Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

Marketing your services 719

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu'r rheini sy'n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu dull trefnus o farchnata er mwyn eu helpu i werthu eu gwasanaethau'n fwy effeithiol

Cynnwys

Rydym ni i gyd yn gwybod ein bod yn gwneud gwaith hanfodol, cadarnhaol i helpu i hybu llesiant a newid Cymru er gwell. Yr hyn na wyddai llawer ohonom yw sut i farchnata ein gwaith, gan helpu ein cynulleidfaoedd i ddod yn ymwybodol o'n gwasanaethau a deall gwerth yr hyn rydym yn ei wneud.

Bydd y cwrs hwn yn darparu arweiniad ymarferol ar ddatblygu strategaeth farchnata. Bydd yn eich helpu i fapio'ch gwasanaethau, deall eich cwsmeriaid a chanfod ffyrdd o gyfathrebu'n effeithiol â nhw. Byddwn yn edrych ar amrediad o offer a thechnegau marchnata. Byddwn hefyd yn eich helpu i werthuso'ch marchnata fel y gallwch ddarganfod beth sy'n gweithio orau i chi a'ch cynulleidfaoedd.

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl marchnata i werthu gwasanaethau i gwsmeriaid
  • Mapio'r gwasanaethau maent yn eu cynnig a rhestru eu cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid
  • Cynllunio strategaeth farchnata, gan osod nod ac amcanion ar gyfer eu gwaith
  • Canfod offer a thechnegau marchnata perthnasol y gallant eu defnyddio
  • Deall systemau gwerthuso

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn berffaith i'r rheini sy'n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.