10 Awst 2016

Rhwng 1 – 3 o Orffennaf eleni daeth dros 1,200 o athletwyr ifanc gorau Cymru i Gaerdydd i gystadlu yn nigwyddiad aml-chwaraeon Gemau Cymru.

Wedi ei drefnu gan Urdd Gobaith Cymru hwn yw'r unig ddigwyddiad yng Nghymru sydd yn cynnig platfform i athletwyr ifanc gorau Cymru gystadlu mewn 11 camp wahanol o fewn un digwyddiad.

Cafodd Gemau Cymru ei sefydlu yn 2011 yn ystod y cyfnod paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012 ac mae'n un enghraifft wych o waddol y Gemau Olympaidd yma yng Nghymru.

Gemau 1 455x340
Ond fel unrhyw ddigwyddiad chwaraeon mawr, mae gwirfoddolwyr yn rhan annatod o Gemau Cymru - gwirfoddolwyr sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng ddigwyddiad da ac un gwych, ac mae trefnwyr Gemau Cymru yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o'u hamser, eu sgiliau, a'u ynni i helpu i wneud Gemau Cymru 2016 yn llwyddiant mor ysgubol. Nid yw cyflawni digwyddiad sy'n cyfateb i 11 o bencampwriaethau cenedlaethol dros un penwythnos yn dasg hawdd, ac yn sicr nid un y gellir ei chyflawni heb gefnogaeth gweithlu gwirfoddol medrus a brwdfrydig.


Mae'r rhaglen gwirfoddoli ar gyfer Gemau Cymru 2016 yn cael ei ddarparu trwy dull gydweithredol rhwng yr Urdd a Chwaraeon Caerdydd. Yn ystod y cyfnod recriwtio, defnyddiwyd rhwydwaith eang o bartneriaid gan gynnwys sefydliadau addysgol, rhanddeiliaid allweddol, a phartneriaid 3ydd sector, gan gynnwys CGGC. Rheolwyd y recriwtio gan Chwaraeon Caerdydd trwy https://thesportshub-cardiff.com/ - sef porth ar-lein sy'n hwyluso gwirfoddoli mewn chwaraeon ar draws Caerdydd. Cafodd pob gwirfoddolwr hyfforddiant, gwisg digwyddiad, a chinio am ddim ar bob shifft.

Gemau Cymru 2 226x340                                                                
Roedd y tîm o wirfoddolwyr ar gyfer Gemau Cymru 2016 yn cynnwys amrywiaeth eang o bobl yn amrywio o fyfyrwyr i bobl sydd wedi ymddeol, o berchnogion busnes a gweithwyr proffesiynol trwy i bobl nad ydynt yn gweithio. Mae rhai yn frwd ar chwaraeon, mae rhai yn syml iawn yn mwynhau'r wefr a geir yn y digwyddiadau, cwrdd â phobl newydd, a dysgu sgiliau.

Dywedodd Sophie, un o'r nifer eang o wirfoddolwyr yn Gemau Cymru 2016: 'Gwirfoddolais gyda Gemau Cymru dros y penwythnos gyfan - roedd yr holl ddigwyddiadau wedi'u trefnu'n dda iawn, ac mae'r holl wirfoddolwyr yn cael gofal arbennig. Byddaf yn bendant yn gwneud hyn eto a byddaf yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb mewn digwyddiadau, chwaraeon, neu yn hoffi cyfarfod â phobl newydd a chael hwyl trwy gwneud rhywbeth gwahanol gyda'i benwythnos!'
Waeth beth yw eu cefndir neu gymhelliad, mae cyfraniad gwych y gwirfoddolwyr hyn yn hollol hanfodol i ddigwyddiadau megis Gemau Cymru. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli mewn digwyddiadau fel Gemau Cymru cael gwybod mwy ar https://thesportshub-cardiff.com/

Cafodd Gemau Cymru 2016 ei drefnu gan Urdd Gobaith Cymru mewn partneriaeth gyda Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru. Y noddwyr oedd HSBC ac Intergo Doodson.

Gemau Cymru 3 456x340

Mae Nia Ramage, Cydlynydd Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau WCVA, wedi bod yn gweithio â'r Urdd yn edrych ar ffyrdd o wella recriwtio gwirfoddolwyr ac archwilio sut y gall datblygu ac achredu hyfforddiant i wirfoddolwyr.Mae Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn brosiect 2 flynedd a ariennir gan Ysbryd 2012 i geisio gwella ansawdd cynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus. Mae'n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar reoli gwirfoddolwyr drwy gyfrwng Cydlynydd Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau a chwe astudiaeth beilot, a gynhelir gyda phartner-fudiadau a chwe digwyddiad gwahanol o amgylch Cymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Nia Ramage: nramage@wcva.org.uk

#YsbrydGwirCymru
@Spiritof2012