Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw'r nod ansawdd ar gyfer mudiadau yn y DU sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.

Os yw'ch mudiad chi'n cynnwys gwirfoddolwyr yn ei waith, ac rydych am sicrhau bod y profiad gwirfoddoli o fudd gwirioneddol i'r gwirfoddolwyr a'r mudiad, yna mae'n werth edrych ar nod ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Mae WCVA yn rheoli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Sut y bydd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn helpu fy mudiad?
Os ydych yn ystyried cynnwys gwirfoddolwyr...
Fe fydd yn eich helpu i gynllunio systemau rheoli gwirfoddolwyr sydd wedi'u seilio ar arferion da cydnabyddedig. Gallwch lawrlwytho'r safon am ddim. Gall eich helpu i ddeall beth sydd angen ei gynnwys mewn disgrifiadau o swyddi a rhaglenni gwaith i gael gwynt o dan adain rhaglen wirfoddoli lwyddiannus.

Os ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr ond does gennych ddim llawer o bolisïau na gweithdrefnau yn eu lle, neu ddim o gwbl...
Fe fydd o gymorth i godi ymwybyddiaeth o faterion gwirfoddoli ac i greu amgylchedd a mwy o strwythur iddo ar gyfer gwirfoddolwyr a'u rheolwyr.
Fe fydd hefyd yn eich galluogi i ddefnyddio sgiliau a chyfraniad gwirfoddolwyr yn well, a llunio dogfennau priodol i reoli gwirfoddolwyr yn effeithiol.

Os oes gennych raglen wirfoddoli ar waith sydd wedi'i hen sefydlu a'i threfnu'n dda...
Fe fydd yn eich helpu i ganfod mannau gwan ac i fynd i'r afael â nhw, ac adnewyddu neu gryfhau arferion da sydd ar waith yn barod, gan sicrhau eu bod yn parhau wrth wraidd diwylliant a phrosesau eich mudiad.
Fe fydd yn codi proffil gwirfoddoli yn eich mudiad ac ymysg rhanddeiliaid allanol. Ac fe fydd yn rhoi'r boddhad i chi o wybod eich bod yn gwneud gwaith da, a'r dystiolaeth i brofi hynny!

Beth mae mudiadau yn ei ddweud am Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
Anelwn at gael adborth gan fudiadau ar ddechrau a diwedd y broses Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, drwy ofyn iddynt gwblhau arolwg arlein. Mae'r erthyglau hyn wedi'u seilio ar ddadansoddiad o'r mudiadau a aeth drwy'r broses Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn ystod 2011-2012. Darllen mwy o'r hyn sydd gan fudiadau i'w ddweud am eu profiad.

Sut mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn rhoi budd i fudiadau?
Pam fod sefydliadau yn dewis Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr?

Adroddiadau gwerthuso
Investing in Volunteers Impact Assessment 2013 - Ionawr 2014
Investing in Volunteers Impact Assessment 2013 - Summary report - Ionawr 2014
Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2014-2015

Gweler adnoddau eraill yn ymwneud â Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr