Roedd prosiect Gwirfoddoli’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn brosiect pwysig a gynhaliodd WCVA a’r 22 canolfan wirfoddoli yng Nghymru, a ariannwyd gan y Gronfa Loteri, rhwng mis Ebrill 2012 a mis Mawrth 2014.

BIG

Sefydlwyd y prosiect gan fod canolfannau gwirfoddoli yng Nghymru wedi gweld mwy o alw am gyfleoedd gwirfoddoli a llai o gyllid cyhoeddus, ac roedd disgwyl hefyd i newidiadau yn y system budd-daliadau a'r dirwasgiad yn gyffredinol gynyddu nifer yr ymholiadau ynglŷn â gwirfoddoli gan bobl oedd newydd golli eu gwaith a phobl ag anghenion cymorth uwch.

Roedd llawer o fudiadau trydydd sector yn ei chael yn anodd ateb y galw am gyfleoedd gwirfoddoli priodol, felly, roedd canolfannau gwirfoddoli yn ei chael yn anos lleoli darpar wirfoddolwyr, yn enwedig y rheini ag anghenion cymorth uwch.
 
Nod y prosiect oedd gwella gallu canolfannau gwirfoddoli i weithio gyda mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr i greu cyfleoedd gwirfoddoli newydd a chanfod cymorth ar gyfer gwirfoddolwyr ag anghenion cymorth uwch. Gobeithiwyd y byddai gwirfoddolwyr yn elwa o bethau fel mwy o hyder, datblygu eu sgiliau a theimladau gwell o ran hunanwerth. Cafodd mwy o gymorth ei gynnig i wirfoddolwyr ag anghenion cymorth uwch a/neu nad oedd yn gweithio ar y pryd ond a oedd yn anelu at gael gwaith â thâl yn y pen draw.

Ar hyd a lled Cymru, rhagwelwyd y byddai gwelliannau'n digwydd o ran arferion mudiadau o ganlyniad i ddysgu o'r prosiect hwn ac y byddai hyn yn cael ei rannu ymysg WCVA, rhwydwaith y canolfannau gwirfoddoli a mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.

Roedd gan bob canolfan wirfoddoli yng Nghymru aelod o staff rhan amser i weithio ar y prosiect a dewis ei weithgareddau ei hun i'w cynnal er mwyn cyflawni amcanion y prosiect. Roedd pob un yn ystyried anghenion a blaenoriaethau lleol.

Yn ystod y prosiect, gweithiodd y canolfannau gwirfoddoli gyda 4,711 o unigolion a fynegodd ddiddordeb mewn gwirfoddoli. O'r rhain, aeth 2048 ar leoliad gwirfoddoli.

O'r rheini a ymgymerodd â lleoliad, dywedodd 1,196 fod ganddynt anghenion cymorth ychwanegol ac roedd 1,662 o'r gwirfoddolwyr yn ddi-waith.

Nododd gwirfoddolwyr ganlyniadau positif ac mae gennym astudiaethau achos i ddangos y buddion i'r gwirfoddolwyr a oedd ar waith yn ystod y prosiect.

Trwy'r prosiect, mae canolfannau gwirfoddoli wedi datblygu cysylltiadau agosach ag asiantaethau eraill y byddai eu cwsmeriaid yn elwa o wirfoddoli. Ymysg y rhain y mae Canolfannau Gwaith, timau iechyd meddwl, asiantaethau cyffuriau ac alcohol a grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Mae hefyd wedi galluogi canolfannau gwirfoddoli i roi prawf ar ffyrdd arloesol o weithio gan gynnwys gwirfoddoli mewn grŵp, cymhwyster gwirfoddoli OCN, cynlluniau cyfeillio a sesiynau blasu.

Llwyddodd canolfannau gwirfoddoli i rannu'r hyn roeddynt wedi'i ddysgu ac arferion gorau, ac i weithio'n agosach gyda mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr er mwyn datblygu eu harferion hwythau.

Mae WCVA a'r canolfannau gwirfoddoli wedi cynnwys yr hyn a ddysgwyd yn eu gwaith bob dydd, gan addasu gwefan Gwirfoddoli Cymru, y broses o drefnu gwaith gwirfoddol a mabwysiadu ffordd gyffredinol o weithio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn fwy. Mae sawl cynllun a roddwyd ar brawf yn ystod y ddwy flynedd wedi arwain at wasanaethau ychwanegol lle daethpwyd o hyd i gyllid ychwanegol. Yn fwy cyffredinol, mae canolfannau gwirfoddoli yn nodi mai rhai o ganlyniadau'r prosiect oedd ailganolbwyntio eu hymdrechion ar y rheini ag anghenion cymorth uwch fel grŵp a oedd yn cael ei esgeuluso o'r blaen a gweithio'n well gydag asiantaethau sy'n bartneriaid.

Mae peth o'r hyn a ddysgwyd o'r prosiect wedi'i ddatblygu'n adnoddau; pedair stori ddigidol ysbrydoledig yn dangos buddion gwirfoddoli i'r cyfranogwr a ffyrdd y mae arferion wedi newid mewn canolfannau gwirfoddoli a mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr. Cynhyrchwyd hefyd naw taflen wybodaeth yn rhoi 'gair o gyngor' ar arfer da.

Big project Stephen NPTCVS  

Stephen   


Big project Sabina SCVS 232x174


SabinaProsiect Gwirfoddoli Cronfa Loteri Fawr Cymru - Gwirfoddolwyr ag anghenion cymorth ychwanegol

Pamffled recriwtio/gwybodaeth hawdd ei ddarllen

Astudiaethau Achos:
Astudiaeth achos 1 - Martin
Astudiaeth achos 2 - Chantelle
Astudiaeth achos 3 - Sabina
Astudiaeth achos 4 - Stephen
Astudiaeth achos 5 - Jennifer

Geiriau o Gyngor:
Gair o gyngor 1 - A ydych yn hygyrch i bobl?
Gair o gyngor 2 - Dod i adnabod y gwirfoddolwr
Gair o gyngor 3 - Sicrhau bod eich gwybodaeth yn hawdd ei darllen a'i deall
Gair o gyngor 4 - Ar ôl i rywun fynegi diddordeb mewn gwirfoddoli â chi, bydd siarad am fanteision ac anfanteision gwirfoddoli yn helpu i reoli disgwyliadau
Gair o gyngor 5 - Bod yn realistig am y cymorth y gallwch ei gynnig
Gair o gyngor 6 - Ystyried costau gwirfoddoli i'r unigolyn
Gair o gyngor 7 - Ystyried anghenion a lles emosiynol y gwirfoddolwr
Gair o gyngor 8 - A oes gennych strwythur cymorth?
Gair o gyngor 9 - Helpu pobl i fod yn barod i wirfoddoli

Storiau Digidol:
Fferm Gymunedol Abertawe- yn dangos  sut mae gan y fferm agwedd gynhwysol ac yn cynnwys gwirfoddolwyr gydag anghenion niferus ac amrywiol. Dyma stori Jason.

Canolfan Wirfoddoli Sir y Fflint yn egluro'r ffordd y trefnwyd gweithgareddau grŵp  i cynorthwyo pobl fel Darren i wirfoddoli. 

Sut mae Interlink (Canolfan Gwirfoddoli RCT) wedi cynorthwyo Jonathan i oresgyn rhwystrau  a magu sgiliau a hyder trwy gwirfoddoli

Mae Vale Biwro Gwirfoddoli yn gweithio yn agos gyda swyddfeydd  lleol JCP i gynnig profiad gwirfoddoli i bobl sy'n ceisio gwaith.  Erbyn hyn mae gan Christian, ar un adeg ddi-cartref a ddi-waith swydd y mae'n ei hoffi yn fawr.

Cyhoeddwyd Adroddiad Gwerthuso Awst 2014.