27 Ion 2017

Prosiect tair blynedd yw Ysbryd Gwirfoddoli Cymru sy’n cael ei gynnal gan WCVA a’i gefnogi gan Ysbryd 2012. Ei nod yw gwella safonau rheoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Spirit 2012 cym
Gan weithio gyda chwe phartner allweddol, mae'r prosiect yn mynd ati i wneud y gwelliannau hyn drwy fabwysiadu dull yn seiliedig ar ymchwil weithredu, gan ddefnyddio'r Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn fan cychwyn.

I gyd-fynd â lansio'r prosiect hwn, cynhaliodd WCVA arolwg sylfaenol ym mis Gorffennaf 2015 gyda 177 o fudiadau yn y sector gwirfoddol. Cafwyd ymateb gan 56 o fudiadau, sef cyfradd ymateb o 32%. Nod yr arolwg arlein oedd canfod y sefyllfa sylfaenol o ran arferion presennol wrth reoli digwyddiadau a gwirfoddoli mewn digwyddiadau, a chafwyd ymateb a oedd yn cynrychioli'n fras fudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau. Mae cwestiynau'r arolwg yn rhoi sylw i themâu allweddol y prosiect: recriwtio, cyfathrebu, cydnabyddiaeth a chymorth ar gyfer gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau.

Roedd yna lawer o ganfyddiadau positif, gan gynnwys bod dros ddau o bob tri mudiad yn ystyried gwirfoddolwyr yn 'bwysig iawn', a theimlai'r ymatebwyr hyn y byddai gwirfoddolwyr digwyddiadau yn mynd yn 'bwysicach' yn y dyfodol. Dangoswyd cwmpas eang gwirfoddoli mewn digwyddiadau wrth gofnodi 37 o wahanol rolau gwirfoddoli, stiwardio oedd y mwyaf cyffredin.

O ran recriwtio, canfu'r arolwg fod 4 o bob 5 mudiad yn recriwtio gwirfoddolwyr digwyddiadau o blith gwirfoddolwyr neu gefnogwyr presennol, o'i gymharu â dim ond hanner yn recriwtio o blith y cyhoedd. Mae yna botensial, felly, i fudiadau ddatblygu eu ffordd o drefnu gwirfoddoli mewn digwyddiadau, gan gynnwys recriwtio gwirfoddolwyr o blith y cyhoedd yn uniongyrchol i gynorthwyo mewn digwyddiadau penodol.

O ran cyfathrebu, dangosodd y canlyniadau mai'r ffordd bwysicaf o gyfathrebu â gwirfoddolwyr oedd drwy ebost a chyswllt wyneb yn wyneb. Canfuwyd bod y cyfryngau cymdeithasol a negeseuon testun yn ddulliau cyfathrebu pwysig hefyd, a'r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal oedd y ffordd orau gan y mwyafrif i gysylltu â darpar wirfoddolwyr digwyddiadau. 

Mae cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr yn faes yr oedd rhai mudiadau'n cydnabod bod lle i wella, wrth i ddim ond un o bob pump ddweud eu bod yn cynnal dathliad ar ôl digwyddiad a dim ond ychydig dros un o bob pump yn dweud eu bod yn rhoi cofnod o lwyddiannau i wirfoddolwyr digwyddiadau. Gwelwyd bod diolch yn bersonol i wirfoddolwyr yn ffordd bwysig o roi cydnabyddiaeth.

O ran cymorth, darganfuwyd bod gan y mwyafrif o fudiadau rai polisïau a oedd yn berthnasol i wirfoddolwyr, ond llai yn benodol i wirfoddolwyr digwyddiadau. Doedd bron i hanner y mudiadau ddim wedi chwilio am gymorth na gwybodaeth o ffynonellau allanol. Mae prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn bwriadu datblygu adnodd arlein ac ynddo arweiniad ac offer ymarferol i alluogi ac annog arferion da wrth reoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau. Bydd yr adnodd hwn ar gael yn yr haf. 

Ailadroddir yr arolwg mewn 3-5 mlynedd, gan ein galluogi i weld unrhyw ddatblygiadau a newidiadau o ganlyniad i brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru.

Os hoffech glywed mwy am y prosiect, e-bostiwch Althea ar acooley@wcva.org.uk