Beth yw effeithiau deddfwriaeth ddiweddar ar eich polisïau ariannol?

Amcanion
Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i chi adolygu arfer da o ran polisïau ariannol, ystyried fformatau a strwythurau enghreifftiol a thrafod ag eraill fanteision ac anfanteision arferion presennol.
Cynnwys

Pa mor hyderus ydych chi fod eich polisïau yn drylwyr, yn gadarn ac yn briodol?

Mae ar bob elusen angen polisïau a gweithdrefnau ariannol effeithiol i alluogi staff a gwirfoddolwyr i weithio’n ddiogel ac yn effeithiol a lleihau’r risg o gamreoli neu gamddefnyddio arian. Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i chi adolygu arfer da o ran polisïau ariannol, ystyried fformatau a strwythurau enghreifftiol a thrafod ag eraill fanteision ac anfanteision arferion presennol.

Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn gallu:
  • Bod yn ymwybodol o arfer da o ran polisïau ariannol
  • Adolygu polisïau presennol o’u cymharu â fframwaith polisi sefydliadol
  • Deall ffactorau deddfwriaethol sy’n effeithio ar bolisïau ariannol
  • Cyfle i rannu enghreifftiau o arfer da
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Bydd y cwrs hwn o fudd i unrhyw gyfarwyddwr, gweithiwr ariannol neu drysorydd sy’n rhan o ysgrifennu a/neu adolygu polisïau.
Dyddiad:
14 Mehefin 2018 - The Culture & Media Centre (CF10 5HW)
Hyforddwr:
Shirley David
Archebu yma