Cynhaliwyd cynhadledd wirfoddoli 2015 yng nghanolfan gynadledda fendigedig Glasdir yn Llanrwst. Cysylltir gwahanol eirfaoedd â gwirfoddoli mewn gwahanol gyd-destunau, a dyma oedd y thema gyswllt drwy gydol y dydd.

vol conf 15 thumb

 

 

 

 

Clywsom am y diddordeb cynyddol yng nghysyniad lles, gan gynnwys ym myd penderfyniadau llywodraethol ac am bum nodwedd lles, sef cysylltu, bod yn weithgar, cymryd sylw, dal i ddysgu a rhoi. 

Mae'n amlwg fod gan wirfoddoli rôl allweddol i hyrwyddo lles - trwy effaith gwirfoddolwyr ar fuddiolwyr yn y gymuned yn ogystal â thrwy ei effaith ar y gwirfoddolwyr eu hunain.

Gwirfoddoli a'r agenda lles Dafydd Thomas, The Wellbeing Planner

Gwirfoddoli a Lles - erthygl gan Fiona Liddell

I rai, modd o gyrraedd nod yw gwirfoddoli a'r nod yw cyflogaeth.  Ei ddiben yw ennill sgiliau a phrofiad, rhoi cynnig ar yrfa neu gael blas ar amgylchedd gwaith strwythuredig.

Gwirfoddoli ar gyfer cyflogaeth John Bisby, Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Llwybrau gwirfoddoli Jan Balsdon, The Wallich

Nid yw'n syndod bod yn rhaid i'r iaith a ddefnyddiwn i hyrwyddo gwirfoddoli gael ei theilwra i'n cynulleidfa.  Bydd y negeseuon allweddol i'w cyfleu i wirfoddolwyr sydd am wirfoddoli ar gyfer mwynhad ac ymdeimlad cymunedol yn wahanol i'r rheini ar gyfer pobl sydd ar lwybr at waith.  Yn achos y Bartneriaeth Agored roedd hi hefyd yn bwysig darganfod y ffordd gywir o argyhoeddi mudiadau cymunedol o werth a photensial cymryd gwirfoddoli o ddifrif.

Cyfathrebu gwirfoddoli i bawb Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn ogystal â'i gynllun gwirfoddoli ward 'Robins') wedi bod yn rhoi prawf ar ddatblygu 'Cyfeillion Beirniadol': gweithwyr nyrsio proffesiynol sy'n rhoi o'u harbenigedd i gynghori a chefnogi prosesau archwilio ac adolygu clinigol.  Mae'r gwirfoddoli hwn wrth ddarparu gwasanaeth iechyd yn enghraifft o roi pobl yn y canol - perthynas newydd rhwng pobl a'u gwasanaethau cyhoeddus.

'Cyfeillion beirniadol' yn y gwasanaeth iechyd Angela Hopkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dolenni at gyflwyniadau gweithdai:
Cyfathrebu a gwrthdaro Val Connelly a Tegan Sollis, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Gwirfoddoli ar gyfer cyflogaeth - gweithio gyda'r Adran Gwaith yn lleol Debbie Hawkes, Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Denu cyflogeion sy'n gwirfoddoli Jan Smith, Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy a Kate Harcus, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Ysgrifennu polisïau addas i wirfoddolwyr Fiona Liddell, WCVA

Cymerwch olwg ar y crynodeb hwn o'r dydd fel y'i hadroddwyd ar y cyfryngau cymdeithasol 

Gweler hefyd taflen wybodaeth  Iaith Gwirfoddoli - termau cyffredin