Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw'r nod ansawdd ar gyfer mudiadau yn y DU sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.

IIV logo 233x174

Os yw'ch mudiad yn cynnwys gwirfoddolwyr ac rydych am sicrhau bod y profiad gwirfoddoli o fudd gwirioneddol i'r gwirfoddolwyr a'r mudiad, yna mae'n werth edrych ar safon ansawddBuddsoddi mewnGwirfoddolwyra reolir yng Nghymru gan CGGC.

Sut y bydd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn helpu fy mudiad?
Os ydych yn ystyried cynnwys gwirfoddolwyr...
Fe fydd yn eich helpu i gynllunio systemau rheoli gwirfoddolwyr sydd wedi'u seilio ar arferion da cydnabyddedig. Gallwch lawrlwytho'r safon am ddim. Gall eich helpu i ddeall beth sydd angen ei gynnwys mewn disgrifiadau o swyddi a rhaglenni gwaith i gael gwynt o dan adain rhaglen wirfoddoli lwyddiannus.

Os ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr ond does gennych ddim llawer o bolisïau na gweithdrefnau yn eu lle, neu ddim o gwbl...
Fe fydd o gymorth i godi ymwybyddiaeth o faterion gwirfoddoli ac i greu amgylchedd a mwy o strwythur iddo ar gyfer gwirfoddolwyr a'u rheolwyr.

Fe fydd hefyd yn eich galluogi i ddefnyddio sgiliau a chyfraniad gwirfoddolwyr yn well, a llunio dogfennau priodol i reoli gwirfoddolwyr yn effeithiol.

Os oes gennych raglen wirfoddoli ar waith sydd wedi'i hen sefydlu a'i threfnu'n dda...
Fe fydd yn eich helpu i ganfod mannau gwan ac i fynd i'r afael â nhw, ac adnewyddu neu gryfhau arferion da sydd ar waith yn barod, gan sicrhau eu bod yn parhau wrth wraidd diwylliant a phrosesau eich mudiad.

Fe fydd yn codi proffil gwirfoddoli yn eich mudiad ac ymysg rhanddeiliaid allanol. Ac fe fydd yn rhoi'r boddhad i chi o wybod eich bod yn gwneud gwaith da, a'r dystiolaeth i brofi hynny!

Mae gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael yng Nghymru, y broses, faint mae'n costio a sut i gofrestru ar gael ar daflen wybodaeth WCVA/y Cynghorau Gwirfoddol Sirol: Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

I gael gwybod mwy am y safon, gan gynnwys o ble y daeth, prosesau sicrhau ansawdd, newyddion, fideos a Chwestiynau Cyffredin, ewch ar wefan Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Fe fydd y tudalennau sy'n benodol ar Gymru'n egluro sut mae'r cynllun yn gweithio yng Nghymru.

Lawrlwythwch grynodeb o'r safon a chysylltwch â ni os ydych am gael gwybod sut y gallai Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fod o fudd i'ch mudiad chi:

Korina Tsioni 029 2043 1773  KTsioni@WCVA.org.uk Swyddog Datblygu Marciau Ansawdd
Nicola Nicholls 029 2043 1750 nnicholls@wcva.org.uk Cydlynydd Buddsoddi Mewn Gwirfoddowyr
#IiVUK

Adnoddau fideo
Tri fideo byr gyda thri mudiad sydd wedi cyflawni'r safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gan ddangos rhai o'r buddion a geir wrth ymgymryd â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.  Mae nodiadau trafod ar gael ar gyfer pob un.

Amgueddfa Wrecsam 
Mae'r amgueddfa wedi addasu ei diwylliant a'i threfniant er mwyn cynnwys gwirfoddolwyr yn llawnach yn ei gwaith. Nodiadau trafod

Headway Caerdydd
Trwy gyflwyno sesiynau goruchwylio mwy systematig â gwirfoddolwyr mae Headway wedi gwella cyfathrebu dwyffordd â gwirfoddolwyr. Nodiadau trafod

Cyswllt Cyfeillio Gorllewin Cymru
Mae ymgymryd â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr wedi helpu Cyswllt Cyfeillio Gorllewin Cymru i edrych o'r newydd ar 'daith' gyfan gwirfoddolwyr o ddechrau'r broses hyd at ei diwedd. Nodiadau trafod