AW landscape

 

 

 

 

Academi Wales: Arweiniad gwych trwy ddysgu

Datblygwyd Academi Wales fel ein hymateb i ymrwymiad allweddol yn y Rhaglen Lywodraethu - sef sefydlu canolfan genedlaethol ar gyfer rhagoriaeth ym maes arwain i helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon yng Nghymru.

Mae'n ychwanegu at yr arbenigedd a'r cysylltiadau y mae Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC) wedi'u datblygu er mwyn cefnogi arweinwyr a rheolwyr yn y sector cyhoeddus ledled Cymru. Caiff yr hyn y mae RhNgCC yn ei gynnig o ran dysgu a datblygu ar hyn o bryd eu hymgorffori'n raddol yn Academi Wales.

Pam bod angen Academi Wales?

Mae arweinyddiaeth wych yn ganolog i unrhyw sefydliad arbennig. Dyna paham y mae'n hynod bwysig bod uwch-reolwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael y cyfleoedd gorau sydd ar gael i ddatblygu sgiliau arwain.

Beth yw'r manteision?

Mwy o arbenigedd
Daw Academi Wales, â'r rhaglenni arweinyddiaeth, y gwasanaethau a'r adnoddau gorau o fewn llywodraeth leol, y GIG a'r sector Addysg Uwch ar hyn o bryd at ei gilydd.

Mwy o hygrededd
Fel awdurdod ym maes datblygu arweinwyr, mae Academi Wales yn gosod safon ar gyfer arweinwyr yn y sector preifat yng Nghymru.

Mwy o gydweithio
Mae Academi Wales yn sicrhau bod y rheini sy'n gweithio ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael cymaint o gyfleoedd â phosib i ddysgu gyda'i gilydd a rhannu'u profiadau.

Mwy o werth am arian
Drwy gyfuno adnoddau a hwyluso'r cyfleoedd dysgu, mae Academi Wales yn sicrhau ei bod yn cael y gwerth mwyaf o'r bunt yng Nghymru.

Sut mae darganfod mwy am Academi Wales?

Lansiwyd Academi Wales yn ffurfiol ym mis Medi 2012 gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Os hoffech wybod mwy am Academi Wales a'i rhaglenni, ewch i www.academiwales.org.uk, neu e-bostiwch academiwales@cymru.gsi.gov.uk. Os yw'n well gennych gael gair â rhywun am Academi Wales neu unrhyw un o'i rhaglenni, ffoniwch 029 2082 6687.