'.

Mae Astudiaethau Achos yn seiliedig ar brofiad y chwe phartner wedi'u hysgrifennu gan Sandy Clubb ar ran y prosiect ac maent bellach ar gael ar y wefan.

Anogodd partneriaid i'w gwirfoddolwyr gwblhau arolwg cyn ac ar ôl eu digwyddiad. Bydd y dadansoddiad o'r data yma yn cael ei gyhoeddi'n fuan ar wefan WCVA, ynghyd â gwerthusiad annibynnol o brosiect cyfan Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan dynnu ar y data, yr astudiaethau achos a hefyd nodiadau cyfarfodydd a chyfweliadau un wrth un er mwyn amlygu'r gwersi perthnasol o'r prosiect a all fod o ddiddordeb a chymorth i eraill.

Cyhoeddir yr adroddiad gwerthuso erbyn diwedd mis Mehefin a bwriadwn gynnal gweminar ym mis Medi i gyflwyno'r adnoddau sydd ar gael gan y prosiect. Os hoffech gael gwybod am hyn, anfonwch ebost at Fiona Liddell fliddell@wcva.org.uk