Deall a dadansoddi gwir gostau rhedeg mudiad

Amcanion
Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â’r offer a’r technegau i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad
Cynnwys

Ffordd o ddyrannu costau yw adennill costau llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau. Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill mae’ch mudiad yn eu darparu. Gall y rhain gynnwys cyfran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhentu a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio’ch mudiad.

Gall methiant i ariannu gorbenion yn briodol arwain at ansefydlogrwydd, gwasanaeth gwael yn ogystal â bygwth cynaliadwyedd eich mudiad.

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â chyflwyno’r gwahanol offer a thechnegau angenrheidiol i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad ar gyfer prosiect penodol

Canlyniadau dysgu
  • Gwerthfawrogi cysyniad adennill costau llawn a’r rôl mae’n ei chwarae yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol
  • Deall yr egwyddorion a’r dulliau a ddefnyddir wrth ganfod a chyfrifo costau llawn
  • Gallu dadansoddi a dyrannu gwir gostau rhedeg mudiad a’i weithgareddau
Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian ac adennill costau llawn

Rhagor o wybodaeth
10am - 1pm
Dyddiad:
13 Mawrth 2018 (0.5 Diwrnod) - CAIS (LL29 8BP)
Hyforddwr:
Richard Roberts
Archebu yma