Rydym newydd lansio ein gwefan dysgu arlein newydd sbon sy’n cynnig cyrsiau ac adnoddau amrywiol yn benodol i’r trydydd sector yng Nghymru.

Mae Hafan Dysgu WCVA yn cynnig ffordd hawdd a hwylus o ddysgu arlein. Bydd y safle yn cynnig cyrsiau annibynnol amrywiol, yn ogystal â darparu deunydd ac adnoddau ychwanegol i gyfoethogi ein sesiynau ystafell ddosbarth traddodiadol.

Os ydych yn newydd i ddysgu arlein, na phoener! Mae'r Hafan Dysgu yn rhoi arweiniad syml ar bopeth y byddwch ei angen gan gynnwys:

 • creu'ch cyfrif
 • defnyddio'r safle a dod o hyd i'ch ffordd o'i gwmpas
 • gweithio drwy gwrs

sut i ymbaratoi at ddysgu arlein

Beth sydd yn yr Hafan Dysgu ar hyn o bryd?

Ewch i www.learningzone.wales nawr i gychwyn eich taith dysgu arlein. Mae'r cyrsiau hyn yn barod, ar gael ac am ddim i bawb:

Getting fit for fundraising

  
Paratoi at godi arian

Os yw codi arian yn newydd i'ch mudiad chi mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r materion ymarferol i'w hystyried cyn i chi ddechrau. Mae'n helpu cyfranogwyr i ddeall beth a olygir wrth godi arian a'r ffynonellau incwm amrywiol sydd ar gael, i benderfynu a yw'ch mudiad yn addas i'r diben a deall y gofynion cyfreithiol a'r arfer gorau wrth godi arian. Bydd hefyd yn eich helpu i werthfawrogi'r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio a rheoli'ch gwaith codi arian yn llwyddiannus.

Legal Structures 
Cyflwyniad i strwythurau cyfreithiol a statws elusennol

Dyma gyfle i gael gwybod mwy am y gwahanol strwythurau cyfreithiol sydd ar gael i fudiadau dielw, a beth mae'n ei olygu i fod â statws elusennol. Bydd y cwrs yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng mudiadau corfforedig ac anghorfforedig ac yn ystyried y prif fathau o strwythurau cyfreithiol a'u manteision a'u hanfanteision. Byddwch hefyd yn darganfod pryd y gallai fod ar fudiad eisiau neu angen newid ei strwythur cyfreithiol a beth a olygir wrth 'statws elusennol' a beth yw ei fanteision a'i gyfyngiadau.

WFG Act Course 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) - Yr hanfodion

Cyfle i gael trosolwg o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'i pherthnasedd i fudiadau trydydd sector. Bydd y cwrs yn eich arwain drwy'r canlynol:

 • beth mae'r Ddeddf yn ymdrin ag ef
 • pa gyrff cyhoeddus sydd wedi'u cynnwys yn y Ddeddf
 • sut mae'r Ddeddf yn gweithio
 • sut y bydd y Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith a'i monitro
 • rôl Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
 • beth mae'r Ddeddf yn ei olygu i'r trydydd sector
 • sut i gael rhagor o wybodaeth
    

Ar y ffordd yn fuan i'r Hafan Dysgu

Bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd a chyrsiau newydd eu hychwanegu felly cofiwch gadw llygad ar y safle i weld beth sy'n newydd. Dyma gip ar beth sydd ar y ffordd:
  

Cyflwyniad i ddiogelu data a chyfrinachedd (cwrs gloywi)

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn gosod nifer o ofynion y mae gan y mwyafrif o fudiadau ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â nhw, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio yn y trydydd sector. Mae'n bwysig bod y rheini sy'n gweithio yn eich mudiad yn ymwybodol o'r hyn sydd angen ei wneud i weithredu o fewn y gyfraith yn y maes hwn, gan osgoi dirwyon a all fod yn fawr iawn am fynd yn groes i'r gofynion a sicrhau'ch bod yn gwarchod enw da'ch mudiad.
  

Gweithio gyda chanlyniadau

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol bydd deall a dangos eich effaith nid yn unig yn eich helpu i feithrin cydberthnasau gwaith da gydag arianwyr ond gall hefyd eich helpu i wella eich mecanwaith gynllunio gan arwain at gyflenwi gwasanaethau'n fwy effeithiol. Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn eich cyflwyno i'r camau sy'n ymwneud â chynllunio, rheoli a datblygu dull canlyniadau i'ch gwaith.
  

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau

Mae bron 9,000 o ymddiriedolaethau dyfarnu grantiau yn y DU. Pwy ydynt? Beth maent yn ei ariannu? Sut allwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt? Beth sy'n gwneud cais llwyddiannus? Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn ar gyfer y rheini sy'n newydd i godi arian drwy ymddiriedolaethau yn ateb y cwestiynau hyn a mwy. Bydd yn canolbwyntio ar yr ymddiriedolaethau hynny sydd â diddordeb penodol yng Nghymru.
  

Os oes yna unrhyw gyrsiau nad ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yr hoffech eu gweld cysylltwch â ni i roi gwybod.