17 Maw 2016

Mae Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cynnal eu Noson Gwobrwyo Gwirfoddolwyr cyntaf erioed a gafodd dderbyniad da iawn.

Gwahoddwyd eu holl wirfoddolwyr presennol i fynychu'r noson a oedd yn cynnwys cyflwyniad tystysgrifau Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn ogystal â Christian Brynard yn siarad am ei daith o wirfoddolwr y sefydliad i aelod o staff llawn amser. Aeth pawb wedyn drosodd i'r gêm Leeds yn erbyn Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a oedd yn diolch hael i'r holl wirfoddolwyr (hen a newydd).

 Cardiff City FC Foundation 2

 

 

 Anogodd y Sefydliad eu gwirfoddolwyr presennol i ddod ag un neu ddau o'u ffrindiau i'r noson oedd yn ychwanegu at y digwyddiad i fod yn ymgyrch recriwtio gwirfoddolwyr a oedd yn gweithio yn berffaith. Roedd llawer o ddiddordeb yn y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf o Bêl-droed Integredig; Pêl-droed i Bobl Anabl, Pêl-droed cadeiriau olwyn a Phêl-droed Anabledd Dysgu. Mae'r holl gyfleoedd Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ddiweddaraf ar gael yma:
http://thesportshub-cardiff.com/ a http://www.gwirfoddolicymru.net/

Mae Robert Mant (canol y llun isod), un o Hyfforddwyr Gwirfoddol y Sefydliad, yn helpu allan gyda hyfforddi pêl-droed i bobl anabl yn ogystal ag o dan 16 oed. Mae'n gwerthfawrogi'r profiad ei fod wedi ennill o hyfforddi athletwyr anabl. Mae hefyd wedi cael mwy o gyfrifoldeb yn ddiweddar gan ei fod wedi bod yn gwirfoddoli am nifer o fisoedd erbyn hyn. "Mae'n lle mor braf i wirfoddoli, mae pawb yn fodlon helpu ac mae'n braf i wneud rhywbeth i bobl eraill a rhoi rhywbeth yn ôl. Fel myfyriwr mae'n hawdd i eistedd o gwmpas yn gwneud dim byd, byddwn i'n argymell bod pawb yn cymryd rhan mewn rhyw fath o wirfoddoli er budd sefydliadau ond hefyd am eu lles eu hunain. Rydych yn adeiladu pecyn o sgiliau y gellir eu defnyddio yn unrhyw le!"
 

Cardiff City FC Foundation 2

 

 

 

 

 

(Ymunodd ffrindiau Robert, James a Jack - yn y llun uchod - am y Noson Gwobrwyo Gwirfoddolwyr ac maent nawr yn ysytyried cofrestru fel gwirfoddolwyr i'r Sefydliad.)

Uchafbwynt arall y noson oedd Jason Allsopp yn derbyn Gwobr MV50 Chwaraeon - dyma cyfle cyntaf y Sefydliad am hyn a chafodd dderbyniad cadarnhaol. Mae unrhyw berson ifanc rhwng 14 - 25 oed sy'n gwirfoddoli mewn unrhyw weithgaredd corfforol yn gallu gweithio tuag at y Wobr hon. Mae gwirfoddoli trwy drefnu cystadleuaeth bêl-droed yr un mor gymwys a hyfforddi'r tîm.
 
Cardiff City FC Foundation 3

 

 

 

 

 

Mae Ryan Jones, Pennaeth Datblygu Busnes Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda Nia Ramage, Cydlynydd Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau ac wedi bod yn defnyddio'r dysgu hyd yn hyn ar y prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru mewn perthynas â digwyddiadau. Prosiect 2 flynedd a ariennir gan Ysbryd 2012 i geisio gwella ansawdd cynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau cyhoeddus. Bydd yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar reoli gwirfoddolwyr drwy gyfrwng Cydlynydd Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau a chwe astudiaeth beilot, a gynhelir gyda phartner-fudiadau a chwe digwyddiad gwahanol o amgylch Cymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Nia Ramage: nramage@wcva.org.uk
#YsbrydGwirCym
@Spiritof2012
@CCFC_Foundation