Dysgwch sut i ddatblygu strategaeth codi arian lwyddiannus a’i rhoi ar waith

Amcanion
Mae’r dirwedd gyllido yn newid i fudiadau trydydd sector yng Nghymru gyda chyllid statudol llawer yn cael ei dorri. Ar yr un pryd mae yna gyfleoedd i fudiadau godi arian o ffynonellau preifat. Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i roi eu hunain mewn sefyllfa i fanteisio ar y cyfleoedd hyn drwy fynd ati i godi arian mewn modd strategol.
Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu cynllun codi arian i’ch mudiad drwy bwyso a mesur ble rydych nawr, amlinellu ble rydych am fod a chynllunio sut rydych am gyrraedd yno.

Bydd yn ymdrin ag elfennau fframwaith cynllunio codi arian a’r ffordd mae’r rhain yn cyd-fynd â phrosesau cynllunio strategol eraill, gan gynnwys cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ac amcanion y mudiad.

Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i gynnal archwiliad codi arian gan ddefnyddio offer cynllunio megis dadansoddiad PEST, dadansoddiad o gystadleuwyr, dadansoddiad cydweithio, dadansoddiad o’r farchnad a dadansoddiad mewnol.

Bydd cyfranogwyr yn gadael gyda gwell ddealltwriaeth o strategaeth a chan wybod bod yna fwy mewn cynllunio strategol na’r dadansoddiad SWOT hollbresennol. Byddant wedi’u harfogi i ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian lwyddiannus i’w mudiad

Canlyniadau dysgu
  • Deall beth yw strategaeth codi arian a pham mae arnoch angen un
  • Gallu datblygu a gweithredu strategaeth codi arian realistig
  • Gwerthfawrogi rôl yr archwiliad codi arian i ddatblygu strategaeth codi arian
  • Gallu defnyddio offer megis dadansoddiadau PEST a SWOT yn briodol fel rhan o’r broses gynllunio
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr .

Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian a/neu’n ystyried codi arian yn eu mudiad am y tro cyntaf. Mae’n addas hefyd i’r rheini sydd â pheth brofiad o godi arian sydd am fynd ati i godi arian mewn modd mwy strategol.

Yn ddelfrydol bydd cyfranogwyr yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian yn eu mudiad

Rhagor o wybodaeth

Lefel:Dechreuwyr/Canolradd

Dyddiad:
2 Mai 2018 - Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP) (SA1 5PW)
Hyforddwr:
Eileen Kinsman
Archebu yma