26 Gorff 2017

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Training Brochure CYM 800x450

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a'ch mudiad i weithredu'n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch hyder eich hun - p'un ai ydych yn aelod o staff neu'n wirfoddolwr.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a'ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

Yn gynharach eleni, gofynnon ni i chi am eich barn ar ddyfodol ein rhaglen hyfforddi a pha bynciau yr hoffech i ni eu cynnwys. 

Cawsom 107 o ymatebion, a rhoddwyd pob un o'r rhain yn yr het i ennill tocyn PRYNU UN CAEL UN AM DDIM yn y Rhaglen Hyfforddi newydd.

Datgelwyd yr enillydd yn y fideo diweddaraf hwn ar ein Sianel YouTube

Dyma rai o ganlyniadau'r arolwg:

  • byddai'n well gan 78% o ymatebwyr i ni roi'r gorau i ddarparu cinio yn hytrach na chynyddu ffioedd ein cyrsiau
  • hoffai 25% o ymatebwyr gael mynediad at hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg
  • mae'n well gan 94% o ymatebwyr ddysgu mewn ystafell ddosbarth, serch hynny mae dulliau eraill hefyd yn bwysig i eraill.

Gallwch weld canlyniadau llawn yr arolwg yma

Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi'i achredu, gweminarau a chyfleoedd dysgu arlein eraill.

Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau ar gyfer 2017-18

Hyfforddiant mewnol sydd wedi'i deilwra

Rydym yn darparu hyfforddiant pwrpasol sydd yn cynnig dull hyblyg a chost effeithiol i gwrdd ag eich chi anghenion a'ch mudiad.

Gallwn ddarparu ein cyrsiau i unrhyw rif o gyfranogwyr mewn lleoliad sy'n gweithio i chi. Rydym yn codi tâl ar gyfer ffi'r hyfforddwr a chostau teithio, cynhyrchiad taflenni a deunyddiau. Bydd angen i'ch sefydliad darparu'r lleoliad a lluniaeth, os yn berthnasol.

Rydym yn gweithio gyda chi i gynllunio ac addasu'r cwrs. Rydym yn awgrymu llenwi'r cwrs er mwyn lleihau pris y pen. Beth am wahodd mudiadau eraill i fynychu hefyd, gan adeiladu partneriaethau a'i wneud yn rhatach i bawb?

Cael gwybod mwy

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy'n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw'n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai'n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu'n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a'ch helpu i'w hyrwyddo hefyd.

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA