Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid. Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a'ch mudiad i weithredu'n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch hyder eich hun - p'un ai ydych yn aelod o staff neu'n wirfoddolwr.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a'ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi'i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.


Sut rydym yn cynllunio ein rhaglen hyfforddi

Bob blwyddyn, rydym yn gofyn i ddysgwyr, aelodau a gweithlu'r trydydd sector beth yw eu hanghenion dysgu drwy arolwg arlein. Gofynnwn am eich barn ar ba bynciau yr hoffech i ni eu cynnwys, ble yr hoffech i gyrsiau hyfforddi gael eu cynnal ac ym mha iaith.

Yn 2017, cawsom 107 o ymatebion i'r arolwg. 

Dyma rai o ganlyniadau'r arolwg:

  • byddai'n well gan 78% o ymatebwyr i ni roi'r gorau i ddarparu cinio yn hytrach na chynyddu ffioedd ein cyrsiau
  • hoffai 25% o ymatebwyr gael mynediad at hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg
  • mae'n well gan 94% o ymatebwyr ddysgu mewn ystafell ddosbarth, serch hynny mae dulliau eraill hefyd yn bwysig i eraill.

Gallwch weld canlyniadau llawn yr arolwg yma

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy'n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw'n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai'n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu'n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a'ch helpu i'w hyrwyddo hefyd.

Cyrsiau hyfforddiant

Dewisiwch ystod dyddiadau